Nyhet

Rektors nyhetsbrev / Letter from the vice-chancellor

In English below

Regeringen anger ramar – vi utvecklar mål

Huvuddelen av resurserna för verksamheten vid universitetet kommer från staten. Linnéuniversitetets omsättning närmar sig 1,8 miljarder kronor. Om man räknar med vad studenterna satsar ur egen ficka för att kunna studera hoss oss, vilket jag tycker att man ska göra, så kan vi i vart fall dubblera den siffran.

Vi vill få de medel vi förtjänar

Det pågår nu en utredning ledd av Pam Fredman, tidigare rektor vid Göteborgs universitet, om den långsiktiga styrningen och resursfördelningen till högskolesektorn. Vi i universitetsledningen hade förra veckan möjlighet att höra hur arbetet framskrider och lämna våra synpunkter på inriktningen.

Viktigaste frågan för oss vid Linnéuniversitetet är att vi får det anslag vi förtjänar till forskningsdelen. Trots att vi presterar minst lika väl som de gamla universiteten så är vårt anslag per lärare eller per student mycket lägre. Då förutsättningarna är olika mellan lärosäten påverkar det möjligheterna att nå målen om lika hög kvalitet i verksamheten. Höjda förväntningar på breddat deltagande, hög kvalitet och önskan att få mer nytta av forskning och undervisning till samhällsutmaningarna gör frågan om ökat forskningsanslag ännu viktigare.

När det gäller undervisningen så anser jag att alla lärosäten skulle få ett grundanslag som inte var så direkt beroende av antal studenter och genomströmning. Då skulle vi kunna arbeta med höjd kvalitet, arbeta med att förnya utbildningsutbud och pedagogik med större kraft.

Budgetproppen ger oss lite extra

I regeringens budgetförslag får vi ta del av en liten höjning både av anslaget för forskning och för utbildning. För första gången bygger höjningen inte enbart på bibliometri och förmågan att attrahera externa medel. Nu premieras även förmågan att arbeta framgångsrikt med samverkan och för oss ger det lite mer avkastning än de andra två kriterierna. Till utbildning är en liten del riktad mot sommarkurser, men det mesta kan vi själva besluta om.

Nu vidtar ett internt arbete, bland annat i höstdialogerna med fakulteterna, om hur vi bäst använder tillskottet – och naturligtvis även det stora anslaget. Vägledande är strategins vision. Koncentrerat uttryckt: hur stärker vi byggandet av kreativa, nytänkande och dynamiska kunskapsmiljöer som på grundval av djupa ämneskunskaper med utbildning, forskning och genom samverkan också bidrar till nytta genom att lösa samhällsutmaningar?

Vad tycker du?

Vad tycker du vore bästa sättet att arbeta mot målet? Du har möjlighet att både lyssna och framföra din mening vid Café Linné som vi kommer att arrangera med jämna mellanrum med start i slutet av oktober. Du kan delta i dessa både på plats och via internet – som sig bör på ett modernt universitetet!

 

Varmt välkomna!

-------------------------------------------------------------------------------------

The government provides the framework – we develop our goals

The lion’s share of the resources for the university’s activities comes from the government. Linnaeus University’s annual turnover is close to SEK 1.8 billion. If one also choose to include what our students invest to be able to study with us, which I think is reasonable to do, the total figure will be at least the double.

We want to receive the funds we are entitled to

An investigation, led by Pam Fredman, former vice-chancellor at University of Gothenburg, is currently being carried out on long-term steering and allocation of resources to the higher education sector. Last week, the senior management team at Linnaeus University got the opportunity to listen to a presentation about this work and also comment on the direction.

The most important question for us at Linnaeus University is to make sure that we receive the grant we deserve for our research. Despite the fact that our performance is at least as good as that of the older universities, our grant per teacher or per student is much lower. The fact that the conditions between higher education institutions differ, affects the possibilities to achieve the goals of higher quality in our activities. Higher expectations on broadened participation and high quality, as well as a desire to have more use of research and education in meeting societal challenges makes the question of research grant even more important.

When it comes to education, I believe that all higher education institutions should be given a basic grant that is less dependent on the number of students and the student completion rate. This would enable us to put more focus on improving quality and to put more resources into renewing our selection of courses and our pedagogy.

A little extra for us in the budget bill

In the government’s budget bill, we get to take part of a small raise of both the research grant and the education grant. For the first time ever, the raise is based not only on bibliometrics and the ability to attract external funding. This time, the ability to work successfully with external collaboration partners is also rewarded, which for us gives somewhat better dividends than the other two criteria. Some of the education grant is earmarked for summer courses, but most of it is up to us to decide about.

Now internal work will be initiated, for instance through the autumn dialogues with the faculties, on how best to make use of this addition – and, of course, also the rest of the grant. The vision in our strategy will be guiding in this work – how can we strengthen the establishment of creative, innovative and dynamic knowledge environments, which on the basis of in-depth subject knowledge with education, research and through collaboration, contribute to utility by meeting societal challenges?

What do you think?

What would be the best way of working to achieve this goal? You will have the opportunity to both listen and express your opinion at Café Linné which will be arranged on a regular basis starting in the end of October. You can choose to participate either in person or via internet – as is proper for a modern university.

 

Welcome!

Kommentera (0)