Nyhet

Ändrade regler för kurs och examination på grundnivå och avancerad nivå // Changed regulations for course and examination on first- and second-cycle level

In English below

Lokala regler för kurs och examination på grundnivå och avancerad nivå är ett nytt regeldokument som ska ge lärare, examinatorer och studenter ett stöd för hela kursprocessen – hela vägen från utformning av kursplan, kursens genomförande, examination, kursvärdering och återkoppling till nedläggning.

Det nya regeldokumentet börjar gälla från 15 april 2019 och ersätter två nuvarande regeldokument, Lokala regler för kurs och Lokala regler för examination. Förutom att två regeldokument blir till ett, innebär de nya reglerna exempelvis att det blir det frivilligt att använda betygsskalan A-F och att det blir högre krav på att tydligare ange kursens examinationsformer. En sammanställning av huvudsakliga förändringar i det nya regeldokumentet finns i Sammanfattning av huvudsakliga förändringar i regeldokumentet Lokala regler för kurs och examination på grundnivå och avancerad nivå 

Mer information och frågor

Detta och andra regeldokument finns på Medarbetare på sidan Styrning och regelverk / Styrdokument / Utbildning. Regeldokumentet ska översättas till engelska och kommer att publiceras på den engelska versionen av sidan.   

Om du har frågor är du välkommen att kontakta Peter Knutsson eller Fredrik Lundh, universitetsledningens kansli.

-----------------------------------------------------------------------------------------

Changed regulations for course and examination on first- and second-cycle level

Local regulations for course and examination at first- and second-cycle level is a new regulations document that will provide teachers, examiners, and students with support through the entire course process – all the way from the design of the syllabus, the implementation of the course, examination, course evaluation and feedback, to discontinuation of course. The new regulations document starts to apply on 15 April, 2019 and replaces two existing regulations documents: Local regulations for course and Local regulations for examination.

In addition to two regulations documents being merged into one, the new regulations mean that, for instance, it will become voluntary to use the grade scale A–F and that there will be higher demands on more clearly stating the course’s examination forms. A compilation of the main changes in the new regulations document can be found on Sammanfattning av huvudsakliga förändringar i regeldokumentet Lokala regler för kurs och examination på grundnivå och avancerad nivå (only in Swedish)

More information and questions
The Swedish version of Local regulations for course and examination on first- and second-cycle level and other regulations documents can be found on Staff on the page Steering documents /education

If you have any questions, please contact Peter Knutsson or Fredrik Lundh at the executive office.                          

Kommentera (0)