Nyhet

Hålla där, Kristina Tryselius och Sofia Backåberg // Hi there, Kristina Tryselius and Sofia Backåberg

Kristina Tryselius och Sofia Backåberg

In English below

Kristina och Sofia är programansvariga för det nya internationella och transdisciplinära masterprogrammet i hälsovetenskap som började på Linnéuniversitetet denna termin.

1. Kan ni kort beskriva det nya masterprogrammet?

- Masterprogrammet i hälsovetenskap innebär en unik möjlighet att få en transdisciplinärt grundad så väl bredd som fördjupning inom området hälsa. Förutom att ha en transdisciplinär profil, så utgör FN:s 13:e globala hållbarhetsmål ”Climate action” ett grundläggande värde för programmet. WHO har identifierat klimatförändringar som det största framtida hotet mot människors hälsa, och det är som vi vet också ett enormt hot mot hela planetens hälsa och överlevnad. Som högre utbildningsinstitution har vi ansvar för att förbereda studenter att möta detta denna framtid.

Med ”Climate action” som värdegrund vill vi också arbeta för att aktiviteter, samarbeten och internationalisering i programmet genomförs utan utsläpp av koldioxid.

Vidare är programmet internationellt, campusbaserat i Kalmar och erbjuder en stor variation av kurser, en del i samarbete med andra institutioner och fakulteter. Vi arbetar aktivt med att utveckla ytterligare samarbeten med såväl andra fakulteter vid Linnéuniversitetet som andra universitet, på ett hållbart sätt.

2. Hur kan masterprogrammet i hälsovetenskap vara en del av Linnéuniversitetets utmaning att koppla utbildning och forskning till samhällsutvecklingen?

- Genom att lyfta framtida hälsoutmaningar på såväl individ- som planetär nivå i programmet kommer studenterna att bli medvetna om dessa utmaningar. De kommer också att få redskap att hantera dem och därmed kunna arbeta med dessa samhälleliga utmaningar efter avslutad utbildning. I undervisningen används bland annat olika former av scenarioplanering, vilket vi tror hjälper studenterna att relatera framtida hälsoutmaningar med nuvarande forskning och kunskapsläge. 

3. Hur många studenter sökte till programmet och vilka är de som sökt?

-Drygt 100 behöriga sökte till programmet, varav cirka 50 hade satt det som förstahandsalternativ. De nu16 registrerade studenterna kommer från olika delar av världen, bland annat Bangladesh, Pakistan, Iran, Kina, Nigeria och Sverige. Programmet är en öppen master och studenterna har därför olika utbildningsbakgrund, vilket ger goda förutsättningar för ett kreativt och transdisciplinärt lärande och kunskapande i klassrummet. Samtliga studenter har visat stort engagemang och har visioner om att göra skillnad för människors och planetens framtida hälsa.

Masterprogrammet i hälsovetenskap

---------------------------------------------------------------------------------

Kristina and Sofia are programme coordinators for the new international and transdisciplinary master’s programme in health sciences that started at Linnaeus University this semester.

1. Can you give a short description of the new master’s programme?

“The master’s programme in health sciences is a unique opportunity to get an interdisciplinary breadth and a specialisation within the field of health. In addition to having an interdisciplinary profile, the UN’s 13th global sustainability goal Climate action is a fundamental value on the programme. WHO has identified climate change as the largest future threat to human health and we also know that it is an enormous threat to the health and survival of the entire planet. As a higher education institution, we have a responsibility to prepare our students for meeting this future.

With “Climate action” as our basic values, we also want to work to make sure that activities, collaborations, and internationalisation on the programme are carried out in a way that does not contribute to emissions of carbon dioxide. What is more, the programme is international, campus-based in Kalmar, and offers a great diversity of courses, some in collaboration with other departments and faculties. We work actively to develop further collaborations with other faculties at Linnaeus University as well as with other universities, in a sustainable way.

2. How can the master’s programme in health sciences contribute to Linnaeus University’s challenge to link education and research to the development of society?

“By drawing attention to future health challenges on both individual and planetary level on the programme, students will become aware of these challenges. They will also acquire the necessary tools to handle them and, thus, be able to work with these societal challenges once they have completed their education. The teaching will include, among other things, different types of scenario planning, which we believe will help students relate future health challenges to current research and state of knowledge.

3. How many students applied to the programme and who applied?

“About 100 qualified applicants, of which 50 were first-choice applicants. The 16 students who have now registered on the programme come from different parts of the world; for instance, Bangladesh, Pakistan, Iran, China, Nigeria, and Sweden. The programme is an open master’s and the students, therefore, have different educational backgrounds, which means there are good conditions for creative and interdisciplinary learning and knowledge creation in the classroom. All students have shown great commitment and have visions about making a difference for the future health of humans and the planet.

Master’s programme in health sciences

Kommentera (0)