Nyhet

Satsning på utveckling av utbildningar och pedagogik // Investment in development of programmes and pedagogy

Niklas Ammert, ordförande i rådet för utbildning och lärande

In English below

För att utveckla utbildningar och pedagogik gör Linnéuniversitetet en särskild satsning. Nu startar arbetet med att föreslå och välja ut utvecklingsprojekt som ska stärka vårt utbud. Vi har pratat med Niklas Ammert som är ordförande i rådet för utbildning och lärande.

Under det senaste året har Linnéuniversitetets utbildningsutbud genomlysts och diskussioner om utveckling av detsamma förs. Flera förändringar har gjorts och görs vid fakulteterna och NLU och nu kommer ytterligare möjligheter att utveckla attraktiva utbildningar som kan stärka vårt utbud. Universitetsstyrelsen har därför avsatt medel ur myndighetskapitalet för att utveckla utbildningar och pedagogik och för att stärka digitala lärmiljöer.

Vad innebär detta?

–Vi skriver i verksamhetsplanen att det är centralt för Linnéuniversitetet att attrahera, rekrytera och behålla studenter för att genomföra utbildning av hög kvalitet, och det har det varit länge. I ljuset av att vi haft ett sjunkande söktryck innebär detta en unik möjlighet att testa möjligheter att utveckla och spetsa utbildningar. Vi behöver inte fler utbildningar, men vi kan dra ytterligare nytta av vår bredd och vår starka forskning och samverkan i utbildningsutbudet, säger Niklas Ammert.

Vi har pratat om att utveckla utbildningsutbudet länge – vad är det nya?

–Ja detta är den del i ett långsiktigt arbete. Under det senaste året har Linnéuniversitetets utbildningsutbud genomlysts. Flera förändringar har redan gjorts och görs vid fakulteterna och NLU. Detta är ytterligare ett steg, att genom en större satsning utveckla attraktiva utbildningar som kan stärka utbudet.

Vad kan utvecklas med hjälp av detta projekt?

–Det behöver inte gälla nya (och fler) utbildningar, utan kan med fördel vara utveckling och samordning av befintliga utbildningar. Det skulle vara en styrka för oss om vi kan dra nytta av kunskapsmiljöer och andra typer av samarbeten över disciplin-, institutions-, och fakultetsgränser för att forma utbildningar som ytterligare svarar mot de samhällsutmaningar som råder och framgent kommer att råda. Förutom kopplingen till samhällets utmaningar är det viktigt att vidareutveckla pedagogiska former som sätter studenternas lärande i fokus. Digitala lösningar medför möjligheter som vi ännu inte använder fullt ut.

Vilka resurser handlar det om?

–Universitetsstyrelsen avsätter upp till 15 miljoner under tre år för att utveckla utbildningar och pedagogik. Det är medel ur myndighetskapitalet som avsätts i verksamhetsplan och budget 2020-2022.

Hur ser processen ut?

Ledamöterna i rådet för utbildning och lärande föreslår satsningar som rådet sedan bereder inför rektorsbeslut. Ni som har tankar och förslag på utveckling av program, kurser och kurspaket kan kontakta respektive fakultets ledamot i rådet. Det behöver inte gälla nya (och fler) utbildningar, utan kan med fördel vara utveckling och samordning av befintliga utbildningar.

–Medarbetare som har en idé eller förslag på utveckling av program, kurser och kurspaket som uppfyller kriterierna kan lämna förslag till fakultetens representant i rådet för utbildning och lärande. Ledamöterna i rådet föreslår satsningar som rådet sedan bereder inför rektorsbeslut. Rektor tar beslut under våren och projekten kan förhoppningsvis starta under höstterminen 2020, avslutar Niklas Ammert. 

Kriterier för fördelning

Rådet för utbildning och lärande har enats om nedanstående kriterier för fördelning:

 • Utbildningen ska vara nyskapande/innovativ t.ex. bygga på nya ämneskombinationer, gärna fakultetsöverskridande, där samverkan i huvudsak sker i relation till kunskapsmiljöer.
 • Utbildningen ska svara mot specifik samhällsutmaning.
 • Utbildningen ska genomföras med utvecklande och utforskande pedagogisk form/upplägg med digitalt stöd och/eller i digitala lärmiljöer.
 • Satsningen ska vara till nytta för hela lärosätet, dvs. bidra till utveckling och användning också utanför den specifika utbildningen, och ligga i linje med universitetets vision och strategi.

De projekt som har störst potential att sammantaget bidra kvalitativt och effektivt till kriteriernas förverkligande kommer att prioriteras.

Fakulteternas representanter i rådet för utbildning och lärande

Mer information

På Medarbetare finns information om rådet för utbildning och lärande. Om du har ytterligare frågor eller synpunkter är du välkommen att kontakta fakulteternas representanter i rådet för utbildning och lärande (se ovan) eller rådets ordförande Niklas Ammert.

--------------------------------------------------------------

Investment in development of programmes and pedagogy

Linnaeus University engages in a special investment to develop its programmes and pedagogy. Work has now been initiated to put forward proposals and select development projects that can strengthen our selection of courses and programmes offered. We have spoken to Niklas Ammert who is chairman of the Council for Education and Learning.

Over the last year, Linnaeus University’s selection of courses and programmes offered has been reviewed and discussions have been held concerning the development of this. A number of changes have been implemented and are being implemented at the faculties and NLU and we will now get additional opportunity to develop attractive programmes that can strengthen our selection of courses and programmes offered. Therefore, the University Board has set aside funds from the direct government funding to develop our programmes and pedagogy, and to strengthen our digital learning environments.

What does this mean?

“In our operational plan we write that it is crucial for Linnaeus University to attract, recruit and keep students in order to be able to carry out high-quality education, and this has been the case for a long time. In light of the fact that we have seen a lower number of applicants per place, this is a unique opportunity to test different possibilities and to develop and refine our programmes. We do not need more programmes, but we can become better at making the most of our breadth and our strong research and collaboration in our selection of courses and programmes offered”, says Niklas Ammert.

We have talked about developing our selection of courses and programmes offered for quite some time – what’s new about this?

“Yes, this is part of our long-term work. Over the last year, we have made a review of Linnaeus University’s selection of courses and programmes offered. Many changes have already been implemented and more are being planned at the faculties and NLU. This is an additional step, a large investment in development of attractive programmes can strengthen our selection of courses and programmes offered.

What can be developed through this project?

“This does not necessarily mean new (and more) programmes, but ideally development and coordination of existing programmes. It would be a strength for us if we could make use of knowledge environments and other types of collaborations across disciplines, departments, and faculties to design programmes that better meet the societal challenges we are facing and are likely to continue to face. In addition to the link to societal challenges, it is important to further develop pedagogical forms that put students’ learning in focus. Digital solutions bring with them possibilities that we are currently not using to the full extent.

What resources would that be?

“The University Board sets aside up to SEK 15 million over the course of three years to develop programmes and pedagogy. These are funds from the direct government funding that are set aside in the operational plan and budget for 2020–2022.

What does the process look like?

The members of the Council for Education and Learning put forward proposals for measures which are then prepared by the council for a vice-chancellor’s decision. In case you have any ideas and proposals for development of programmes, courses and course batches, you are welcome to contact each respective faculty’s council member. This does not necessarily have to concern new (and more) programmes, but can instead preferably concern development and coordination of existing programmes.

“Members of staff who have an idea or proposal for development of programmes, courses or course batches that meet the criteria can hand in proposals to each faculty’s representative on the Council for Education and Learning. The members of the board prepares the proposals which are then presented to the vice-chancellor for decision. The vice-chancellor decides on these matters during spring and hopefully the projects will start during the autumn semester 2020”, Ammert concludes.

Criteria for allocation

The Council for Education and Learning has decided on the following criteria for allocation:

 • The programme/course should be creative/innovative, for instance be based on new combinations of subjects, preferably across faculties, where collaboration is mainly linked to knowledge environments.
 • The programme/course should meet specific societal challenge.
 • The programme/course should be carried out using developing and exploring pedagogical forms/approaches with digital support and/or in digital learning environments.
 • The investment should be of benefit to the higher education institution as a whole, that is to say, contribute to development and utilisation also outside the specific course or programme and be in line with the university’s vision and strategy.

Projects with the greatest potential, all in all, to contribute qualitatively and efficiently to the realisation of the criteria will be prioritised.

The faculties’ representatives on the Council for Education and Learning

 • Per Servias, FEH
 • Kristiina Heikkilä, FHL
 • Hans T Sternudd, FKH
 • Per Dannefjord, FSV
 • Jörgen Forss, FTK
 • Daniel Alvunger, NLU
   

More information

On Staff, you can find more information about the Council for Education and Learning. In case you have any further questions or ideas, you are welcome to contact each respective faculty’s representative on the Council for Education and Learning (see above) or the council’s chairman Niklas Ammert.

Kommentera (0)