News

Nytt avtal med Elsevier klart – obegränsad öppen tillgång till svensk forskning

In English below

Det tidigare avtalet sas upp 2018 eftersom förlaget inte kunde möta det svenska upphandlingskonsortiets, Bibsams, krav på hållbara priser och öppen tillgång. Efter förhandlingar finns nu ett nytt avtal på plats, som tillgodoser båda parternas önskemål.

– Vi är nöjda med avtalet och glada att vi nu åter fått tillgång till Elseviertidskrifterna. För universitetets del är allt redan igång efter att vi tecknade avtal förra veckan. Det har gått förvånansvärt bra under tiden vi saknat avtal och från bibliotekets sida har vi gjort allt för att skaffa in de artiklar som önskats genom fjärrlån. Vi tackar våra forskare för den solidaritet och den förståelse som funnits under tiden som förhandlingarna pågått, säger Catta Torhell, överbibliotekarie vid Linnéuniversitetet.

Det nya avtalet innebär

  • Obegränsad öppet tillgänglig publicering i Science Direct Freedom Collection (inklusive tidskrifter från lärda sällskap), Cell Press och alla öppet tillgängliga tidskrifter
  • En unik pilot som innebär öppet tillgänglig publicering av 100 artiklar i Cell Press hybridtidskrifter, vilket täcker hela konsortiets publicering i dessa tidskrifter
  • Läsrättigheter till Science Direct Freedom Collections cirka 2000 tidskrifter från och med 1995, och som tillval Cell Press (14 tidskrifter)
  • Publicering med CC-BY licens (eller annan öppen licens enligt författarens önskemål)

Publiceringen inom avtalet förväntas bli cirka 3 800 artiklar per år.

Fler nya avtal med stora förlag
I dagarna har nya avtal även slutits med SAGE och Wiley. Det betyder att Bibsamkonsortiet nu har tecknat transformativa avtal med de sex största tidskriftsförlagen, Elsevier, Wiley, Springer Nature, Taylor & Francis, SAGE och Oxford University Press. Syftet med transformativa avtal är ställa om från att betala för prenumerationer till att betala för publicering med öppen tillgång. På så sätt stödjer de nya avtalen svenska forskare i övergången till ett öppet tillgänglig publiceringssystem.

Läs mer på Bibsams sida

https://www.mynewsdesk.com/se/kungliga_biblioteket/pressreleases/nytt-transformativt-avtal-med-elsevier-ger-obegraensad-oeppen-tillgaang-till-svensk-forskning-2946625

Läs mer om Linnéuniversitetets förbetalda och rabatterade publiceringsavgifter

https://lnu.se/ub/forskningsstod/open-access/ekonomiskt-stod/

Läs mer om strategisk publicering vid Linnéuniversitetet

https://lnu.se/ub/forskningsstod/strategisk-publicering/

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

New agreement with Elsevier in place – unlimited open access to Swedish research

The former agreement was terminated in 2018 because the publishing house was unable to meet the Swedish procurement consortium Bibsam’s requirements of sustainable prices and open access. Following negotiations, a new agreement is now in place that meets the requirements of both parties.

“We are pleased with the agreement and happy that we now once again have access to the Elsevier journals. For Linnaeus University’s part, everything has been in place since we signed the new contract last week. We have been able to manage quite well during the time period when we did not have an agreement; the University Library has done everything in its power to obtain the articles that have been requested through interlibrary loans. We thank our researchers for the solidarity and the understanding they have shown during the negotiation period”, says Catta Torhell, head librarian at Linnaeus University.

The new agreement includes

  • Unlimited open access publishing in Science Direct Freedom Collection (including journals from scholarly societies), Cell Press, and other openly available journals
  • A unique pilot that includes open access publishing of 100 articles in Cell Press hybrid journals, which covers the entire consortium’s publication output in these journals
  • Reading rights to the Science Direct Freedom Collection’s roughly 2,000 journals from 1995 and onwards, and an optional extra Cell Pres (14 journals)
  • Publication with CC-BY license (or other open license according to the author’s request)

The number of publications within the agreement is expected to land on roughly 3,800 articles each year.

More new agreements with large publishing houses

Just recently, we have also entered into agreements with SAGE and Wiley. This means that the Bibsam Consortium has now signed transformative agreements with the six largest publishing houses for journals: Elsevier, Wiley, Springer Nature, Taylor & Francis, SAGE, and Oxford University Press. The purpose of transformative agreements is to change from paying for subscriptions to paying for open access publishing. In this way, the new agreements support Swedish researchers in the transition to an open access publishing system. 

Read more about Linnaeus University's prepaid and discounted publication fees

https://lnu.se/en/library/research-support/open-access/financial-support/

Comment (0)