News

Hur jobbar vi med utbildningskvalitet Brita Johansson-Cederblad? // How do we work with education quality Brita Johansson-Cederblad?

Brita Johansson-Cederblad

In English below

Nu har alla fakulteter och nämnden för lärarutbildningen fått i uppdrag att titta på hur de tar tillvara olika dataunderlag som exempelvis kursvärderingar, Linné- och doktorandbarometer i sitt kvalitetsarbete. 

Vad ska översynen leda till?
–Vi gör detta för att se vad som finns och vad som saknas för ett effektivt utvecklande kvalitetsarbete, dvs för att komma hela vägen från information till åtgärd. Vi vill särskilt fånga goda exempel och föredömen för arbetet med hög utbildningskvalitet och sprida vid Linnéuniversitetet. Det är ett led i arbetet med att utveckla och införa ett systematiskt kvalitetsarbete.

Hur ska det gå till?
–Respektive fakultetsledning gör en beskrivning av hur de bearbetar och agerar utifrån ett eller flera av studentunderlagen. Utifrån denna beskrivning identifierar man eventuella svaga punkter och styrkor som man vill diskutera hanteringen av med övriga fakulteter/NLU. Poängen är att hjälpas åt med arbetet för hög utbildningskvalitet.

Vilka är det som arbetar med detta och vad förväntas jag som medarbetare göra?
–Det är fakulteterna själva som ansvarar för frågor om utbildningskvalitet men det är kvalitetsutskottet, under Rådet för utbildning och lärande som tagit initiativ till detta arbete. Ditt bidrag som medarbetare är att själv fundera över och diskutera med kolleger vad som fungerar och inte när det gäller säkring och utveckling av utbildningskvalitet, och vad ni själva kan göra och påverka i detta syfte. Synpunkter och förslag på förbättringar kan ni sedan kommunicera till programråd, utbildningsråd eller fakultetsledningen.

Hur och när ska det redovisas?
–Fakulteternas/NLU:s resultat, dvs utvecklingsbehov och goda exempel, ska bearbetas på kvalitetsutskottets möte i maj där vi ser vad som ska eller kan göras gemensamt för att stödja kvalitetsarbetet. 

Varför gör vi arbetet?
–Vi vill självklart ha hög utbildningskvalitet vid Linnéuniversitetet och har nu blivit ”mogna” att granska oss själva och se hur vi arbetar och om och hur vi kan bli bättre. En annan anledning är att under 2022 kommer UKÄ att granska kvalitetsarbetet vid Linnéuniversitetet, så arbetet nu kan ses som del i en förberedelse för det.

Om du vill veta mer kan du läsa uppdragsbeskrivningen till arbetet. Du är också välkommen att kontakta Brita Johansson-Cederblad.

-------------------------------------------------------------------------------

How do we work with education quality Brita Johansson-Cederblad?

All faculties and the board of teacher education have now been commissioned to have a look at how they utilise different data like, for instance, course evaluations, Linnébaromtern and doktorandbarometern in their quality assurance work.

What will this review result in?
–We do this to map out what is in place and what is missing in order for us to achieve an efficient development of our quality-assurance work; that is to say, to be able to complete the journey from information to measure. In particular, we want to find out about good examples in the work to increase the education quality in order to spread these examples within the organisation. This is one step in the work to develop and introduce a systematic quality assurance work.

How will this be done?
–The heads of faculty at each respective faculty will provide a description of how they work and act based on one or more of the sets of student data. Based on this description, any weaknesses and strengths are identified for which it is desirable to discuss the handling together with other faculties/the board of teacher education. The idea is to work together for high education quality.

Who are working with this and what am I expected to do as a member of staff?
–The faculties are responsible for questions relating to education quality but it is the quality assurance committee, part of the council for education and learning, that has initiated this work. Your contribution as a member of staff is to think the matter over and discuss with your colleagues what works and what does not work concerning assurance and development of education quality, and what you can do yourself. Ideas and improvement proposals can then be communicated to programme councils, education council or the heads of faculty.

How and when will this work be presented?
–The results from the faculties/board of teacher education, that is to say, their development needs and good examples, will be processed at the quality assurance committee’s meeting in May where it will be discussed what should or can be done together to support the quality assurance work.

Why are we doing this?
–Naturally, we want to have high education quality at Linnaeus University and are now “mature” to review ourselves to map out how we work and what can be improved. Another reason is that in 2022, The Swedish Higher Education Authority (UKÄ) will review the quality assurance work at Linnaeus University, so this work can be seen as part of the preparations for that review.

You are welcome to read the mission statement (in Swedish only), or contact Brita Johansson-Cederblad if you have any further questions. 

Comment (0)