Nyhet

Rådgivning och etisk granskning av projekt / Counselling and ethical reviewing of projects

In English below

Om du är kliniker med FoU-projekt, handledare för studentuppsatser eller -projekt, doktorand eller forskare och har frågor om de etiska aspekterna av ditt arbete, är du välkommen att kontakta Etikkommittén Sydost.

Kommitténs uppdrag är att:

  • Göra rådgivande etisk bedömning/granskning av forskningsprojekt
  • Bevaka och vara kunskapsresurs i forskningsetiska frågor
  • Hålla kontakt med de regionala etikprövningsnämnderna
  • Bidra till en ökad medvetenhet och ökat samarbete kring forskningsetiska frågor

Etikkommittén Sydost bildades 2005 och består av representanter från Blekinge Tekniska Högskola, Linnéuniversitetet, Landstinget i Kalmar Län och Landstinget Blekinge. Ordförandeskapet delas mellan de båda lärosätena och innehas för närvarande av Linnéuniversitetet.

Läs mer: https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/samarbeta-med-oss/Projekt-och-natverk/etikkommitten-sydost/

Kontakt: Lena Hansson eller Pauline Johansson

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

If you are a clinician working with R&D projects, supervisor of student essays or degree projects, doctoral student or researcher and have questions concerning the ethical aspects of your work, you are welcome to contact the Ethical Advisory Board in South East Sweden.

The commission of the advisory board is to:

  • carry out counselling ethical assessments/reviews of research projects
  • monitor and function as a knowledge resource in research ethical questions
  • keep in contact with the regional ethical review boards
  • contribute to increased awareness and increased collaboration on research ethical questions

The Ethical Advisory Board in South East Sweden was established in 2005 and consists of representatives from Blekinge Institute of Technlogy, Linnaeus University, Kalmar County Council and Blekinge County Council. The chairmanship is divided between the two higher education institutions and currently held by Linnaeus University.

Contact: Lena Hansson or Pauline Johansson

Kommentera (2)

  1. Jag lyckades hitta information om vem som sitter i denna kommitté men ingen information om mandatperioder eller hur ledamöterna blir utsedda. 

  2. Ledamöterna utses för fyra år i taget av respektive lärosätes rektor/landstingens landstingsdirektör. Kommittén utser inom sig ordförande från något av lärosätena och vice ordförande från något av landstingen. Mandattid för presidiet är två år.