Nyhet

En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan

In English below.

Senast den 24 juni ska Linnéuniversitetet svara på Styr- och resursutredningens remiss En långsiktig, samordnad och dialogbaserad styrning av högskolan. Remissen ger en översyn över universitetens och högskolornas styrning och resurstilldelning, och förslag på förändringar.

Fakulteter och nämnden för lärarutbildning, universitetsförvaltning samt råd och kommittéer har nu fått i uppdrag att involvera medarbetare i syfte att samla in synpunkter.

Det är också möjligt att som enskild medarbetare lämna synpunkter på remissen. Utöver generella kommentarer vill universitetsledningen få synpunkter på tänkbara konsekvenser av förslaget.

Som vägledning i arbetet kan följande frågor fungera som utgångspunkt:

  • Vilka konsekvenser kan förslaget få för förutsättningar att bedriva utbildning?
  • Hur bör ett samlat anslag hanteras?
  • Bör Linnéuniversitetet stödja förslaget om förstärkning av viktiga normer (akademisk frihet och ansvar, utbildningens frihet, det kollegiala ansvaret och inflytandet, sambandet mellan utbildning och forskning) i högskolelagen?
  • Bör Linnéuniversitetet stödja förslaget om ökad flexibilitet i användning av anslagen eller ett samlat anslag?
  • Bör Linnéuniversitetet stödja förslaget rörande ämnesdifferentierade prislappar och lärosätesspecifika medelprislappar?

Svar skickas till gunn.jensen_AT_lnu.se senast den 24 maj.

Svaren kommer att utgöra underlag för det samlade remissvar som Linnéuniversitetet tar fram och som beslutas av rektor innan det skickas till regeringskansliet.

Du hittar mer information och remissen på regeringskansliets hemsida.

------------------------------------------------------------------------------------------

A long-term, coordinated and dialogue-based governance of higher education

No later than 24 June, Linnaeus University must respond to the Governance and Resource Investigation (STRUT) document A long-term, coordinated and dialoguebased governance of higher education. The document gives an overview of the governance and resource allocation in higher education, as well as suggestions for changes.

Faculties, the committee for education, university administration and councils and committees have now been tasked with involving employees for the purpose of gathering points of view.

It is also possible to submit viewpoints on the document independently as an individual employee. In addition to general comments, university management wishes to receive viewpoints on potential consequences of the proposal.

As guidance, the following questions may act as a starting point:

  • What consequences could the proposal have for the conditions for providing education?
  • How should combined direct government funding be handled?
  • Should Linnaeus University support the proposal of reinforcing important norms (academic freedom and responsibility, freedom in education, collegial responsibility and influence, the relationship between education and research) in the Higher Education Act?
  • Should Linnaeus University support the proposal of increased flexibility inthe use of direct government funding or combined direct government funding.
  • Should Linnaeus University support the proposal regarding subject differentiated price tags and institution-specific price tags?

Responses should be sent to gunn.jensen_AT_lnu.se no later than 24 May.

The responses will form the basis for the combined response that will be prepared by Linnaeus University and approved by the vice-chancellor before being submitted to the Government Offices of Sweden.

More information, as well as the document circulated for comment itself, may be found on the Government Offices of Sweden website.

Kommentera (0)