News

Hallå där, Therése Iveby Gardell, universitetsdirektör / Hi there, Therése Iveby Gardell, university director

In English below

Sedan den 19 augusti arbetar Therése Iveby Gardell som universitetsdirektör vid Linnéuniversitetet. Vi ställde ett par frågor till henne så att ni får en chans att lära känna henne.                                                                                               

Hur har din första tid varit här vid Linnéuniversitetet?

Den har varit fullständigt innehållsrik. Jag har fått chansen att skapa mig en övergripande blick över organisation, ledningsgrupp och strategiarbete. I och med mina tidigare uppdrag så känner jag igen innehållsfrågorna men kulturen är ny för mig. Det har varit hysteriskt mycket nytt att ta in och just nu befinner jag mig i en upptaktsfas men känner att jag kommer kunna göra nytta på sikt.

Vad var det som lockade dig hit?

Det som främst lockade mig hit var tjänstens upplägg och innehåll samt Peters vilja att utveckla verksamheten. Jag tycker det är intressant att Linnéuniversitetet finns på två orter och att forsknings- och utbildningsverksamheten är så bred. Jag har tidigare varit ansvarig för när Högskolan på Gotland blev en del av Uppsala universitet så jag har en del erfarenhet av att bedriva utbildningsverksamhet på flera orter. 

Hur ser din bakgrund ut?

Jag har arbetat inom lärosäten sedan 2001, min första tjänst var inom samverkansområdet. Som chef inom sektorn har jag arbetat sedan 2005. I grunden är jag utbildad maskiningenjör och har även påbörjat en socionomutbildning en gång i tiden. Jag har studerat vid KTH, Chalmers och Mittuniversitetet vilket har gett många spännande erfarenheter. Jag brukar säga att man ska undvika att gå den bekväma vägen. Det är genom att våga gå slingriga vägar man utvecklas mest. 

Vad ser du mest fram emot med ditt arbete här?

Jag ser fram emot att skapa goda förutsättningar för utbildning och forskning. Jag skulle gärna se ett närmre samarbete mellan universitetets centrala delar och fakulteterna för att kunna utveckla vår verksamhet. Verksamheten har mycket att vinna på att bygga broar mellan oss och utnyttja varandras kompetenser.

Vad gör du helst på semestern?

Semestern spenderar jag gärna på Fårö på Gotland där jag umgås med familj och vänner. Jag tycker också mycket om att cykla mountainbike ute i naturen. Det är så skönt att komma ut och man tar sig väldigt långt på cykel. När jag är ledig syr jag också en hel del. Det finns en tillfredställelse i att hantverket och resultatet är så konkret som kontrast till mitt yrkesliv där målen ibland är mer långsiktiga.

Har du någon dold talang eller något udda intresse?

Jag är medlem i en Vespa-klubb sedan jag köpte en Vespa från 1980-talet. Genom klubben har jag fått prova på Gymkhana som är ett slags hinderbana med Vespa. Där visade det sig att jag har en något oväntad talang och ett bra balanssinne.

...........................................................................................................

Hi there, Therése Iveby Gardell, university director

Since 19 August, Therése Iveby Gardell works as university director at Linnaeus University. We asked here some questions, so that you can all get to know her.

What have your first few weeks here at Linnaeus University been like?

They’ve been filled with a lot of different exciting content. I’ve had the opportunity to get an overall picture of the organisation, the senior management team, and the university’s strategy work. I’m familiar with many of the content-related questions from my previous positions, but the Linnaeus University culture is new to me. There has been a hysterical amount of new things to take in and I’m still in somewhat of a start-up stage, but I feel convinced that I will be able to contribute with a lot in the long term.

What was it that attracted you to Linnaeus University?

Foremost, it was the description of the position and its content, as well as Peter Aronsson’s desire to develop the university’s activities. I also find it interesting and inspiring that Linnaeus University is located in two different cities and that there is such breadth in both education and research. I’ve previously been responsible for the merger of University College of Gotland and Uppsala University, which means that I have experience of carrying out education activities in more than one city.

Can you describe your background?

I’ve worked within higher education since 2001. My first position was in the field of collaboration. I’ve had management positions since 2005. I have a degree in mechanical engineering and I also started studying on a social work programme once. I’ve studied at KTH, Chalmers, and Mid Sweden University, something that has contributed with many exciting experiences. I usually say that it is a good thing to avoid the most comfortable path – it is by choosing winding paths that you develop the most.

What do you look forward to the most with your new job?

I look forward to creating good conditions for education and research. I would like to see a closer collaboration between the centralised parts of the university and the faculties in order for us to be able to develop our activities. There is a lot to be gained for our activities by building bridges between different parts of the organisation and making use of each other’s competencies.

What are your favourite things to do when on vacation?

I like to spend time with family and friends on Fårö, Gotland. I’m also very much a fan of mountain biking in nature. It’s so relaxing to get out and you can cover vast distances on a bike. Also, when I have some time off, I do quite a bit of sewing. I get great satisfaction from the fact that the handicraft and the result is so concrete, in contrast to my professional life where objectives tend to be more long-term.

Do you have a hidden talent or any odd interests?

I’ve been member of a scooter club since I first bought a scooter in the 1980s. Through the club, I’ve had the opportunity to try out Gymkhana, which is kind of an obstacle course for scooter drivers. It turned out I have a talent for this and a good sense of balance.

Comment (0)