Nyhet

Rektors nyhetsbrev 23 januari 2020 // Letter from the vice-chancellor 23 January 2020

Rektor Peter Aronsson

In English below

"...Varmt välkomna till jubileumsåret som ger oss kraft för framtiden och för ett lustfyllt arbetsår 2020", säger rektor Peter Aronsson i årets första nyhetsbrev. Se filmen här. 

Jubileumsår – dags att fira

Det är nu tio år sedan Linnéuniversitetet bildades och detta kommer att uppmärksammas under hela året med olika slags aktiviteter om våra första tio händelserika år. Men vi ska också rikta blicken framåt och anknyta till vår nya Vision 2030 – Vi sätter kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Medarbetare, studenter och ibland även det omgivande samhället kommer att bjudas in.

– Planering och förberedelser pågår för fullt, vi kommer att fira med olika aktiviteter med jämna mellanrum under året, allt från tårtkalas, till föreläsningar och olika typer av jubileumsaktiviteter som vi hoppas ska sätta lite guldkant på det vi gör under året, berättar Cecilia Liljenrud, kommunikationschef.

Håll utkik efter program och mer information här på Medarbetare

Vision 2030 – målsättningar för 2025 på gång

I december fastställde universitetsstyrelsen Linnéuniversitetets Vision 2030. Den består av visionen, Vi sätter kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling, och tre fokusområden:

  • Nyskapande akademisk kunskapsbildning
  • Hållbar excellens
  • Kultur och gemensamma arbetssätt

Universitetets ledning arbetar nu med att ta fram målsättningar för 2025 inom respektive fokusområde.
– För att få ett mer kraftfullt och långsiktigt agerande i samklang med årets fyraåriga forsknings- och utbildningsproposition ska vi sätta skarpa halvtidsmål för vår Vision 2030, säger Peter Aronsson, rektor.

– Vår ambition är att kommunicera våra förslag till målformuleringar under mars innan universitetsstyrelsen fattar det slutgiltiga beslutet den 16 april, säger Therese Iveby Gardell, universitetsdirektör.

Målsättningarna för 2025 ligger sedan till grund för verksamhetsplaneringen inför 2021 som börjar nu i höst.

Ny hantering vid misstanke om oredlighet i forskning

Den 1 januari 2020 trädde en ny lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning i kraft. Den nya lagen reglerar dels ansvaret för att forskning bedrivs enligt god forskningssed och dels hur frågor om oredlighet i forskning prövas. I samband med detta inrättas även en ny myndighet, Nämnden för oredlighet i forskning, som från och med 1 januari 2020 hanterar anmälningar rörande oredlighet i forskning.

Till följd av detta behöver arbetssätten för rådet för ärenden rörande misstanke om vetenskaplig oredlighet justeras. Den tidigare beskrivningen ersätts  av en ny uppdragsbeskrivning och en ny hanteringsordning.

I hanteringsordningen beskrivs hur Linnéuniversitetet hanterar misstanke om redlighet i forskning och andra allvarliga avvikelser från god forskningssed.

Läs mer här

Linnéuniversitetet går med i europeiskt konsortium

Linnéuniversitetet har gått med i konsortiet European University for Well Being tillsammans med de sex universiteten Univerzität zu Köln (koordinator), Tyskland, Leiden University, Holland, Florens universitet, Italien, Semmelweis University, Ungern, Birmingham University, Storbritannien, samt Nantes University, Frankrike.

Bakgrunden är EU-Kommissionens satsning för att skapa tätare strategiska samarbeten mellan lärosäten i Europa, och syftet är att etablera ett minst treårigt samarbete mellan lärosätena. En ansökan för finansiering under Erasmus+ European Universities EPP-EUR-UNIV-2020 ska lämnas in i slutet av februari.

Arbete har börjat och fokus ligger på områden inom: Health; Urbanity; Individual and social wellbeing; Education general; Lifelong learning and professional training; Teacher education; Mobility language and communication; Inclusion and Diversity; Civic university; Entreprenurial University samt Infrastructure.

Linnéuniversitetet ska koordinera området Lifelong learning samt delta med forskare, lärare, administrativ personal och studenter i övriga områden. Nya områden kan tillkomma under arbetet. Är du intresserad av att delta i något av områdena? Kontakta då vicerektor Ann-Charlotte Larsson.

Linnéuniversitetets uppdrag 2020

Regeringen har beslutat om anslag för universitet och högskolor för 2020. Anslaget är fördelat på utbildning, forskning och särskilda medel för exempelvis strategiska utvecklingsprojekt. Linnéuniversitetets uppdrag innebär inga större nyheter jämfört med föregående år.

Regeringens fortsätter satsning på att utbilda inom professioner där det är brist på personal som lärar-, sjuksköterskeutbildning och även inom utbildningar för ingenjörer. En nyhet i uppdraget är att vi får särskilda medel för utveckling av distansutbildningar.

–Vi har blivit tilldelade särskilda medel för utveckling av distansutbildningar, främst professionsutbildningar och verksamhetsförlagd utbildning, och där handlar det inte om att utbilda fler studenter utan är medel för att till exempel utveckla pedagogik, teknik och undervisningsformer, säger rektor Peter Aronsson.

Glöm inte ange bisyssla

Inför förra året beslutade rektor om nya rutiner för att öka kännedomen om och rapporteringen av bisysslor. Den nya rutinen säger att samtliga medarbetare och chefer på Linnéuniversitetet  ska gå in i Primula i januari varje år och kryssa i att du har läst ”Regler om bisyssla”. Om du är anställd som lärare ansvarar du också för att rapportera om du har ämnesanknutna bisysslor eller inte. Läs mer här.
Behöver du hjälp vid registreringen kontaktar du din HR-partner.

 

Nyhetsglimtar från Lnu.se 

Två av Sveriges mest prestigefyllda priser inom företagsekonomi till Mathias Karlsson

Ny forskning pekar mot att vår omtanke för klimatet har en prislapp

Över 20 miljoner kronor från KK-stiftelsen till ny företagsforskarskola på Linnéuniversitetet

Stora Linnéstipendiet till forskning om hållbara byggprocesser

Linnéuniversitetet fördjupar partnerskapet med Kalmar och Växjö kommuner samt Linnéstudenterna

Forskare: Forskningen om hur en växande världsbefolkning ska försörjas med mat har saknat helhetssyn

Lystring konstnärer! Vill du visa upp din konst på Galleri Linnés vårutställning?

Dagens forskare mötte framtidens i 15 skolor över hela Kronoberg

2200 matematikintresserade fyller campus

-----------------------------------------------------------------------------------------

Transcription of video

"What you are hearing in the background is Matematikbiennalen 2020. I’ve just given an inauguration speech to the more than 2,000 participating mathematics teachers. It feels fantastic having to navigate through big crowds in order to get to the lecture halls!

It is also a fantastic start to our jubilee year 2020. During this year, we will summarise and celebrate what we have achieved over the last ten years. We will do this by arranging activities each month. Festivities, lectures – jubilee activities. And then we will make use of these insights and this force as we move forward towards Vision 2030. We set knowledge in motion for a sustainable societal development!

Welcome to the jubilee year that gives us energy for the future and a pleasurable working year 2020."

Jubilee year – time to celebrate

Ten years have now passed since Linnaeus University was established and this will be highlighted throughout the year through different types of activities that celebrate our eventful first ten years. However, we will also look to the future and work in line with our new vision 2030 – We set knowledge in motion for a sustainable societal development. Members of staff, students, and sometimes also the surrounding society, will be invited to take part.

“Planning and preparations are in full swing, we will celebrate with different activities spread over the year; everything from a cake party to lectures and different types of jubilee activities that we hope will add a silver lining to what we do during the year”, says Cecilia Liljenrud, head of communications.

Keep an eye open for more information and programme here on Staff.

Vision 2030 – objectives for 2025 to be presented

In December last year, the University Board established Linnaeus University’s Vision 2030. It consist of the vision, We set knowledge in motion for a sustainable societal development, and three focus areas:

  • Innovative academic knowledge creation
  • Sustainable excellence
  • Culture and common ways of working

The senior management team is now working to present objectives for 2025 within each respective focus area.

“In order for us to be able to act more forcefully and long-term in tune with this year’s four-year research and education bill, we will establish clear mid-term objectives for our Vision 2030”, says Peter Aronsson, vice-chancellor.

“Our ambition is to communicate our proposal for objectives in March, before the University Board makes the final decision on 16 April”, says Therese Iveby Gardell, university director.

The objectives for 2025 will then form the basis for the planning of our activities for 2021, which starts this autumn.

New handling of cases of suspicion of scientific misconduct

On 1 January, new legislation came into force on responsibility for good research practice and trial of suspicion of scientific misconduct. The new legislation regulates responsibility for making sure that research is carried out in line with good research practice and how cases concerning suspicion of scientific misconduct should be handled. In connection to this, a new public authority has been established, Swedish Ethical Review Authority, which, as from 1 January 2020, handles reports concerning scientific misconduct.

As a result, the working processes of the Council for Cases Concerning Suspicion of Scientific Misconduct must be revised. The earlier description will be replaced by a new mission statement and a new handling order.

The handling order describes how Linnaeus University handles suspicion of scientific misconduct and other serious deviations from good research practice.

Linnaeus University joins European art consortium

Linnaeus University has joined the consortium European University for Well Being together with six other universities: Univerzität zu Köln (coordinator), Germany; Leiden University, the Netherlands; Florens University, Italy; Semmelweis University, Hungary; Birmingham University, Great Britain; and Nantes University, France.

The background to this is the European Commission’s investment in establishing stronger strategic collaborations between European higher education institutions, and the aim is to establish a collaboration between the higher education institutions covering at least three years. An application for funding from Erasmus+European Universities EPP-EUR-UNIV-2020 is to be handed in during late February.

This work has been initiated, with focus on fields like: health, urbanity, individual and social wellbeing, education general, lifelong learning and professional training, teacher education, mobility language and communication, inclusion and diversity, civic university, entrepreneurial university, and infrastructure.

Linnaeus University will coordinate the field lifelong learning and participate with researchers, teachers, administrative staff, and students within the other fields. New fields may be added during the course of the work. Are you interested in taking part in one of the fields? Please contact deputy vice-chancellor Ann-Charlotte Larsson.

Linnaeus University’s commission 2020

The government has decided on direct government funding for universities and university colleges for 2020. The direct government funding is divided over education, research, and special funds to, for instance, strategic development projects. Linnaeus University’s commission involves no major changes compared to last year. 

The government continues their investment in training for professions with a shortage of staff, like the teacher education and the nursing programme, but also programmes for engineers. One thing that is new in this year’s commission is that we get special funds for development of our distance educations.

“We have been allocated special funds for development of our distance educations, primarily professional education and training, and placement training. These funds are not meant to increase the number of students but are instead to be used for development of pedagogy, technology, and teaching forms”, says Peter Aronsson.

Do not forget to report any secondary job

Before the start of last year, the vice-chancellor decided on new routines to increase the awareness about and the reporting of secondary jobs. This routine involves that all members of staff and managers at the university must register in Primula in January every year that they have read “Rules on secondary employment”. If you are employed as a teacher, you are also responsible for reporting if you have any subject-related secondary employment or not.
Learn more here. If you need help with the registration, contact your HR partner.

 

Kommentera (0)