News

Stabil datainsamling av Linnébarometern 2018 / Stable data collection from Linnébarometern 2018

Svarsfrekvens Linnébarometern 2018

In English below

Den första sammanställningen av svarsfrekvensen är gjord och är stabil, i samma nivå som föregående år. Resultatet av enkäten distribueras till fakulteterna i anslutning till höstdialogerna.

Nu är datainsamlingen av Linnébarometern 2018 avslutad och svarsfrekvenserna sammanställda. 54 % besvarade årets enkät, vilket är i nivå med 2017 års svarsfrekvens. Svarsfrekvensen på fakultetsnivå varierar mellan 45 och 62 %:

 • Fakulteten för konst och humaniora 62 %
 • Fakulteten för hälsa och livsvetenskap 61 %
 • Ekonomihögskolan 55 %
 • Fakulteten för samhällsvetenskap 55 %
 • Nämnden för lärarutbildning 54 %
 • Fakulteten för teknik 45 %

Inte heller på fakultetsnivå har svarsfrekvensen förändrats dramatiskt sedan tidigare år och ungefär 8 av 10 program på grundnivå kommer sannolikt att kunna särredovisas på samma sätt som 2017.

–Med stabil svarsfrekvens kan vi fortsätta att använda resultatet i det ständigt pågående kvalitetsarbetet, säger Niklas Ammert som är ordförande i rådet för utbildning och lärande. Att lyssna in studenternas synpunkter är en viktig del i vårt arbete med att säkerställa och utveckla kvaliteten i våra utbildningar

Resultatet redovisas efter semestrarna

Resultaten redovisas efter semesterperioden på universitetsnivå till kvalitetsutskottet och därefter i rådet för utbildning och lärande. Fakulteternas statistiska underlag distribueras inför höstdialogerna. Principerna för särredovisning på programnivå diskuteras dessförinnan i rådet för utbildning och lärande.

Mer information

På Medarbetare finns mer information om Linnébarometern och andra enkäter. För mer information om studien, kontakta projektledare Tony Wågman, tony.wagman_AT_lnu.se vid universitetsledningens kansli.

-----------------------------------------------------

The first compilation of the response rate has been made and it is stable compared to the last few years. The results from the questionnaire will be distributed to the faculties in connection to the autumn dialogues.

The data collection from Linnébarometern 2018 has now been completed and the response rates compiled. A total of 54% responded to this year’s questionnaire, which is on par with the response rate from 2017. The response rate at faculty level varies between 45% and 62%.

 • Faculty of arts and humanities 62%
 • Faculty of health and life sciences 61%
 • School of business and economics 55%
 • Faculty of social sciences 55%
 • Board of teacher education 54%
 • Faculty of technology 45%

There have not been any dramatic changes to the response rate at faculty level either compared to previous years, and for roughly 8 of 10 programmes at first-cycle level it will be possible to present separate reports like in 2017.
“Thanks to a stable response rate, we can continue to use the results in our continuous quality-assurance work. To listen to our students’ viewpoints is an important part in our work to guarantee and develop the quality of or courses and programmes”, says Niklas Ammert, chairman of the council for education and learning.

The results will be presented after the vacation period
The university-level results will be presented to the quality-assurance committee after the vacation period, and after that to the council for education and learning. The faculty statistics will be distributed before the autumn dialogues. Before that, the principles for separate reports will be discussed on the council for education and learning.

More information
On Staff, you can find more information about Linnébarometern (swedish) and other questionnaires. For more information, please contact project mananger Tony Wågman, tony.wagman_AT_lnu.se, at the executive office.

Comment (0)