Nyhet

Julbrev från rektor / Christmas letter from the vice-chancellor

In English below

2017 går mot sin fullbordan. Jag precis som ni frågar er säkert vart året tog vägen. Det är inte så dumt att sätta sig och tänka igenom - för det är mycket gott arbete som utförts. Och detta lägger i sin tur grunden för nästa års insatser.

Vi är ett nytt internationellt universitet i Småland som är attraktivt för studenter, medarbetare och omgivande samhället. Universitetsstyrelsen har i december beslutat om verksamhetsplaneringens ramar. Ambitionen att ännu tydligare hitta styrkor över ämnesgränser, mellan olika kunskapsformer, i kombinationen av forskning, utbildning och samverkan, håller på att konkretiseras. Djupt kunnande behövs för att lösa samhällsutmaningar och ge bästa utbildning.

Vi har styrkeområden inom både samhällsbyggande, hållbarhet och digitalisering som ska förtydligas. Genom att knyta kunnande kring mångfald och integration kan vi se till att Sverige fortsätter att vara ett gott och kreativt land att bo i. Genom att kombinera digitalt kunnande med hälsa formar vi en ny masterutbildning som dessutom knyter an till en ny statlig myndighet i e-hälsa i Kalmar. Genom att utveckla marinbiologisk expertis kan vi bidra till rent dricksvatten och hållbara hav.  Kreativa kunskapsmiljöer skapar dynamiska arbetsplatser för studenter och lärare till nytta för samhället.

Jag kommer att under det kommande året ge fakulteterna att arbeta med uppdrag som har särskild betydelse för hela universitetet. Ett sådant kommer att gälla förmågan att samla kunskapsbildning och samverkan för en bättre skola. Lärarutbildningarnas utveckling är avgörande för hela samhällets framtida utveckling.  

Sverige har hög profil i frågor om mänskliga rättigheter och demokrati. Kanske är det just därför otåligheten här är störst i världen med missförhållanden. #Metoo ger extra angelägenhet åt det arbete med jämställdhetsintegrering som pågår. För oss som kunskapsinstitution läggs ett extra ansvar att kunna förklara och förstå vad som är fel för att kunna bli än effektivare i åtgärder. En bra och trygg arbetsplats är attraktiv och kreativ.

Kvalitetsarbetet i utbildning i samarbete med Karlstad och Mittuniversitetet har genomfört pilotundersökningar och vi är redo att stå för en modell som ska tåla granskning av UKÄ. På liknande sätt kommer vi att behöva utveckla hur vi skapar kvalitet i forskning och samverkan för samhällelig drivkraft. Vi är väl rustade genom det arbete som utförts för en forskningsstrategi. Vi har där formulerat oss själva och fått viktiga och goda råd utifrån som stärker arbetet mot kunskapsmiljöer, ledarskapsutveckling samt förnyelse av rekrytering och meritering.

Samverkan är redan ett kvalitetskriterium som ger utdelning i högre anslag. Under det kommande året deltar vi i flera nationella projekt som stärker vår förmåga att forma, värdera och prioritera samverkan med olika partner.

Bygget av kunskapsmiljöer får en tydlig ny synlighet i Kalmar under nästa år. Då börjar inflyttningen till Universitetskajen. Det är också dags att vitalisera en Campusvision för Växjö under nästa år. Ett internationellt, kulturellt och entreprenöriellt universitet i Småland ska möta en fysisk gestaltning och omgivning som stöttar vårt arbete.

Det är förstås svårt att sammanfatta ett helt års arbete för en så omfångsrik verksamhet som Linnéuniversitetet bedriver. Det förtroende jag fått att som rektor leda arbetet är respektingivande. De förväntningar jag möter är uppfordrande. Men framför allt känner jag stor glädje och tillförsikt att få ta vid där så många stenar och pusselbitar redan läggs till ett bygge vi har all anledning att vara gemensamt stolta över. Allas bidrag behövs och det vi gör tillsammans överstiger stort summan av delarna. Ta med er den stolta känslan in i helgerna så ses vi åter 2018 för nästa arbetspass!

God Jul och Gott Nytt År!

-------------------------------------------------------------------------------------

2017 is now nearing its end. Just like you probably do, I wonder where the year went. It is actually not such a bad idea to sit down and think it through – because a lot of good work has been carried out. And this work makes up the basis for what we will be focusing on next year.

We are a new, international university in Småland that is attractive to students, members of staff and the surrounding society. The university board recently decided on the framework for our activity planning. The ambition to find more clear strengths across different fields of subject, between different forms of knowledge, in combination with research, education and collaboration is being concretised. In-depth knowledge is required to meet societal challenges and provide the best possible education.

We are strong within areas like community building, sustainability and digitalisation, but this need to be developed further. By linking knowledge in diversity and integration we can contribute to making sure that Sweden continues to be a good and creative country lo live in. By combining digital knowledge with health we shape a new master programme with links to the new Swedish eHealth Agency in Kalmar. By developing expertise in marine biology, we contribute to clean drinking water and sustainable oceans. Creative knowledge environments create dynamic workplaces for students and teachers to the benefit of society.

During the upcoming year, I will give the faculties commissions that have special importance for the whole university. One such commission will deal with the ability to gather generation of knowledge and collaboration for a better school. The development of our teacher educations is crucial for the future development of our whole society.

Sweden has a high profile on matters concerning human rights and democracy. Perhaps that is why we are the most impatient people in the world when it comes to social injustices. #metoo has brought extra urgency to our ongoing work with equality integration. As a knowledge institution, we have extra responsibility for trying to understand and explain why something is wrong in order to bring about more efficient measures. A good and safe work place is attractive and creative.

Through the quality assurance work that we have done in collaboration with Karlstad University and Mid Sweden University, pilot studies have been carried out and we are now ready to present a model that should live up to the Swedish Higher Education Authority’s requirements. In a similar way, we will need to develop how we create quality in research and collaboration for societal driving force. We are well-equipped through the work that has been carried out with the new research strategy. In this strategy, we have formulated our thoughts and ideas and received important and good advice from external experts that strengthens our work with knowledge environments, leadership development, and recruitment and qualification.

Collaboration is already a quality criterion that generates a higher grant. During the upcoming year, we will participate in a number of national projects that will strengthen our ability to shape, evaluate and prioritise collaboration with different partners.

The establishment of knowledge environments will become more visible in Kalmar next year. The move to Universitetskajen will start then. It is also time to vitalise a campus vision for Växjö during next year. An international, cultural and entrepreneurial university in Småland will meet a physical representation and surrounding society that supports our work.

It is, of course, difficult to summarise one full year’s work for activities that are as extensive as those carried out by Linnaeus University. The fact that I have been entrusted to lead this work as vice-chancellor is humbling. Expectations on me are high. But, above all, I feel great joy and confidence over the fact that I get to take the wheel where so many building blocks and pieces of the puzzle are already in place and we have every reason to be proud over our joint effort. Every individual’s contribution is important and what we accomplish together widely exceeds the sum of the different parts. Take that feeling of pride with you when you enjoy the holidays – I will see you all in 2018 when we return to work!

Merry Christmas and a happy New Year!

Kommentera (0)