Nyhet

Hallå där Niklas Ammert – vad händer med utbildnings- och lärandefrågorna?

Niklas Ammert

English version below

Från och med april är Niklas Ammert ny vicerektor med särskilt ansvar för frågor om utbildning och lärande och likaså ordförande för rådet för utbildning och lärande som håller sitt första sammanträde den 19 april. I uppdraget ligger bland annat att förnya, utveckla, prioritera och profilera utbildningsutbudet.

Vad känns mest angeläget just nu?

-Det känns angeläget att komma igång. Vi har många viktiga frågor på vårt bord, säger Niklas Ammert. Ett första steg är att koordinera den översyn av utbildningsutbudet som universitetsstyrelsen har uppdragit åt verksamheten att genomföra. Vi kommer inte bara att titta på söksiffror och genomströmning, utan på programmens profil, deras anknytning till starka forskningsmiljöer och samverkan med arbetslivet. Mycket utvecklingsarbete är igång och det gäller att fånga upp och stödja intressanta tankar om nya ämneskombinationer, starka profiler och unika kunskapsmiljöer.

Rådets uppgift är även att utveckla det högskolepedagogiska arbetet, vilken roll har ni där?

- Rådet för utbildning och lärande kommer att ge strategisk riktning och verka för att våra utbildningar ges i form av högkvalitativ undervisning i väl fungerande och varierande former men operativt kommer det högskolepedagogiska arbetet ligga under universitetsbiblioteket, förklarar Niklas Ammert.

Samordna och utveckla universitetets övergripande arbete med utbildningskvalitet – hur kommer ni att arbeta?

-Ett särskilt kvalitetsutskott kommer att fokusera helt på kvalitetsfrågorna och att implementera det kvalitetssystem som Brita Cederblad Johansson leder utvecklingen av. Brita kommer att avrapportera arbetet vid rådets första möte och därefter är tanken att rektor ska besluta om planen för implementering och utveckling av det interna arbetet för utbildningskvalitet. En viktig del i kvalitetssäkringsarbetet är Treklöversamarbetet som Linnéuniversitetet driver tillsammans med Karlstad universitet och Mittuniversitetet. Detta arbete ska inlemmas tydligare i vårt samlade kvalitetsarbete, avslutar Niklas Ammert.

Mer information

I rådet ingår prodekaner eller dekaner från fakulteterna och nämnden för lärarutbildning samt två studentrepresentanter. Enligt rektors beslut från den 18 december i fjol ska rådet för utbildning och lärande samordna fakultetsövergripande arbete och stödja fakulteternas arbete med utbildningsutbud och utbildningskvalitet. I samband med att rådet för utbildning och lärande inrättas läggs nuvarande kvalitetsråd ner. Prorektor Catherine Legrand kommer fortsättningsvis att ha fokus på forskningsfrågor.

 

Råd för utbildning och lärande – ledamöter, mötestider m.m.

Ammert ska utveckla Linnéuniversitetets utbildningar

Rektorsnyhetsbrev - januari 2018 / Letter from the vice-chancellor

Om universitetsledningen

----------------------------------------------------------------------------------------

Hi there Niklas Ammert! What’s new on the education and teaching front?

As from April this year, Niklas Ammert is new vice-chancellor with responsibility for questions concerning education and teaching and also chairman of the council for education and learning, which will hold its first meeting on April 19. Among other things, the commission includes to renew, develop, prioritise and profile the courses and programmes we offer at Linnaeus University.

What feels most urgent right now?
“It feels urgent to get started. We have many important questions on our table. One first step is to coordinate the overview of the courses and programmes we offer, something the university board has commissioned us to do. We will look not only on application figures and student completion, but also on programme profiling, the programmes’ connection to strong research environments and collaboration with working life. A lot of development work is going on and it is important to listen to and support interesting ideas on new combinations of subjects, strong profiles and unique knowledge environments”, says Ammert.

The council’s commission also includes developing the work with teaching and learning in higher education, what is your role in this work?
“The council for education and learning will provide the strategic direction and work to make sure that our courses and programmes are offered in the form of high-quality education in well-functioning and varying forms. However, operatively the work with teaching and learning in higher education will be done by the university library”, Ammert explains.

Coordination and development of the university’s overall work with education quality – what will your work look like?
“A special quality committee will focus entirely on the quality issues and the implementation of the quality assurance system of which Brita Cederblad Johansson leads the development. Brita will give a presentation on this work at the council’s first meeting and after that the vice-chancellor will decide on the plan for implementation and development of the internal work with education quality. An important part in the quality-assurance work is Treklöversamarbetet that Linnaeus University is engaged in together with Karlstad University and Mid Sweden University. This work will be incorporated more clearly in our overall quality-assurance work”, Ammert concludes.

More information
The council consist of deans or pro-deans from the faculties and the board of teacher education and two student representatives. In accordance with the vice-chancellor’s decision on December 18 last year, the council for education and learning shall coordinate work at faculty level and support the faculties’ work with courses and programmes offered and education quality. In connection to the establishment of the council for education and learning, the existing quality assurance council is phased out. Pro-vice-chancellor Catherine Legrand will, henceforth, focus on questions relating to research.

Kommentera (0)