Nyhet

Rektors nyhetsbrev november 2019 // Letter from the vice-chancellor November 2019

Rektor Peter Aronsson

In English below

Jag befinner mig just nu på resande fot tillsammans med universitetsdirektör Therese Iveby Gardell, vicerektor Ann-Charlotte Larsson och dekan Gunlög Fur för ett studiebesök på Arizona State University. Ett universitet som fem år i rad har blivit utsett till USA:s mest nyskapande och innovativa universitet. De har grundläggande fokus på studenternas bildningsresa i en omgivning med mycket breddad rekrytering, och att forskningen ska bidra till en bättre framtid. Det nyskapande ligger framför allt i att man konsekvent arbetar mot detta mål genom att bjuda in alla medarbetare att bidra och att de även har en stark förmåga att prioritera och samordna verksamheten. Vi känner igen oss i våra ambitioner uttryckta i Vision 2030 och vi uppmuntras av att deras framgång med detta arbetssätt har lett till en dramatisk förstärkning av attraktivitet för både medarbetare, studenter, finansiärer och samarbetspartners.

Peter Aronsson, rektor

 

Skolprojekt utmanar skolor över hela landet

I skolprojektet Make Music Matter! I Have A Dream får elever med musik som uttrycksform och kommunikationsmedel möjlighet att utveckla kunskaper som kreativitet, entreprenörskap och digitalitet, samtidigt som Barnkonventionen om barnets rättigheter och medmänsklighet utgör centrala delar i projektet. 

– Det är en förmån att arbeta med ett projekt som uppmuntrar elever att våga tro på sina drömmar och att ge ut­tryck för dem på olika sätt. Vi har fått en stor respons från skolorna, som berättar att projektet har varit mycket uppskattat bland både elever och lärare och att det även har bidragit till bättre sammanhållning i klassen, berättar Göran Nikolausson, adjunkt i musikpedagogik.

Gemöskolans åk 5-klass från Älmhult har i skolutmaningen blivit utvald att framföra sin version av ABBA:s I Have A Dream på firandet av “Barnkonventionen 30 år” i Stockholm. 

Reviderad lönepolicy och nya lönekriterier

I oktober fattade rektor beslut om ny reviderad lönepolicy och nya lönekriterier.

– Vi såg ett behov av att utveckla vår lönepolicy för att göra den tydligare och enklare men också utifrån att våra förutsättningar att arbeta med kompetensförsörjning har förändrats, berättar Ulf Sernelin, biträdande HR-chef.

Det finns nu tre gemensamma lönekriterier och fördjupade lönekriterier för olika personalkategorier och i lönepolicyn betonas också behovet av dialog och förankring i verksamheterna.

– Det är viktigt att de nya kriterierna är kommunicerade och kända i verksamheten eftersom det är dessa som ska används i lönerevision 2020, säger Ulf Sernelin.

Det finns även en ny handbok för lönesättning.

Läs den reviderade lönepolicyn och de nya lönekriterierna.

72 % svarade på arbetsmiljöenkäten

Den slutgiltiga svarsfrekvensen för arbetsmiljöenkäten stannade på 72 procent. Stort tack till alla som har bidragit! Resultatet kommer att presenteras för alla chefer och skyddsombud på chefsdagen tisdagen den 19 november. Sedan kommer det sammantagna resultatet att presenteras på Medarbetare under vecka 47. Därefter kommer respektive chef att presentera sitt resultat för sin arbetsgrupp för att tillsammans identifiera risker, riskbedöma och ge förslag på åtgärder till förbättring. En nyhet är att den handlingsplan för arbetsmiljön som tas fram ska läggas som bilaga till fakultetens/förvaltningens verksamhetsplan för att säkerställa en bättre uppföljning.

Previa ny leverantör av företagshälsovård

Från och med september har universitetet tillgång till företagshälsovård genom Previa i förebyggande arbetsmiljöarbete, i samband med arbetsrelaterad sjukdom, rehabilitering samt vid krissituationer. Previa har mottagning i Kalmar och i Växjö med bland annat företagsläkare, företagssköterska, psykolog, ergonom, beteendevetare och skyddsingenjör.

Anonyma kontakter

Vid behov av tjänster från företagshälsovården samordnas detta av HR-avdelningen som i samråd med berörd chef gör en beställning. Som enskild medarbetare har du rätt att anonymt kontakta Previa för tre samtal under ett år hos företagssköterska, beteendevetare eller psykolog. Dessa kontakter kan ske utan att ansvarig chef eller HR-avdelningen har kännedom om dem.

Mer information om företagshälsovård  samt kontaktuppgifter finns på Medarbetare.

Nyhetsglimtar från Lnu.se

Rabatterat pris i optikerprogrammets butik på Linneuniversitetet

EU-projekt ska främja grön offentlig upphandling inom energisektorn

Tre nya hedersdoktorer vid Linnéuniversitetet 2020   

Statsministern och innovationsrådet pratade vatten och e-hälsa i Kalmar

Uråldrigt liv upptäckt i Siljans meteoritkrater

Linnéuniversitetet har störst ökning i hela landet sett till antal sökande studenter

Ny kunskap om muskelsystemet viktigt för framtida behandling av sjukdomar

----------------------------------------------------------------------------------

At the moment, I’m travelling in the US together university director Therese Iveby Gardell, deputy vice-chancellor Ann-Charlotte Larsson, and dean Gunlög Fur to make a study visit at Arizona State University. Five years in a row, this university has been appointed the most creative and innovative university in the US. Their fundamental focus is on their students’ Bildung journey in an environment with a very broad recruitment, and that their research should contribute to a better future. The innovative part can primarily be found in the fact that they work consistently towards these goals by inviting all members of staff to contribute and have a strong ability to prioritise among and coordinate their activities. This is familiar to us in the ambitions we have expressed in Vision 2030 and we feel encouraged by the fact that this way of working has been successful and led to a dramatically strengthened attractiveness for members of staff and students as well as for financiers and collaboration partners.

/Peter Aronsson, vice-chancellor

 

School project challenge schools across the country

In the school project Make Music Matter! I Have A Dream, pupils get the opportunity to use music as a way of expression and a means of communication to develop skills like creativity, entrepreneurship, and digitality. The Convention on the Rights of the Child and compassion are also central parts of the project.
“It’s a privilege to work with a project that encourages pupils to believe in their dreams and express them in different ways. We have received a lot of response from the schools, saying that the project has been highly appreciated by both teachers and pupils and that it has also contributed to a better sense of community in the class”, says Göran Nikolausson, lecturer in music pedagogy.
The year 5 class from Gemöskolan in Älmhult has been chosen in the school challenge to perform their version of ABBA’s I Have A Dream at the celebration of “Convention on the Rights of the Child 30 Years” in Stockholm.

72 percent of members of staff have answered the work environment questionnaire

The final response rate for the work environment questionnaire landed on 72 percent. Many thanks to all of you who have contributed! The results will be presented to all managers and safety representatives at the managers’ day on 19 November. The overall result will then be presented on Staff sometime during the week 18–22 November. After this, each respective manager will present his/her results to his/her working group in order to identify risks, make risk assessments, and work out a proposal for improvement measures. A new thing is that the action plan that is developed concerning the work environment will be an attachment to the faculty’s/university administration’s operational plan in order to guarantee a better follow-up.

New salary criteria

In October, the vice-chancellor decided on a new revised wage policy and new salary criteria.

“We saw a need to develop our wage policy to make it more clear and easier to understand but also based on the fact that the conditions for our work with skills supply have changed”, says Ulf Sernelin, assistant HR manager.

There are now three common salary criteria as well as specialised salary criteria for different staff categories and the wage policy also emphasises the need for dialogue and anchoring in our activities.

“It’s important that the new criteria are communicated and that members of staff are familiar with them since these are the criteria that will be used in the salary revision 2020”, Ulf Sernelin concludes.

Read the revised wage policy and the new salary criteria. 

Previa new supplier of occupational health care

As from September, the university has access to occupational health care through Previa in preventive work environment work, in connection to work-related illness, and rehabilitation at crisis situations. Previa has receptions in both Kalmar and Växjö with, among other things, company doctor, company nurse, ergonomist, behaviourist, and occupational hygienist.

Anonymous contacts

In case there is a need for services from the occupational health care, this is coordinated by the HR Office which in consultation with the concerned manager places an order. As a member of staff, you have the right to contact Previa anonymously for three conversations a year with a company nurse, behaviourist, or psychologist. These contacts can take place without the knowledge of the responsible manager or the HR Office.

Kommentera (5)

 1. Vad gäller rektors brev tycks inte kritisk granskning av egna idéer och skrifter vara ett prioriterat området. Jag har inget emot samverkan med det omgivande samhället men att göra det till ett huvudmål som tycks övertrumfa allt annat är en helt annan sak. Vidare som jag skrivit i mina synpunkter på "Vision 2030" är detta ett undermåligt och i stora drag obegripligt dokument som direkt för tankarna till "Kejsaren nya kläder". Kanske är det emellertid så att samverkan som centralt mål samt meningslösa ord uppskattas av många politiker vars perspektiv brukar vara karakteristiskt kortsiktigt och lättviktigt. Alternativt håller universitetet på att utvecklas till en filial till regionförbundet och den lokala företagsamheten. Om detta skulle vara målet för universitet överhuvudtaget undrar jag vem som ska bedriva excellent, förutsättningslös och nyfikenhetsdriven grundforskning?  Vetenskapshistorien tycks indikera att om inte den senare typen av forskning bedrivs försvinner många förutsättningar för både företagsamhet och framtidens stora innovationer med unika lösningar på samhällsutmaningar.

 2. Högsta vetenskapliga kvalitet är basen för en efterfrågad och värdeskapande samverkan. Den senare ökar också resurserna till den tidigare. Det är vad exemplet från Arizona State University demonstrerar. Vår skicklighet i att skapa förutsättningar för framgångsrik grundforskning och sedan lyfta den till glädje för studenter och omgivande samhälle kan och behöver utvecklas. Det är där universitetet som en större organisation kan bidra genom att skapa kunskapsmiljöer för detta utbyte. Det betyder inte att alla alltid ska syssla med detta. Vi är en stor organisation där många olika skickligheter behövs. Det är denna potential Vision 2030 lyfter fram.

 3. Tack för svaret. Som du lägger fram det här (till skillnad från i flera cirkulerade dokument) kan jag hålla med om mycket men inte allt. Jag tror att de aktuella frågorna, från kunskapsmiljöer till Vision 2030, skulle vara betjänta av att detaljerat genomlysas i en omgång med paneldebatter där radikalt olika synpunkter från olika vetenskapliga och pedagogiska traditioner kommer fram på ett betydligt mer effektivt sätt än vid diverse informationsmöten. De senare ger, enligt min erfarenhet, mycket begränsad möjlighet till framförande av kritiska synpunkter. Jag deltar gärna vid något tillfälle i den föreslagna typen av debatter.

 4. As it reads in the English version:

  "“It’s important that the new criteria are communicated and that members of staff are familiar with them since these are the criteria that will be used in the salary revision 2020”, Ulf Sernelin concludes.

  Read the revised wage policy and the new salary criteria. (only in Swedish)" 

  Please be reminded that understanding the new criteria are equally important to the international members of the staff. Hence, the lack of English version is not doing a great job in informing them. Moreover, it creates an information asymmetry between the Swedish and international members of the staff.

  Kind regards,

  SO.