News

Utlysning av medel för demokratifrämjande samhällsutveckling / Call for proposals – funds for democracy-promoting societal development

Kunskapsmiljön En ifrågasatt demokrati (IfDem) utlyser utvecklingsmedel för fakultets- och institutionsöverskridande forsknings-, utbildnings- och samverkansprojekt som bidrar till demokratifrämjande samhällsutveckling. 

Genom utlysningen erbjuder IfDem forskare, lärare och fortbildare vid Linnéuniversitetet att starta institutionsöverskridande samarbeten samt att samverka med organisationer inom privat, offentlig och ideell sektor, i syfte att utveckla gemensamma demokratifrämjande projekt. Utlysningens intention är skapa möjligheter för forskning, utbildning och samverkan inom främst humaniora och samhällsvetenskap.

Läs mer i bifogad pdf-fil.

- - - - -
 

The knowledge environment A Questioned Democracy (En ifrågasatt demokrati; IfDem) announces development funds for research, education, and collaboration projects across faculties and departments that contribute to democracy-promoting societal development.

Through the call, IfDem offers researchers, teachers and in-service trainers at Linnaeus University the opportunity to initiate collaborations across departments and to collaborate with organisations within the private, public and non-profit sectors, with the aim to develop common democracy-promoting projects. The call is intended to create opportunities for research, education and collaboration primarily within the humanities and social sciences.

Read more in the enclosed pdf file.

Comment (0)

Files