Nyhet

Nolltolerans mot trakasserier / Zero tolerance for harassment

In English below

#metoo har öppnat för ett upprop inom universitetsvärlden. På Linnéuniversitetet accepterar vi varken övergrepp eller övertramp. Här ska det råda nolltolerans. Att vi har få kända händelser av trakasserier, är en indikation på att vi kan bli bättre. Vi tar därför initiativ till ett mer aktivt och systematiskt arbetssätt för att på alla nivåer förebygga diskriminering.

– Vi ska aldrig acceptera diskriminering, trakasserier, kränkande behandling, härskartekniker eller olämpligt beteende. Det är inte bara en ledarskapsfråga utan också ett ansvar vi alla måste ta, säger rektor Peter Aronsson.

Linneuniversitetet är en arbetsplats med 35 000 studenter och personal där diskrimineringsfrågor tas på största allvar. Alla arbetsplatser ska arbeta aktivt med lika rättigheter och möjligheter för medarbetare och studenter. Akademin ska vara en plats helt fri från olika former av övertramp.

Det krävs både goda arbetsmiljöer och ett gott ledarskap för att förhindra osunda kulturer. Därför aktualiserar Linneuniversitetet ett aktivt och systematiskt arbetssätt. Alla har ett ansvar att hantera diskriminering och trakasserier var de än förekommer, chefer har ett särskilt ansvar att driva arbetet.

– Vi behöver arbeta med attityder och förhållningssätt för att säkerställa att vi är en god  arbetsplats och ett bra lärosäte. Den akademiska miljön ska andas öppenhet, respekt och tillit. Här finns ingen plats för diskriminering, sexuella trakasserier eller tvång, Vi kommer därför att se över så vi arbetar mer systematiskt med kartläggning, handlingsplaner och ett ledarskap som ska motverka alla former av diskriminering, slår Peter Aronsson fast.

Peter har vid olika möten lyft vikten av att agera. Hittills har vi kännedom om ett fall av sexuella trakasserier på Linneuniversitetet 2012 mellan två studenter. Men det är rimligt att tro att det finns ett mörkertal och att vi behöver uppmuntra att händelser och misstankar kommer upp till ytan. Med kännedom får vi möjlighet att agera proaktivt.

För att motverka sexuella trakasserier ska universitetet, utöver de redan existerande formerna för att hantera anmälningar om kränkande särbehandling och diskriminering, arbeta med aktiva åtgärder:

 • Linneuniversitetet ska arbeta systematiskt, kartlägga risker, vidta aktiva åtgärder och säkerställa så att inga former av sexuella trakasserier eller diskriminering kan förekomma. Medarbetare och studenter ska ha kännedom om regelverket och att nolltolerans råder.
 • Vi uppmuntrar medarbetare och studenter att berätta om och anmäla olämpligt beteende, obehagliga situationer och eventuella övergrepp via en ny webbsida.
 • På rektors uppdrag inrättas en särskild arbetsgrupp med ansvar för att utveckla och fördjupa Linneuniversitets arbetssätt för allas lika rättigheter och möjligheter, och mot alla former av diskriminering och trakasserier med nya Diskrimineringslagen som grund.

Läs mer om https://medarbetare.lnu.se/medarbetare/organisation/uk/lika-villkor/diskriminering/

--------------------------------------------------------------------------------------

The #metoo campaign has opened the door for a call to action within the academic world. At Linnaeus University, we do not accept any forms of assault or violation. There shall be zero tolerance. The fact that we have few known incidents of harassment can be seen as an indication that we can get better. Therefore, we are now launching an initiative for a more active and systematical way of working at all levels within the organisation to prevent discrimination.

“We must never accept discrimination, harassment, victimisation, master suppression techniques or inappropriate behaviour. This is not only a leadership issue but something for which we must all take responsibility”, says vice-chancellor Peter Aronsson.

Linnaeus University is a work place with 35,000 students and members of staff where discrimination issues are to be dealt with very seriously. All places of work should work actively with equal rights and opportunities for members of staff and students. The academic world should be a place entirely exempt from any forms of violation.

Good working environments and good leadership will be required to ensure that we prevent unhealthy cultures. Therefore, Linnaeus University adopts an active and systematical way of working. Everyone has a responsibility for handling discrimination and harassment wherever it may occur, and managers have a special responsibility for leading the way in this work.

“We must work with attitudes and approaches to make sure that we are a good place of work and a good higher education institution. There should be an air of openness, respect and trust in the academic environment. Discrimination, sexual harassment and coercion have no place here. Consequently, we will work to make sure that we work more systematically with mapping, action plans and a leadership that prevents any form of harassment”, Peter Aronsson continues.

At a number of meetings, Aronsson has pointed out the importance of action. Until today’s date, we have information about one case of sexual harassment at Linnaeus University; this was in 2012 between two students. However, it seems reasonable to assume that the hidden figure is higher and that we need to encourage the reporting of such incidents and suspicions of such incidents. With knowledge comes the opportunity to work proactively.

In order to counteract sexual harassment the university will – in addition to the already existing forms for handling reports of victimisation and discrimination – also work with the following active measures:

 • Linnaeus University should work systematically, map out risks, take active measures and make sure that no forms of sexual harassment or discrimination can occur. Members of staff and students are to be familiar with the rules and regulations and have knowledge about the fact that there is zero tolerance.
 • We encourage members of staff and students to talk about and report inappropriate behaviour, uncomfortable situations and any assaults via a new web page.
 • On request from the vice-chancellor, a special work group is established with responsibility to develop and further Linnaeus University’s working methods for the promotion of everyone’s equal rights and opportunity, and to counteract all forms of discrimination and harassment in accordance with the new Discrimination Act.   

Read more on: https://medarbetare.lnu.se/en/medarbetare/organisation/executive-office/1/3/?l=en

Kommentera (2)

 1. Bra initiativ!

  Kommer universitetet under 2018 erbjuda öppna föreläsningar för medarbetare och studenter med teman som berör nolltolleransen? (Alternativt inspelade föreläsningar som finns tillgängliga på LnuPlay som respektive fakultet/avdelning har som arbetsmaterial för det fortsatta proaktiva arbetsmiljöarbetet på universitetet.)


  Tips från mig:

  Härskartekniker (Arbetslivets dag 2014, Camilla Ländin) 20:08 min

   

  Så upptäcker du härskartekniker (@Work, Elaine Eksvärd) 8:48 min

   

  Drabbad av härskarteknik? (Nyhetsmorgon TV4, Elaine Eksvärd) 8:07 min

   

 2. Catharina Carlsson

  Så välbehövligt tänker jag då akademin är en arbetsplats som kan uppfattas som hierarkisk. Det kommer krävas bra strukturer för hanteringen av dessa frågor så att det inte blir problematiskt för de personer som väljer att göra sin röst hörd.