Nyhet

Uppstart för Linnéuniversitetets strategiarbete // Start-up of Linnaeus University’s strategy work

In English below

Linnéuniversitetets nuvarande strategidokument; En resa in i framtiden sträcker sig fram till år 2020 och därför startar nu ett arbete med att ta fram en ny strategi 

– Det finns en tydlig vision för Linnéuniversitetet och det vi behöver göra nu är att se över vart vi står idag, analysera läget, och arbeta fram övergripande strategier för hur vi ska komma ännu närmare visionen - en kreativ och internationell kunskapsmiljö som odlar nyfikenhet, nytänkande, nytta och närhet. I det arbetet vill vi ha en transparent och inkluderande process, allas delaktighet, - både i vilka prioriteringar som bör göras och hur vi ska arbeta, är mycket viktigt för mig, säger Peter Aronsson, rektor. 

För det här arbetet har Linnéuniversitetet valt att upphandla konsultstöd från Effect Management och det blir Charlotte Wäreborn Schultz och Per Fredriksson, med stor erfarenhet från liknande uppdrag, som kommer att stötta processen. 

– Under november och december kommer Charlotte och Per att göra en nulägesanalys genom att intervjua chefer och nyckelpersoner i hela organisationen. Syftet är att fånga så många perspektiv som möjligt när det gäller nuläget, berättar Karin Lundhgren på universitetsledningens kansli, som är processledare för strategiarbetet.

I början av nästa år tar vi nästa steg genom att ta fram en struktur och plan för hur arbetet ska genomföras under 2019. Deadline för arbetet är universitetsstyrelsens möte i december 2019, då det nya strategidokumentet ska upp till beslut.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Start-up of Linnaeus University’s strategy work

Linnaeus University’s current strategy document A journey into the future covers the time period up until 2020, which means it is now time to initiate the work to develop a new strategy.

“There is a clear vision for Linnaeus University and what we must do know is to map out where we stand today, analyse the situation, and work to develop comprehensive strategies for how we can move closer to the vision – a creative and international knowledge environment promoting curiosity, creativity, companionship and utility. In this work, we want to have a transparent and inclusive process. Everyone’s participation – both concerning what should be prioritised and how we should work – is very important to me”, says vice-chancellor Peter Aronsson.

For this work, Linnaeus University has chosen to procure external consultant support from Effect Management. Charlotte Wäreborn Schultz and Per Fredriksson, both with great experience from similar commissions, will support the process.

“During November and December, Wäreborn Schultz and Fredriksson will carry out a current situation analysis by interviewing managers and other key individuals within the organisation. The aim is to collect as many perspectives as possible concerning the current situation”, explains Karin Lundhgren at the executive office, who is process manager for the strategy work.

In the beginning of June next year, we will take the next step by developing a structure and a plan for how the work should be carried out in 2019. The deadline for the strategy work is the university board’s meeting in December 2019, when the new strategy document will be decided on.

Kommentera (2)

  1. "..intervjua chefer och nyckelpersoner.."

    Kan några mycket aktiva forskare och lärare tänkas tillhöra gruppen nyckelpersoner eller hur väljs denna grupp ut och av vem?

  2. Intervjuerna utgör grunden för en nulägesanalys. Professorer kommer att involveras i det steget.  Syftet är att fånga så många perspektiv som möjligt när det gäller nuläget för att i nästa steg ta fram en projektstruktur och plan för en bred, transparent och inkluderande process som kommer att äga rum under nästa år.