Nyhet

Nu finns möjligheten att ta emot en hotad forskare // You now have the opportunity to welcome a scholar at risk

Foto på Lena Kulmala

In English below

För cirka ett och ett halvt år sedan blev Linnéuniversitetet medlem i Scholars At Risk (SAR), ett internationellt nätverk med syfte att värna den akademiska friheten och försvara de mänskliga rättigheterna för forskare runt om i världen. Nu har en allmän förfrågan gått ut till fakulteterna om att ta emot en forskare från SAR.

– Universitetets ledning har beslutat att avsätta budget för att delfinansiera en anställning. Utöver det finns det även möjlighet att söka 50 procent delfinansiering från den svenska SAR-sektionen för en forskare inom HumSam-området, säger Lena Kulmala, internationaliseringsrådgivare på avdelningen för externa relationer.

Det kan vara olika orsaker som gör att en forskare inte kan verka i sitt hemland, men gemensamt är att det handlar om en allvarlig hotbild mot personen i fråga.

– Ibland kan det vara själva forskningen i sig som kan vara känslig, till exempel inom genusvetenskap eller statsvetenskap, eller så handlar det om att landet befinner sig i krig. SAR-nätverket har tagit emot flera forskare från exempelvis Syrien och Turkiet, berättar Lena.

Deadline i juni
Förfrågan har gått ut till fakulteternas ledningar och prefekter och den 15 juni är det deadline för att lämna in sitt intresse för att ta emot en forskare.

– Vi hoppas naturligtvis på flera intresseanmälningar. Detta är ett sätt för oss på Linnéuniversitetet att visa vårt samhällsansvar och globala engagemang. Genom att ta emot en forskare får vi möjlighet att öka kompetensen inom ett visst forskningsområde och även bidra till internationalisering på hemmaplan och att frågor om akademisk frihet och etiska aspekter lyfts.

Lena Kulmala tipsar också om att den fjärde juni startare en MOOC (Massive Open Online Course) om akademisk frihet. Läs mer här: https://medarbetare.lnu.se/social/groups/linneuniversitetet-for-integration/posts/69046

 

Kort om Scholars at risk

Scholars At Risk grundades 1999, har sitt säte i New York och har över 500 medlemmar i 37 länder. Medlemmarna är främst amerikanska och europeiska lärosäten. För närvarande är 18 svenska lärosäten medlemmar i SAR och i 2016 bildades ett svenskt nätverk, koordinerat av Göteborgs universitet. Medlemskapet kan vara mer eller mindre aktivt, från att betala medlemsavgiften till att ta emot en hotad akademiker.

Läs mer om Scholars At Risk på webbplatsen: https://www.scholarsatrisk.org/

----------------------------------------------------------------------------------------

You now have the opportunity to welcome a scholar at risk

About one and a half years ago, Linnaeus University became a member of Scholars At Risk (SAR), an international network with the aim to safeguard academic freedom and defend human rights for scholars around the world. A general inquiry on welcoming a scholar from SAR has now been sent to the faculties.

“The university’s senior management has decided to allocate a budget to co-finance an appointment. What is more, it will also be possible to apply for 50 percent co-financing from the Swedish SAR section for a scholar within the field of HumSam”, says Lena Kulmala, internationalisation counsellor at the office of external relations.

There can be a number of different reasons to why a scholar cannot be active in his or her home country, but what they all have in common is that there is a serious threat to them.

“Sometimes it can be the research in itself that can be a sensitive subject – for instance, within gender studies or political science – or it can be due to the country being at war. The SAR network has accepted a number of scholars from countries like, for instance, Syria and Turkey”, Kulmala continues.

Deadline June 1
The inquiry has been sent out to the heads of faculty and the heads of department and the deadline for handing in a notice of interest to welcome a scholar is June 15.

“Naturally, we are hoping to receive several notices of interest. This is one way for us at Linnaeus University to show our societal responsibility and global commitment. By welcoming a scholar, we get the opportunity to increase our competence within a certain field of research and also contribute to internationalisation at home and help raise questions about academic freedom and ethical aspects”, Kulmala concludes.

Lena Kulmala also gives a tip about the MOOC (Massive Open Online Course) that will start on June 4, with focus on academic freedom. Read more here: https://medarbetare.lnu.se/social/groups/linneuniversitetet-for-integration/posts/69046

 

Kommentera (0)