Nyhet

Kort från universitetsstyrelsens möte 190613 // Brief news from the University Board’s meeting on 13 June 2019

In English below

Universitetsstyrelsen har haft möte i Växjö – här följer ett kortare referat från mötet. Det fullständiga protokollet återfinns här på Medarbetare.

Anmälningsärenden:

 • Bo Bergbäck gav styrelsen en kort uppdatering av dagsläget för bygget av universitetskajen i Kalmar. Inflyttningen i hus Radix, Magna och resterande del av hus Vita avslutad och efter sommaren kommer inflyttning att ske i hus Forma. Nu börjar även de sista husen, Stella och Culmen, att resa sig ur marken.
 • Joakim Karlsson informerade om utfallet för årets första prognos och gav en lägesrapport kring åtgärderna för att nå takbeloppet, samt anpassningen till ökade lokalkostnader.
 • Niklas Ammert gav en orientering och lägesrapport om det pågående arbetet med att utveckla utbildningsutbudet och den profilering som fakulteterna gör i relation till starka forsknings- och kompetensområden.
 • UKÄ meddelade i mars att man beslutat att tilldela Linnéuniversitetet rätt att utfärda civilingenjörsexamen. Nu ska FTK starta en civilingenjörsutbildning i mjukvaruteknik till höstterminen 2020. Staffan Carius informerade om upplägget för den nya utbildningen och framtida planer på ytterligare civilingenjörsprogram.

Beslutsärenden:

 • I juni ska Linnéuniversitetet svara på Styr- och resursutredningens remiss En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (”STRUTEN”). Remissen ger en översyn över universitetens och högskolornas styrning och resurstilldelning, och förslag på förändringar. En omfattande intern remissrunda och diskussioner i olika ledningsgrupperingar har resulterat i ett förslag till yttrande. Efter en föredragning av Thorbjörn Nilsson föreslog styrelsen några språkliga justeringar och tillägg i svaret. Därefter beslutade Universitetsstyrelsen att ställa sig bakom förslaget till Linnéuniversitetets yttrande.
 • Internrevisorn Susanne Lindberg har arbetat fram ett förslag på förändrade riktlinjer för internrevisionen vid Linnéuniversitetet. Bakgrunden är främst ändringar i den styrande internrevisionsförordningen. Universitetsstyrelsen beslutade att fastställa de nya riktlinjerna.
 • Under förra året genomförde internrevisionen en granskning av kompetensförsörjningen vid Linnéuniversitetet. I samband med granskningen framkom vissa oklarheter kring statistik om tidsbegränsade anställningar bland forskande och undervisande personal. Detta ledde till att granskningsområdet utvidgades till att omfatta även dessa. Internrevisionen pekar i sin rapport på förbättringsmöjligheter av den interna styrningen och kontrollen inom området tidsbegränsade anställningar.

Universitetsstyrelsen beslutade att uppdra till rektor att ta fram en åtgärdsplan till mötet i september.

 • Ladok ägs gemensamt av 37 lärosäten och CSN genom ett konsortium. Internrevisionen vid SLU, Karlstad universitet och Linnéuniversitetet har gemensamt granskat hanteringen av Ladok. Syftet med granskningen var att bedöma i vilken utsträckning den interna styrningen är effektiv, ändamålsenlig och innehar tillfredsställande säkerhet.

Internrevisionens sammanfattande bedömning är att hanteringen av Ladok centralt vid Ladok-konsortiet kan förbättras. Det saknas styrdokument för informationssäkerhet, backuphantering samt förändringshantering, vilket kan öka risken för felaktig hantering av information.

Universitetsstyrelsen beslutade att uppdra till rektor att ta fram en åtgärdsplan till mötet i september.

 • Universitetsstyrelsen beslutade också att bevilja Linnéstudenterna en förnyad kårstatus vid Linnéuniversitetet under perioden juli 2019 till och med juni 2022.

Informationsärenden:

 • Rektor informerade universitetsstyrelsen bland annat om den senaste myndighetsdialogen, kunskapsmiljömässan II och den nya universitetsdirektören Therése Iveby Gardell.
 • Studentkåren informerade bland annat om arbetet med internationalisering och hållbarhet, trygghet och bostad samt Linnéstudenternas HBTQ-diplomering – den första diplomeringen inom den svenska studentkåren.

-----------------------------------------------------------------------------------------

The University Board recently held a meeting in Växjö – below you will find an account from the meeting.

Reporting matters:

 • Bo Bergbäck provided the board with an update on the current situation of the construction of Universitetskajen in Kalmar. The moving in to buildings Radix, Magna and the remaining part of Vita is now completed, and after the summer moving in will take place in building Forma. The final buildings, Stella and Culmen, are now also starting to take shape.
 • Joakim Karlsson informed about the outcome of the first prognosis for the year and gave a situation report on the measures to meet the funding cap, as well as on the adaptation to increased facilities costs.
 • Niklas Ammert gave an orientation and situation report on the ongoing work to develop our selection of courses and programmes offered and the profiling that the faculties are carrying out in relation to strong areas of research and competence.
 • In March this year, UKÄ decided to grant Linnaeus University degree-awarding powers for master of science in engineering. In the autumn of 2020, FTK will now start a master of science in engineering with specialisation in software technology. Staffan Carius informed about the design and content of the new programme and about future plans for other master of science in engineering programmes.

Decision matters:

 • In June, Linnaeus University will reply to the Steering and resource investigation’s referral En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan (“STRUTEN”). The referral provides an overview of the universities’ and higher education institutions’ steering and resource allocation, and proposals for changes. A comprehensive internal referral round and discussions in various management groupings have resulted in a draft opinion. Following a presentation by Thorbjörn Nilsson, the board made some suggestions for language adjustments and additions to the draft. After this, the University Board decided to support the statement from Linnaeus University.
 • Internal auditor Susanne Lindberg has worked out a proposal for changed guidelines for the Internal Audit at Linnaeus University. The background to this is primarily changes to the applicable Internal Audit Ordinance. The University Board decided to establish the new guidelines.
 • During last year, Linnaeus University carried out a review of the skills supply at Linnaeus University. In connection to the review, some uncertainty concerning statistics on time-limited appointments for researchers and teaching staff was brought to the light. This led to an extension of the scope of the review in order to cover also these areas. In its report, the Internal Audit points out the internal steering and control within the area of time-limited appointments as an area with improvement potential. The University Board decided to commission the vice-chancellor to work out an action plan to the meeting in September.
 • Ladok is jointly owned by 37 higher education institutions and CSN through a consortium. The Internal Audits at SLU, Karlstad University, and Linnaeus University have jointly reviewed the handling of Ladok. The aim of the review was to make an assessment of to what extent the internal steering is efficient, fit for purpose, and of satisfactory security.

The Internal Audit’s concluding assessment is that the handling of Ladok can be improved. Steering documents for information security, handling of backups and handling of changes are missing, which can increase the risk of mismanagement of information.

The University Board decided to commission the vice-chancellor to work out an action plan to the meeting in September.

The University Board also decided to grant Linnéstudenterna renewed student union status at Linnaeus University for the period July 2019–June 2022.

Information matters:

 • The vice-chancellor informed the University Board on, among other things, the latest public authority dialogue, knowledge environment fair II, and the new university director Therése Iveby Gardell.
 • The student union informed the University Board on, among other things, the work with internationalisation and sustainability, safety and accommodation, as well as Linnéstudenterna’s LGBTQ certification – the first such certification for a Swedish student union.

Kommentera (0)