Nyhet

Stort engagemang på idémässa om Kunskapsmiljö Linné // Great commitment at idea fair on Linnaeus knowledge environments

Posterutställningen på idémässa för Kunskapsmiljö Linné

In English below

Intresset för att delta i arbetet med att skapa kunskapsmiljöer är stort. Idémässan i Kalmar den 11 september lockade hela 41 förslag och över 150 besökare.  

Peter Aronsson, rektor, inledde dagen med att ge sin bild av hur inrättandet av gemensamma kunskapsmiljöer ska bidra till att möta prioriterade samhällsutmaningar.

– Många universitet väljer att specialisera sig, men utifrån våra förutsättningar som ett ungt och brett universitet, ska vi istället bli framgångsrika genom att bli bäst på att samverka. Vi ska utveckla vår förmåga att samarbeta över gränserna, vi ska bättre utnyttja våra tillgångar och på så sätt bli mer effektiva. Med Kunskapsmiljö Linné kommer vi att sätta kunskapen i rörelse för att bättre möta samhällsutmaningarna, sa Peter Aronsson, rektor.

Idémässa för ökad delaktighet

Fakulteterna har tidigare fått i uppdrag att föreslå olika kunskapsmiljöer och under dagen presenterades alla idéer på en posterutställning. Dekanerna redogjorde även för hur respektive fakultet redan bygger kunskapsmiljöer och vilka idéutkast de valt att presentera som intressanta för fler fakulteter.  Publiken fick också möjlighet att tycka till, ställa frågor och ta nya kontakter.

– Det här är ett lite nytt arbetssätt för oss men jag tror att vi kommer att använda oss mer av det, bland annat när vi nu ska förnya vårt vision- och strategidokument. Det är fantastiskt att se engagemanget och det är mycket värdefullt att få diskutera tillsammans på det här sättet, sa Peter Aronsson.

En god idé som kom upp under dagen var att även bjuda in studenter och samarbetsparter utanför universitetet till nästa idémässa.

Stegvis utveckling

Målet är att etablera två till tre kunskapsmiljöer nästa år.

– Med etablera menas här att vi sätter igång ett utvecklingsarbete. Vi behöver ett par riktigt goda exempel som vi kan lära av och som får visa vägen för fortsättningen. Vi är mitt inne i en process, i ett förändringsarbete och vi har inte alla svar nu. Det är viktigt att vi tar ett litet steg i taget och utvärderar efterhand.

Nästa steg är att ledningsgruppen i oktober beslutar vilka utkast som bjuds in att skicka in en fullständig ansökan och därefter fortsätter arbetet under kommande år.

Mer information

------------------------------------------------------------------------------------------

Great commitment at idea fair on Linnaeus knowledge environments

There is great interest to take part in the work with the establishment of knowledge environments. The idea fair in Kalmar on September 11 attracted an impressive 41 proposals and more than 150 visitors.

Peter Aronsson, vice-chancellor, opened the day by giving his view on how the establishment of common knowledge environments will contribute to meeting pritoritised societal challenges.

“Many universities choose to specialise in one field or another, but based on our conditions, being a young and broad university, we will instead become successful by becoming best at collaboration. We will develop our ability and work interdisciplinary and with external actors, we will become better at utilising our resources and in that way become more efficient. Through Linnaeus knowledge environments we will make sure that our knowledge is put in motion to make us better equipped to meet societal challenges”, said vice-chancellor Peter Aronsson.

Idea fair to increase participation

The faculties have earlier been given the commission to put forward proposals for different knowledge environments and during the day all these ideas were presented in a poster exhibition. The deans also accounted for how each respective faculty is already creating knowledge environments and what idea proposals they have chosen to present as being interesting also for other faculties. The members of the audience were also given the opportunity to give their opinions, ask questions and make new contacts.

“This is a somewhat new way of working for us but I believe that we will make more use of this approach; for instance, in the upcoming work to renew our vision and strategy document. It feels great to see the commitment and it’s very valuable to get the opportunity to discuss together in this way”, said Aronsson.

One good idea that was presented during the day was to also invite students and external collaboration partners to the next idea fair.

Step-by-step development

The aim is to establish two or three knowledge environments during next year.

“In this case, ‘establish’ means to start development work. We need a couple of good examples to learn from, and to guide us in our continued work. We are in the middle of a process, a process to bring about change, and we do not have all the answers at the time being. It’s important to take it step by step and evaluate along the way”, Aronsson concluded.

The next step will be that the management group will decide in October what proposals are invited to send in full applications, and after that the work will continue during next year.

More information

Kommentera (0)