News

Nu är valen igång / Now the election has started

In English below

Vilka ska representera lärarna i universitetsstyrelsen och vilka ska sitta i respektive fakultetsstyrelse de närmaste fyra åren? Nu är det dags att välja.

Så röstar du

Alla röstberättigade har fått ett e-postmeddelande från survey_AT_lnu.se. Där finns instruktioner om valet och en länk till valsystemet. Länken är personlig och ska inte vidarebefordras till andra röstberättigade. Är du röstberättigad i två val får du två separata e-postmeddelanden. Din röst är anonym

Du kan rösta från kl. 00:00 den 8 oktober till kl. 24:00 den 9 oktober. Efter valets genomförande kommer röstsammanräkning att äga rum den 10 oktober och valresultaten fastställas av rektor den 15 oktober.

Vem får rösta?

För båda valen gäller att du var anställd på minst halvtid med förordnande tills vidare den 1 april 2018 för att få delta i något av valen. Om du är tjänstledig till 100 % har du inte rätt att rösta (föräldraledighet räknas i detta sammanhang inte som tjänstledighet). Dessutom gäller:

 • För val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen ska du vara anställd som lärare (enligt definition i Linnéuniversitetets anställningsordning) för att få delta.
 • För val till respektive fakultetsstyrelse ska du vara anställd vid en fakultet (alla anställningskategorier) för att få delta. Vid valtillfället gäller den fakultetstillhörighet som anges i fastställd röst- och vallängd.

Mer information

Mer information finns på Medarbetare på sidan Val av lärarrepresentanter till universitetsstyrelsen och Val till fakultetsstyrelsen. Om du har frågor om att rösta i Survey&Report vänder du dig till Tony Wågman och om du har andra frågor om valet är du välkommen att kontakta Bertil Jansson, båda på universitetsledningens kansli.

-------------------------------------------------------------

Now the election has started

Who gets to represent the teatchers in the university board and who will be on the faculty boards the next four years? Now it is time for election.

How to vote

Everyone who is entitled to vote has received an email from survey_AT_lnu.se with instructions on the election and a link to the election system. The link is personal and must not be forwarded to others who are not entitled to vote. In case you are entitled to vote in two elections, you will receive two separate emails with links. Your vote is anonymous.

You can vote from 00:00 October 8 to 12 pm October 9. After the election the votes will be counted on October 10 and the result of the election will be ratified by the vice-chancellor on October 15.

Who gets to vote on October 8–9?

In both elections, a requirement for being entitled to vote is that you had been employed at least part-time (50%) on a permanent employment on April 1, 2018. If you are on leave of absence 100% you are not entitled to vote (parental leave does not count as leave of absence). In addition, the following apply:

 • For election of teacher representatives to the university board you must be employed as a teacher (according to the definition in Linnaeus University’s appointment procedure) in order to be entitled to vote.
 • For election to each respective faculty board you must be employed at the faculty in question (all employment categories) in order to be entitled to vote. At the time of the election, the faculty that is stated in the established electoral register applies.

More information

More information about the election can be found on Staff. If you have any questions concerning election 2018 in Survey & Report, please contact Tony Wågman, if you have questions concerning the election in general, you are welcome to contact Bertil Jansson at the executive office.

Comment (3)

 1. Hej

  Jag har inte fått något mail, vem vänder man sig då till?

  undrar åsa

 2. Hej!

  Inte heller jag kan se att jag har fått något sådant mail. När skulle det ha skickats ut?

  /Anders

 3. Hej Åsa och Anders,

  Vi har ju haft kontakt med varandra på e-post respektive under röstsammanräkningen i förra veckan, så era frågor är förhoppningsvis utredda nu.

  Hälsningar,

  /Tony