Nyhet

Nu startar Tankesmedja Linné / Think Tank Linné is launched

In English below

Förväntningarna på universiteten är större än någonsin samtidigt som villkoren för forskning och lärande ändras mycket snabbt. En del i hur Linnéuniversitetet möter detta är inrättandet av Tankesmedja Linné.  

– Vi behöver bli ännu bättra på att orientera våra kompetenser för att göra bästa tänkbara insats för framtidens samhälle.Tankesmedja Linné ska ge ett löpande kunskapsbaserat stöd för universitetets utveckling, säger rektor Peter Aronsson. De ska ge inspel till universitetet som ger vägledning för hur vi som lärosäte ska kunna utvecklas vidare.

Under våren har universitetets professorer haft möjlighet att anmäla sitt intresse för att delta och utifrån de intresseanmälningar som kom in har rektor tagit fram en sammansättning av åtta professorer som täcker väsentliga kunskapsområden. Gruppen tillsätts på två år, med möjlighet till förlängning.

Deltagare i Tankesmedja Linné för perioden 2019-2021 är:

 • Torbjörn Forkby (FSV)
 • Joacim Hansson (FKH) 
 • Marcelo Milrad (FTK) 
 • Maria Mårtensson Hansson (FEH) 
 • Mathilda Tham (FKH) 
 • Malin Tillmar (FEH) 
 • Ulrika Welander (FTK)
 • Tomas Öberg (FHL)

Vid behov kan personer med speciell kompetens adjungeras.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Expectations on universities are greater than ever before while the conditions for research and learning are changing very quickly. One way that Linnaeus University will handle this is through the establishment of Think Tank Linné.

“We must become even better at orientating our competences in order to contribute in the best way possible to the society of the future. Think Tank Linné will provide a continuous knowledge-based support for the university’s development. The think tank will provide input and guidance to the university on how our higher education institution should continue to move forward”, says vice-chancellor Peter Aronsson.

During spring, professors at the university have had the opportunity to register their interest in taking part and based on the received notices of interest the vice-chancellor has decided on a group of eight professors who together cover many essential fields of knowledge. The group is appointed for two years, with the possibility of extension.

Members of Think Tank Linné for the period 2019–2021 are:

 • Torbjörn Forkby (FSV)
 • Joacim Hansson (FKH)
 • Marcelo Milrad (TK)
 • Maria Mårtensson Hansson (FEH)
 • Mathila Tham (FKH)
 • Malin Tillmar (FEH)
 • Ulrika Welander (FTK)
 • Tomas Öberg (FHL)

If required, individuals with special competence may be co-opted.

Kommentera (0)