News

Klartecken för projekt om hållbart resande i Kalmar

I samarbete med Kalmar kommun har Linnéuniversitetet i dagarna beviljats EU-medel för projektet ”Hållbara resval Kalmar Linnéuniversitetet”.

Projektet ska göra olika satsningar för att främja hållbart resande för kommuninvånare i Kalmar samt för anställda och studenter vid universitetet. Målet att öka andelen hållbara resor till och från Kalmars stadskärna och Linnéuniversitetets nya lokaler på Universitetskajen.

– Detta går helt i linje med Linnéuniversitetets nyligen beslutade Verksamhetsplan för 2019-2021 där vi fastslog att universitetet ska underlätta för hållbara resor och transporter för att minska universitetets klimatpåverkan, säger prorektor Catherine Legrand.

Projektet ska arbeta med beteende- och attitydfrågor för att öka andelen hållbara resor. Bland annat ska de göra utbildnings- och kommunikationsinsatser samt olika typer av kampanjer kring testcyklister, pendling med mera.

– Kalmar kommun har arbetat aktivt under flera år med att förbättra de fysiska förutsättningarna för hållbara transporter genom att bygga bort trafikfarliga korsningar, bygga ihop cykelstråk och olika satsningar på kollektivtrafik. Erfarenheterna visar att endast förbättrade fysiska förutsättningarna inte räcker för att ändra invanda beteenden och gamla vanor. Det krävs en kombination med strategisk planering och uppmärksammade informationskampanjer för att få invånare att ställa om. Projektet ger oss möjlighet till detta, berättar Kalmar kommuns projektledare Robert Dahlström.

Projektet pågår under tre år med start 2019 och har en total projektbudget på cirka 8,3 miljoner kronor.

Kontaktperson vid Linnéuniversitetet är Johan Älvgren, koordinator för hållbar utveckling vid Linnéuniversitetet, telefon 070-218 17 72, mejl johan.alvgren_AT_lnu.se.

 

Comment (2)

  1. Lycka till. Angeläget projekt. Hoppas att det också - i samverkan med Kalmar kommun, KLT m.fl. - kan bidra till konkreta förbättringar av kollektivtrafik m.m. En viktig sak är att lösa det förväntade parkeringskaoset runt Universitetskajen och förmodligen hela Kvarnholmen. Det får t.ex. inte bli så att de som tågpendlar från Kalmar till Växjö m.fl. destinationer på grund av den ökade trafiken till kajen inte kan hitta parkeringsplats i anslutning till stationen. Såvitt jag förstår måste det byggas ett parkeringshus, vilket då måste vara försett med laddstolpar för elbilar och hybrider. Det går att bygga snygga p-hus som passar in i den känsliga miljön (säkert bättre än vissa av de nya universitetsbyggnaderna, apropå en aktuell prisnominering).

  2. Och "park and ride" skulle också vara bra, med stora p-platser och en gratisbus som pendlar regelbunden från p-platsen till kajen/stationen samt gratiscyklar. på detta sätt får man bilarna ut ur staden.