News

Missade du uppstartsdagen? Här är sammanfattningen! / Did you not attend the start-up event? Here’s a summary for you!

In English below

Se uppstartsdagen i filmformat via följande länkar:

Del 1 respektive Del 2. På Medarbetarsidan finns tydligare hänvisningar till de olika programpunkterna i filmerna. 

Förra veckan var det dags för första upplagan av Linnéuniversitetets uppstartsdag i hus M i Växjö. Drygt 200 medarbetare åt lunch tillsammans och fick ta del av årstal från rektor, panelsamtal och information om några av de viktigaste frågorna för kommande läsår. 

När lunchen ätits färdigt följde rektor Peter Aronssons inledningstal där han belyste vikten av samarbete och av att utnyttja varandras kompetens för att möta samtidens samhällsutmaningar. Han poängterade att vi som universitet både behöver bidra med teknisk utveckling och samtidigt ta ansvar för natur och människoblivandets villkor. Tillsammans skapar vi på Linnéuniversitetet något större än vad någon av oss kan förmå ensamma.

– Vi har byggt starka kompetenser som är ovärderliga i byggandet av framtiden. Signaler från stigande ansökningstal, ökande avancerad utbildning, internationell rekrytering, uppdragsutbildningar, framgångar med forskningsfinansiering, samverkan pekar på att vi är på rätt väg - men inte kan slå oss till ro, utan våga, lära och samarbeta mer och smartare för att få ut ännu mer av vårt gemensamma kunnande och engagemang, säger rektor Peter Aronsson i sitt inledningstal.

Programmet fortsatte med information om det påbörjade arbetet med utbildningskvalitetssystem. Niklas Ammert inledde och sedan berättade Brita Cederblad, som leder kvalitetsutskottet, att vi tillsammans behöver hjälpas åt för att skapa ett fungerande system där vi kan följa upp och garantera att våra utbildningar fortsätter att hålla hög kvalité.

Catherine Legrand berättade om UKÄ:s kommande utvärdering av forskningskvalitet och att Linnéuniversitetet deltar i ett pilotprojekt som drar igång i september. Hon betonade att det är vårt kvalitetssystem ska granskas, inte vår forskning.

Deltagarna fick sedan lyssna till panelsamtal om utbildningsutbud och takbelopp var ämnet. Christina Dahlgren som var dagens konferencier ställde frågor och ledde diskussionen mellan Niklas Ammert (vicerektor), Peter Citron (sektionschef, studerandeavdelningen), Joakim Karlsson (ekonomichef), Kristiina Heikkilä (prodekan), Johan Nilsson (student) och Maja Rudhe (Sektionschef, studentrekrytering och studentkommunikation).

Efter panelsamtalet visades en kort film om arbetet med Kunskapsmiljö Linné som följdes av att Peter Aronsson och Lars Behrenz berättade hur läget ser ut för de tre inrättade kunskapsmiljöerna och även att fyra nya idéer till kunskapsmiljöer är under bearbetning.

Stockholms universitet hade bidragit med en film om Open Science som visades. Därefter pratade Peter Aronsson om arbetet som pågår med detta. Han talade om att våra forskare och övriga forskare idag lämnar över rättigheterna till sina publikationer åt privata förlag som tar stor del av förtjänsten. Mycket pengar går till privata företag istället för tillbaka till forskningen och dessutom är kunskapen inte tillgänglig för alla och det är därmed ett hinder. Diskussionen om Open Science pågår över hela forskarvärlden och framtiden får utvisa vart den leder.

Christel Olsson rapporterade sedan om arbetet och flytten till Universitetskajen i Kalmar och om hur processen gått till. Hon berättade även att en ny campusplan för Campus i Växjö som ska ersätta den tidigare från 2004 har påbörjats.

Innan avslutande fika presenterade dagens konferencier och till vardags Director Artium Christina Dahlgren arbetet med Det kulturella universitetet.

– Mitt arbete handlar om bildning och om att få in kultur på Universitetet. Jag jobbar med att initiera projekt där konst och vetenskap möts samt samverkan med konstföreningar och samhälle, berättar Christina.

Hon berättade även att konsten till Universitetskajen snart kommer att levereras och att Galleri Linné kommer öppna under hösten. Galleri Linné kommer att ge medarbetare och studenter vid Linnéuniversitetet möjligheten att ställa ut sin konst.

Rektor Peter Aronsson avslutade eftermiddagen med att tacka alla medarbetare för sitt engagemang och önska alla välkomna till ett nytt läsår.

------------------------------------------------------------------------------------------

Watch a video of the start-up event by following these links:

Part 1

Part 2

On Tuesday, 27 August, the first edition of Linnaeus University’s start-up event took place in building M on campus in Växjö. Some 200 members of staff had lunch together and listened to the annual speech by the vice-chancellor, a panel debate, and information about some of the most important questions for the upcoming academic year.

After lunch, vice-chancellor Peter Aronsson gave an opening speech in which he highlighted the importance of collaboration and making the most of each other’s competencies in order to meet the challenges of the future. He emphasised that, as a university, we must both contribute with technological development and take responsibility for nature and the conditions of humankind. Together, we at Linnaeus University create something that is larger than what we could ever accomplish on our own.

“We have built strong competencies that are invaluable in the construction of the future. Signals from increasing numbers of applicants per place, increasing second-cycle education, international recruitment, contract education, successes in research funding, and collaboration shows that we are on the right track – but we cannot settle. Instead we must have the courage to learn more and collaborate more and in smarter ways in order to benefit even more from our common knowledge and commitment”, vice-chancellor Peter Aronsson said in his opening speech.

The event continued with information about the initiated work with quality-assurance systems for education. Deputy vice-chancellor Niklas Ammert started and then Brita Cederblad, who is chair of the Quality Assurance Committee, said that we must work together to create a functioning system where we can carry out follow-ups and guarantee that our programmes continue to be of high quality.

Pro-vice-chancellor Catherine Legrand talked about UKÄ’s upcoming evaluation of research quality and informed about the fact that Linnaeus University is taking part in a pilot project that starts in September. She emphasised the fact that it is our quality-assurance system that will be reviewed, not our research.

The participants then got to listen to a panel debate on courses and programmes offered and funding cap. Christina Dahlgren, compere for the event, asked questions and led the discussion between Niklas Ammert (deputy vice-chancellor), Peter Citron (section manager, Office of Student Affairs), Joakim Karlson (chief financial officer), Kristiina Heikkilä (pro-dean), Johan Nilsson (Linnéstudenterna), and Maja Rudhe (section manager, Student Recruitment and Student Communication).

After the panel debate, a short film was shown that informed about the work with Linnaeus knowledge environments. This was followed by Peter Aronsson and Lars Behrenz talking about where we stand today with the three established knowledge environments, and that four new ideas for knowledge environments are being processed. Behrenz also pointed out that this is a relevant way of working that we are jointly trying to develop and make use of also in other contexts.

Stockholm University contributed with a film on Open Science that was shown. Peter Aronsson then talked about the work that is being carried out within this area at Linnaeus University. He also talked about the fact that today our researchers, as well as other researchers, hand over the rights to their publications to private companies that take much of the profits. A lot of money goes to private companies instead of benefitting the research, and research is often not available to everyone, which is an obstacle. Researchers all over the world are involved in the discussion on Open Science and it is important that we come up with solutions that contribute to making more knowledge available and usable in order to be better equipped to meet societal challenges.

After this, Christel Olsson gave a report on the work with the move to Universitetskajen in Kalmar, and what the process has looked like. She also informed about the fact that a new campus plan for campus in Växjö is being worked out and that this new plan will replace the old one from 2004.

Before the concluding “fika” session, the event’s compere Christina Dahlgren, who is Director Artium at the university, talked about the work with The Cultural University.

“My work is about Bildung and about incorporating culture into the university’s activities. I work to initiate projects where art and science meet as well as with collaborations with art institutions and society”, Christina Dahlgren said.

She also informed the participants that art will soon be delivered to Universitetskajen and that Galleri Linné will open this autumn. Galleri Linné will give members of staff and students at Linnaeus University an opportunity to present their art.

Vice-chancellor Peter Aronsson concluded the afternoon by thanking all members of staff for their commitment and wishing everyone welcome to a new academic year.

 

Comment (0)