Nyhet

Rektors nyhetsbrev - januari 2018 / Letter from the vice-chancellor

Rektor Peter Aronsson

English version below

En ny vicerektor, två nya råd, reflektioner över arbetet med kvalitet i våra utbildningar och några tankar kring kunskapsmiljöer. Välkommen till januari månads nyhetsbrev från rektorn.  

Förra veckan var ministern för högre utbildning och forskning, Helene Hellmark Knutsson, på Linnéuniversitetet. Vi kunde presentera hur våra styrkeområden knyter utbildning och forskning samman för samverkan som löser samhällsutmaningar inom större kunskapsmiljöer. Detta är ett dynamiskt arbete där vårt utbildningsutbud utvecklas och bidrar till att attrahera studenter, lärare och arbetsmarknad. Jag kände stolthet och glädje över nya utbildningar på avancerad nivå och det nyfikna möte ministern fick med studenterna på Innovationsmastern som var tacksamma över att ha hittat till denna i världen unika utbildning.

Vi arbetar kontinuerligt med kvalitet i både utbildning och forskning. Vi behöver omsätta den förra i förmåga att förnya utbildningsutbudet och för den andra både att fortsätta utvecklas och öka förmågan att beskriva hur vi gör. I utökade uppdrag till UKÄ ligger att bedöma hur vi arbetar systematiskt med kvalitet i både utbildning och forskning. I förlängningen kommer även förmågan till samverkan att vara av vikt. Den styr och resursutredning som har lämnat sina första förslag föreslår bland annat ett samlat anslag för forskning och utbildning med större andel basanslag samt en möjlighet att sätta utvecklingsmålen mer individuellt mellan lärosäte och departement.

De sätt vi arbetar på och utvecklas är helt i takt med tiden och jag känner att vi är med flödet i vårt arbete. Arbetet med att synliggöra och arbeta inom dynamiska kunskapsmiljöer bör under de kommande åren kunna leda till en starkare vision och framgångsrik strategi och arbetssätt för vår verksamhet.

Under året ska hela lärosätet utveckla metoder för att utveckla utbildningsutbudet så att vi erbjuder attraktiva utbildningar med stark forskningsbas och samhällsrelevans. Det arbetet kommer från den 1 april att koordineras från rådet för utbildning och lärande som då tar över det tidigare kvalitetsrådets uppgifter.

Samtidigt hälsar jag Niklas Ammert välkommen som vice-rektor med särskilt ansvar för utbildning och lärande. Det betyder att det är dags för oss att söka nya krafter i ledningen för Nämnden för lärarutbildning (NLU). Ammert tar successivt över ansvaret för utbildningsfrågorna, samtidigt som Catherine Legrand lämnar över och axlar ett ökat ansvar för forskningsutvecklingen i Forskningsberedningen. Tanken är att vi i framtiden ska ha två råd med representanter för fakulteterna för att utveckla våra huvuddelar i kunskapsbildningen, forskning och utbildning. Vi behöver utöver det kunniga kommittéer som kan ge idéer och skapa arbetssätt kring hur vi arbetar med samverkan och globala värden med hållbarhet, lika villkor och internationalisering. Dessa verkar genom både forskning och utbildning.

En pusselbit för att skapa starkare sammanhang mellan olika delar var förra årets utlysning för att etablera strategiska plattformar för kunskapsbildning över fakultetsgränserna. En rad intressanta förslag kom in och flera av dem kommer att utvecklas, utöver de två som denna gång kommer att få extra medel från rektor och fakulteter för att under en treårsperiod växa. eHälsa och Ökad kunskap om migrationens och integrationens utmaningar har både stark forskning, utbildning och potential för betydelsefull samverkan med relevans för samhällsbyggande.

Utöver dessa kommer ett särskilt rektorsuppdrag att peka ut Skola och lärande som ett redan etablerat professionsområde som kan bli starkare genom starkare ledning i en vital kunskapsmiljö.  Inom grön och blå hållbarhet liksom digitalisering växer redan flera spännande miljöer.

Vilka fler spirande, mogna och framstående kunskapsmiljöer som ska växa till styrkeområden på Linnéuniversitetet beror både på framgången i tidigare satsningar på akademiska miljöer, Lnuc och centrumbildningar och på kunnande och engagemang hos er medarbetare idag!

Peter Aronsson, rektor

--------------------------------------

Letter from the vice-chancellor

Last week, the minister for higher education and research, Helene Hellmark Knutsson, visited Linnaeus University. We got the opportunity to present how our areas of strength link education and research to establish collaborations that help solve societal challenges within larger knowledge environments. This is dynamic work where our selection of courses and programmes is developed and contributes to attracting students, teachers and the trade and industry. I felt very proud and happy about new programmes at second-cycle level and the curiosity-filled meeting that the minister had with the students on the innovation master who were thankful for having found this programme, which is unique in the world.

We work continuously with quality in both education and research. We must realise the former through an ability to renew our selection of courses and programmes and the latter by continuing to develop and increasing our ability to describe how we do this. Our increased commission for the Swedish Higher Education Authority includes assessing how we work systematically with quality in both education and research. As a result, our ability to establish collaborations will also be of importance. The steering and resources investigation that has now handed in its first proposals suggests, among other things, a joint grant for research and education with a larger share for the basic grant and the opportunity to state more individual goals between higher education institutions and the ministry.

The ways in which we work and develop are just right in time and I feel that we take part in the move forward through our work. During the upcoming years, our work to present and work within dynamic knowledge environments should lead to a stronger vision, a successful strategy and improved ways of working within our activities.

During this year, the whole university will work to develop methods for the development of our selection of courses and programmes, to ensure that we offer attractive courses and programmes with a strong research basis and societal relevance. As from April 1, this work will be coordinated by the council for education and learning which then takes over the tasks of the former quality assurance council.

I also welcome Niklas Ammert as deputy vice-chancellor with special responsibility for education and learning. This means that it is time for us to find someone new who can lead the management for the board of teacher education (NLU). Ammert will gradually take over responsibility for questions relating to education, meanwhile Catherine Legrand hands over this and takes on an increased responsibility for the development of our research. The idea is that in the future there should be two councils with representatives from the faculties who work with the development of our core parts in knowledge creation; research and education. In addition, we will also need knowledgeable committees that can assist with ideas and help develop working methods for how we work with collaboration and global values like sustainability, equal opportunity and internationalisation. These are part of both our research and our education.

One piece of the puzzle to create a stronger coherence between different parts was last year’s call for the establishment of strategic platforms for knowledge development across faculty borders. A number of interesting proposals were put forward and many of these will be developed, in addition to the two that will receive extra funding from the vice-chancellor and the faculties to grow during the upcoming three-year period. eHealth and Increased knowledge about the challenges of migration and integration have both strong research and education as well as the potential for meaningful collaboration with relevance for community building. In addition to these, a special vice-chancellor commission will point out School and learning as an already established professional field that can become stronger through management in a vital knowledge environment. Within green and blue sustainability, as well as within digitalisation, a number of exciting environments are already growing.

What other advancing, mature and prominent knowledge environments that will grow into areas of strength at Linnaeus University depends on the success of previous efforts on academic environments, Linnaeus University Centres, establishment of other centres and on the skills and commitment of our members of staff today!

Peter Aronsson, vice-chancellor

Kommentera (0)