Nyhet

Rektors nyhetsbrev 2 april 2019 / Letter from the vice-chancellor 2 April 2019

Rektor Peter Aronsson

 

 

 

 

In English below

Se filmen där rektor Peter Aronsson pratar om Kunskapsmiljöer Linné: https://play.lnu.se/media/t/0_5yfcxkcs

Tre Kunskapsmiljöer Linné inrättade och nu fortsätter arbetet

Rektor har nu beslutat att inrätta de tre första Kunskapsmiljöer Linné, Avancerade material, Utbildning i förändring, och En ifrågasatt demokratiLäs mer om beslutet. Övriga fem som lämnade in en fördjupad ansökan ska nu utveckla det påbörjade arbetet och i januari 2020 kommer det att avgöras om någon av dessa ska inrättas till Kunskapsmiljö Linné. 

Den 15 maj är det dags för en ny kunskapsmiljömässa. Där kommer nya idéförslag att visas upp i en posterutställning. Även de tre kunskapsmiljöerna som har inrättas kommer att presentera sig. Inbjudan och mer information kommer inom kort på Medarbetare.

88 grupper har hittills tyckt till om Vision 2030

Nu är vi halvvägs in i den period där alla medarbetare bjuds in att delta i gruppdiskussioner för att svara på frågor om vart Linnéuniversitetet ska befinna sig år 2030. Ett viktigt underlag som ska ligga till grund för Linnéuniversitetets Vision 2030. I skrivandets stund har 88 grupper deltagit i gruppdiskussionerna och skickat in sina svar.

Fram till den sista april har man på sig att arrangera gruppdiskussioner i verksamheten och skicka in svar. Mer information samt material finns här.

Lägesrapport rekrytering universitetsdirektör

Nu pågår arbetet med att rekrytera en ny universitetsdirektör och som stöd har Linnéuniversitetet valt att anlita en extern rekryteringskonsult, Michaël Berglund AB. I februari genomfördes ett hörande av dekaner, kanslichefer, avdelningschefer inom universitetsförvaltningen, personalorganisationerna och studentrepresentanter, och en kravprofil sammanställdes av rekryteringskonsulten tillsammans med universitetsledningen. Därefter påbörjades ett aktivt sökarbete parallellt med traditionell annonsering och detta har genererat ett stort intresse av väl kvalificerade sökande. Nästa steg är att intervjua ett antal utvalda kandidater och ambitionen är att kunna avsluta rekryteringen och fatta beslut om anställning i slutet av april.

Utredningen om universitetens och högskolornas styrning och resurstilldelning på intern remiss

Den så kallade Struten, utredningen om hur styrningen och resurstilldelningen ska se ut för universiteten och högskolorna i framtiden är nu ute på intern remiss. Fakulteter, förvaltningens avdelningar samt råd och kommittéer ska involvera medarbetare för att samla in synpunkter kring utredningen. Du som enskild medarbetare är också välkommen att lämna dina synpunkter. Remissvaren ska skickastill gunn.jensen_AT_lnu.se senast den 24 maj. Läs mer om remissprocessen här.

Grönt ljus för civilingenjörsutbildningen

Universitetskanslersämbetet har godkänt Linnéuniversitetets ansökan om att utbilda civilingenjörer. En utbildning inom mjukvaruteknik startar redan höstterminen 2020. Beslutet gör det också möjligt att längre fram starta utbildningar till civilingenjör även i andra ämnen. Läs mer om kommande civilingenjörsutbildning.

Rektors nyhetsbrev ändrar nu utseende som en del i en översyn av universitetets internkommunikation. Dessutom tillkommer ett speciellt Chefsbrev,  med information om olika typer av ledningsfrågor . I samband med översynen pausas också Café Linné.  

––––––

Letter from the vice-chancellor 2 April 2019

The text below is a transcription of what vice-chancellor Peter Aronsson said in the video in the introduction of the newsletter:

”In order to meet the societal challenges, Linnaeus University must make use of all its resources; research, science, and collaboration. We have a great opportunity to create collaborations that contribute to a good future. The work has now been going on for a year. We have decided on the establishment of a number of different types of knowledge environments and the development of others. It is now important for us to test how we can establish knowledge environments also across faculty borders, we already have them at department and faculty level. Now, it is time to establish knowledge environments also across faculty borders, in order to be able to take on the truly challenging societal problems. On 15 May, there will be another opportunity to present new proposals for knowledge environments, and we will get to listen to how the ones that have been established plan to work. What is more, we will get to listen to a lecture on which are the world’s most prominent knowledge environments. What leads to most Nobel Prizes? I’m convinced that we can be in the game! Join us on 15 May and get inspiration for the work that lies ahead!”

Three Linnaeus knowledge environments established and now the work continues

The vice-chancellor has now decided to establish the three first Linnaeus knowledge environments, Advanced materialsEducation in change, and A questioned democracy. Read more about knowledge environments here. The other five environments that handed in in-depth applications will now develop their initiated work and in January 2020 it will be decided if any of these should be appointed Linnaeus knowledge environment.

On 15 May it is time for another knowledge environment fair at which new proposals will be presented in a poster exhibition. The three knowledge environments that have now been established will also give presentations. Invitation and more information will be published shortly on Staff.

So far, 88 groups have expressed their opinions on Vision 2030

We are now halfway into the period when all members of staff are invited to take part in group discussions to answer questions concerning where Linnaeus University should be in the year 2030. This is important data that will form the basis for Linnaeus University’s Vision 2030. At the time of writing, 88 different groups have taken part in the group discussions and sent in their answers. Up until 30 April, you can arrange group discussions within our activities and send in your answers. More information and material can be found here.

Status report recruitment university director

The work to recruit a new university director is now in full swing and Linnaeus University has chosen to hire an external recruitment consultant, Michaël Berglund AB, to support this process. In February, hearings were carried out with deans, administrative directors, office managers within the university administration, staff organisations, and student representatives, and a requirement profile was compiled by the recruitment consultant and the senior management team. After that, an active search was initiated in parallel with traditional advertising and this has generated great interest from highly-qualified applicants. The next step is to interview a number of chosen candidates and the ambition is to complete the recruitment and make a decision on appointment in late April.

The investigation on universities’ and higher education institutions’ steering and resource allocation sent out internally for consideration

The so-called Struten, the investigation on what the steering and resource allocation should look like for universities and higher education institutions in the future, has now been sent out internally for consideration. Faculties, offices within the administration, and councils and committees should involve members of staff to gather viewpoints concerning the investigation. You are also welcome to send in your viewpoints as an individual member of staff. Your statement of opinion should be sent to gunn.jensen_AT_lnu.seon 24 May at the latest. Read more about the process here.

Green light for the master of science in engineering

The Swedish Higher Education Authority has approved Linnaeus University’s application for the right to offer a master of science in engineering. A programme with specialisation in software technology will start already in the autumn semester 2020. In addition, the decision makes it possible for us to offer masters of science in engineering also with other specialisations in the future. Read more about the upcoming master of science in engineering.

The Letter from the vice-chancellor will now change appearance as part of a review of the university’s internal communication. What is more, a special Managers’ Letter will be introduced, in which information on various types of management issues will be presented. In connection to the review, Café Linné will also be paused.

Kommentera (0)