Nyhet

Ny dekan utsedd på Ekonomihögskolan // New dean appointed at the School of Business and Economics

In English below

Det är nu klart att Per Servais, vicedekan och professor i företagsekonomi med inriktning mot International Business på ekonomihögskolan, blir ny dekan enligt rektorsbeslut den 21 oktober. Per Servais efterträder Helén Anderson som lämnade sitt dekanuppdrag som planerat den sista september.

– Jag hälsar Per Servais välkommen som ny dekan och ser fram emot ett gott samarbete. Per kommer att bli en tillgång i vårt fortsatta arbete då fakultetens utveckling är av stor betydelse för hela Linnéuniversitetets framtid, säger Peter Aronsson, rektor.

– Samtidigt vill jag passa på att framföra ett stort tack till Helén Anderson som på ett mycket förtjänstfullt sätt har utvecklat arbetet inom Ekonomihögskolan och tagit ett framgångsrikt ansvar också för gemensamma frågor, som i det pågående arbetet med en förnyad anställningsordning och Vision 2030. Det systematiska arbetet med ackreditering och formandet av kunskapsplattformar över ämnesgränserna har varit viktiga för FEH och inspirerande för hela universitetet, fortsätter Peter Aronsson.

Arbetet med att utse en ny dekan har letts av en nomineringsgrupp på Ekonomihögskolan. Nu vidtar arbetet med att utse en prodekan.

– Jag vill tacka alla som har lämnat in intresse för det här dekanuppdraget och även till nomineringsgruppen som haft hand om nomineringsprocessen.

Per Servais tillträder som dekan från och med den 21 oktober och hans förordnande sträcker sig fram till 31 december 2020, som för övriga dekaner.  

------------------------------------------------------------------------------------

New dean appointed at the School of Business and Economics

It has now been established that Per Servais, vice-dean and professor of business administration with specialisation in international business at the School of Business and Economics, will be new dean according to vice-chancellor’s decision on 21 October. Per Servais succeeds Helén Anderson who left her dean commission as planned on 30 September.

“I welcome Per Servais as new dean and look forward to a good collaboration. Per will be an asset in our continued work since the development of the faculty is of great significance for the future of Linnaeus University”, says vice-chancellor Peter Aronsson.
 

“I would also like to extend a warm thank you to Helén Anderson who in a very meritorious way has developed the activities at the School of Business and Economics and been successful in taking responsibility also for common issues, like the planned work with renewed appointment procedures and Vision 2030. The systematic work with accreditation and the establishment of knowledge platforms across subject fields have been important to FEH and inspiring to the whole university”, Peter Aronsson continues.

The work to appoint a new dean has been led by a nomination group at the School of Business and Economics. Now work will be initiated to appoint a pro-dean.

“I would like to thank everyone who has shown interest in this dean commission and also the people in the nomination group who have handled the nomination process”, Peter Aronsson concludes.

Per Servais takes office as dean on 21 October and his term goes on until 31 December 2020, as for the other deans.

 

Kommentera (1)

  1. Stort grattis Per! :)