Nyhet

Arbetsmiljöarbete allt mer i fokus

De senaste två åren har arbetsmiljöfrågorna kommit mer i fokus vid Linnéuniversitetet. Startskottet var att man tog fram en ny arbetsmiljöpolicy som ska ge både en riktning för arbetet samtidigt som den är konkret.
– Vi vill skapa bra och hållbara arbetsförhållanden för både medarbetare och studenter. Det viktigt att vi möter varandra med respekt och arbetar tillsammans för att skapa den goda arbetsplatsen, säger HR-chef Marianne 
Johansson-Hellström

En drivkraft i att utveckla arbetsmiljöarbetet har varit de behov som kommit in från verksamheten. Arbetsmiljökommittén har också varit en viktig faktor i utvecklingsarbetet. 

– Kommittén har kommit med många initiativ, säger Marianne Johansson-Hellström. Det har handlat om allt från hur vi genomför uppföljningar och medarbetarundersökningar till hur vi ska kunna nå ut till studenter i frågor om arbetsmiljö och hur de mår.

Arbetsmiljö i verksamhetsplaneringen

Arbetsmiljön har också blivit en tydligare del i universitetets verksamhetsplanering och uppföljning. 

– Det ska göra det tydligare att arbetsmiljön för både anställda och studenter påverkas beroende på hur man planerar sin verksamhet, menar hon. 

Nya arbetsmiljöutbildningar

En ny arbetsmiljöutbildning är också framtagen. Den spänner över två dagar och vänder sig i första hand till chefer och skyddsombud, men även andra kan ha stor nytta av utbildningen. 

I höst kommer även en utbildning för erfarnachefer, som i den får både en teoretisk grund i arbetsmiljö och även möjlighet att prata om hur de praktiskt kan arbeta med arbetsmiljöfrågor. 

– Vi vill få igång samtal kring vad som skapar en bra arbetsmiljö och hur vi kan skapa den tillsammans, säger Marianne Johansson-Hellström. I slutet av året räknar vi därför med att genomföra en arbetsmiljöundersökning som följer upp arbetsmiljöpolicyn. Den är ett sätt att följa upp arbetssituationen, men framförallt behöver vi börja prata arbetsmiljö.  

Hur kan arbetsmiljöarbetet bli bättre?

HR-avdelningen arbetar just nu med att ta fram en handbok för arbetsmiljöarbetet och en första version finns redan nu på intranätet.

– Vi tar gärna emot synpunkter och förslag på hur den kan bli bättre. Ser du områden där det behövs mer material eller förtydliganden, kom med förslag så vi kan utveckla det som verksamheten behöver.

Arbetsmiljöverket bra samtalspartner 

Ett stöd i utvecklingsarbetet har varit det samtal som förts med Arbetsmiljöverket under snart ett år. Samtalen inleddes med en inspektion från verket i maj förra året.  Som en följd av den riktade Arbetsmiljöverket kritik mot universitetet, bland annat gällde det brist på dokumentation och rutiner, för till exempel tillbudsrapportering och uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. 

– De gav oss också stöd för att fortsätta att tydligare koppla ihop arbetsmiljö och verksamhet, och skapa tydlighet kring hur vi jobbar med frågorna, berättar Marianne Johansson-Hellström. Arbetsmiljöverket fortsätter att granska vårt arbete och vi träffar dem igen i oktober. Då vill vi återigen kunna visa på bra rutiner och ökad tydlighet. 

Kommentera (1)

  1. Arbetet känns viktigt, angeläget och bra!

    Vänligen

    Karin