Nyhet

Öppet Wifi-nätverk testas på Linnéuniversitet // Open Wifi network is being tested at Linnaeus University

In English below

För att underlätta för tillfälliga besökare på universitetet att ansluta till Internet pågår det just nu ett test av ett öppet wifi-nätverk som inte kräver att besökaren behöver hämta ut ett gästkonto.

Själva hanteringen av gästkonton är idag omfattande och tidskrävande. Genom att erbjuda ett öppet wifi-nät kommer besökaren enkelt och snabbt att kunna ansluta till Internet utan att behöva ett gästkonto.

För att testa det öppna wifi-nätet välj det trådlösa nätverket med SSID: lnu-test2019. Du kommer att uppmanas ange en e-postadress och därefter kan du ansluta till Internet under 4 timmar.

En diskussionsgrupp har skapats på Medarbetaren där det kommer att publiceras information om tjänsten inklusive begränsningar i denna där ni kan inkomma med synpunkter och ställa frågor. https://medarbetare.lnu.se/social/groups/oppet-wifi-nat-pa-linneuniversitetet

Detta arbete genomförs som en gemensam aktivitet inom förvaltningsobjekten FO Plattform och FO IT-bastjänster. För mer information om Linneuniversitetets förvaltningsorganisation gå till https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/organisation/it/forvaltningsmodellen-pm3-vid-lnu/objektkarta-och-forvaltningsobjekt-pa-lnu/.

------------------------------------------------------------------------------------------

In order to make it easier for temporary visitors at the university to connect to the Internet the University is currently testing an open wifi network that does not require a guest account.

Today, the management of guest accounts is extensive and time-consuming. By offering an open wifi network, the visitor will be able to easily and quickly connect to the Internet without the need for a guest account.

To test the open wifi network, select the wireless network with SSID: lnu-test2019. You will be asked to enter an email address and then you can connect to the Internet for 4 hours.

A discussion group has been created on Medarbetaren where information about the service will be published including limitations and where you can submit comments and ask questions. https://medarbetare.lnu.se/social/groups/oppet-wifi-nat-pa-linneuniversitetet?l=en

This work is carried out as a joint activity within the management objects FO Plattform and FO IT-bastjänster. For more information about Linnaeus University's management organization go to https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/organisation/it/forvaltningsmodellen-pm3-vid-lnu/objektkarta-och-forvaltningsobjekt-pa-lnu/ (text only in Swedish).

Kommentera (2)

  1. Bra initiativ!

  2. Maja Rudhe

    Bra - behövs!