Nyhet

Rektors nyhetsbrev 12 mars 2020: information om Corona // Information about the coronavirus

Rektor Peter Aronsson

In English below

Utvecklingen av Coronasmittan har lett till att vi nu går in i ett allvarligare läge vilket får allt tydligare konsekvenser för Linnéuniversitetets verksamhet.

-Vi har en mycket allvarlig situation nu och Linnéuniversitetets krisledningsgrupp arbetar intensivt med frågorna och följer händelseutvecklingen. Vi följer rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och utrikesdepartementet angående coronaviruset, dess spridning och konsekvenser, säger Peter Aronsson, rektor.

Krisledningsgruppen arbetar bland annat med att förbereda för att verksamheten i högre grad blir hänvisad till digital undervisning och hemarbete, till exempel i form av riktlinjer och stöd i hur det praktiskt skulle gå till.

-Vi står nu inför en kris som gör att vi behöver prioritera och tänka på vad som är viktigast i vår verksamhet, och samtidigt förstå att andra saker behöver stå tillbaka. Helt klart är att vi alla behöver bidra till att vi tar hand om våra studenter och hitta vägar för att hålla igång undervisningen, säger Peter Aronsson, rektor. I detta läge kan det krävas uppfinningsrikedom och att vi är öppna för att testa nya arbetssätt. Om du är osäker om konsekvenserna, förankra med din närmaste chef eller dekan som står i löpande kontakt med krisledningsgruppen.

Krisledningsgruppen har utifrån en gemensam riskanalys arbetat fram ett stöd till fakulteterna i arbetet att prioritera inom respektive verksamhet.

Informationsdagen blir digital

Den 11 mars beslutade regeringen om ett förbud mot att hålla allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 500 deltagare. För Linnéuniversitetets del innebär detta att en del arrangemang kommer att behöva ställas in eller skjutas upp. Just nu pågår ett arbete för att göra en sammanställning av vilka arrangemang som är planerade och vilka som berörs. Klart är redan att Informationsdagen för gymnasieelever den 26 mars i Växjö inte kommer att arrangeras som planerat utan istället görs om till ett digitalt event.

Stanna hemma om du är sjuk

Det är viktigt att du stannar hemma om du har symtom på luftvägsinfektion. Detta underlättas nu ytterligare i och med att regeringen den 11 mars fattade beslut om att slopa karensdagen.

Kort om kommunikationen

 • Inom kort skickas ett mejl med allmän information om Corona och hänvisning till vår FAQ ut till samtliga studenter. Innehållet i detta mejl samt FAQ:n finns på Lnu.se/corona
 • Inriktningen i dagsläget är att hänvisa studenter till ovan webbsida och FAQ:n 
 • På intranätet Medarbetare uppdateras information om det aktuella läget löpande. Håll koll på startsidan på Medarbetare.

----------------------------------------------------------------------------------------

The vice-chancellor informs on account of the coronavirus

The development of the spread of the coronavirus has resulted in the fact that we are now in a more serious situation, which has increasingly clear consequences for Linnaeus University’s operations.

“We are now experiencing a very serious situation and Linnaeus University’s crisis management group is working intensively with this and closely monitors the development. We follow the recommendations from The Public Health Agency of Sweden and The Ministry for Foreign Affairs concerning the coronavirus, its spread, and consequences” says Peter Aronsson, vice-chancellor.

Among other things, the crisis management group works to prepare our organisation for a situation where our activities to a larger extent will be referred to digital teaching and work from home – for instance, in the form of guidelines and support concerning how this should work in practice.

“We are now facing a crisis, which requires that we prioritise and think about what is most important in our activities, and also that we come to the realisation that other things will have to wait. We must all contribute in this work and make sure that we take care of our students and find ways to keep our programmes and courses running. This may require creativity and that we are open-minded to trying new working methods. If you are uncertain about the consequences, consult your nearest manager or dean who is in continuous contact with the crisis management group”, Peter Aronsson continues.

The crisis management group has, based on a common risk analysis, provided support to the faculties in their work to pritoritise within each respective field of activity.

Informationsdagen will be digital

On 11 March, the government decided to ban all public gatherings and public events with more than 500 participants. For Linnaeus University, this means that some events will have to be cancelled or postponed. We are currently working to compile a list of all planned events, and which of these that are affected. It has already been decided that Informationsdagen for upper secondary school students on 26 March in Växjö will not take place as planned but instead be remade into a digital event.

Stay at home if you are ill

It is important that you stay at home if you have any symptoms of a respiratory infection. This has now become easier following the government’s decision on 11 March to scrap the qualifying day of sickness.

Our communication in brief

 • Shortly an email with general information about the coronavirus and a link to our FAQ will be sent to all our students. The content of this email and our FAQ can be found on Lnu.se/corona
 • The current guidelines are to refer students to the webpage above and the FAQ 
 • Information about the current situation is updated continuously on our internal website Staff the. Keep an eye on the start page on Staff.

Kommentera (2)

 1. Tentavecka är nästa vecka.

  Rektor på Chalmers tog beslut om tentor för läsperiod 3.

  Varför kan inte vi och våra studenter få information? En kollega ansåg att det här blir ett arbetsmiljöproblem för oss. Och extra tentastress för studenterna.

 2. Krisledningsgruppen arbetar för högtryck sedan många veckor tillbaka och det är många frågor som behöver besvaras. Idag måndag har rektor fattat beslut om att både undervisning och tentamen snarast ska övergå i digital form när så är möjligt.