Nyhet

Sommarhälsning från vikarierande rektor / Summer greetings from acting rector

In English below
--------------------

Sommaren närmar sig. Många av oss på universitetet tar snart ledigt för att hämta kraft medan andra ger sin energi in i sommarkurser, antagning och ekonomi som löper på.

När jag så småningom tar semester blir det med en förväntansfull känsla. Universitetsstyrelsen har beslutat att be regeringen utse mig till rektor för detta livfulla och dynamiska lärosäte.

Det är lätt att instämma med statssekreterare Karin Rödings summering efter myndighetsdialogen i år: Linnéuniversitetet har funnit sin form som universitet och utvecklar nu konsekvent sina styrkeområden. Det är ett bra utgångsläge för oss som universitet och för mig som tillträdande rektor.

Genom att vara en plats för kunskapssökande och lärande är vi en bärande del av det värdeskapande som utvecklar goda kvaliteter för människor och samhällen i vår värld. Det är en stor, stimulerande och väsentlig uppgift som vi ska hålla framför ögonen som riktningsgivare också när vardagens många arbetsuppgifter formas.

Vårt universitet växer genom att det attraherar ett stort antal kompetenser och strävanden. Kvaliteten i vad vi åstadkommer beror i hög grad på de kreativa möten och arbetssätt vi kan utveckla. Jag tror vi kan bli starkare genom att utveckla mötesplatser och arbetssätt som uppmärksammar och stödjer fler av de kompetenser som individer bär men som behöver föras samman för att universitetet ska vara en allt mer attraktiv samarbetspartner, studie- och arbetsplats.

Det betyder att den fokusering vi haft på vissa nyckeltal, mötes- och styrningsformer behöver breddas i höstens diskussioner om utbildningarnas kvalitet, forskningsstrategiarbetet, jämställdhetsintegrering, samhällelig drivkraft och verksamhetsstödets utveckling.

För att lyckas med framtidsarbetet och för att skapa förutsättningar för en kreativ kunskaps- och arbetsmiljö är utgångspunkten för mig kraften i medarbetarnas och studenternas engagemang. Det ska i ännu högre grad synliggöras och tas till vara i kommunikation och utvecklingen på alla nivåer. Det omgivande samhällets utmaningar, förhoppningar och vilja till samverkan förstärker och ger än mer kraft åt utvecklingen. Jag vill så här före sommaren bara väcka frågan om förnyade mötesplatser för utveckling som inspiration, så vidtar en djupare diskussion om praktiskt genomförande under hösten.

Jag önskar alla en härlig och mycket välförtjänt ledighet och ser fram emot att få arbeta med er när höstterminen åter tar fart.

 

Peter Aronsson
Vikarierande rektor

-----------------------------------------------------------------------------------

Summer is drawing closer. Many of us at the university will soon take some time off to gather new energy, while others give their energy to summer courses, admission and the university’s finances, which do not take a break for the summer. When I eventually go on vacation, it will be with a feeling of expectation. The university board has decided to put forward a proposal to the government that I be appointed rector for this lively and dynamic higher education institution.

It’s easy to agree with State Secretary Karin Röding’s summary of this year’s dialogue between the university and the government: Linnaeus University has found its form as a university and consistently develops its areas of strength. This is a good starting point, both for us as a university and for me who is about to take office as your new rector.

The fact that we work at a place for development of new knowledge and learning makes us a fundamental part of the value-adding that develops good qualities for people and societies in our world. That’s a big, stimulating and important task that we must stay focused on also in the planning and implementation of our numerous everyday activities.

Our university keeps growing by attracting a large number of different competencies and aspirations. The quality of our achievements is to a large extent a result of the creative meetings and working methods we develop. I believe that we can become stronger by developing meeting places and ways of working that take into consideration and promote the different skills of individuals, but these also need to be brought together in order for the university to become an ever more attractive collaboration partner, place to study and place to work.

This means that the focus we have had on certain key performance indicators and forms for meetings and steering needs to be broadened in the autumn discussions concerning the quality of our educations, our research strategy work, equality integration, societal driving force and the development of our administrative support.

For me, the starting point for being successful in our future work to create conditions for a creative knowledge and work environment is the energy in the commitment of members of staff and students. This should be made visible and made use of in our communication and development at all levels to a larger extent than what has been the case. The surrounding society’s challenges, expectations and will to collaborate strengthen and contribute with more energy to this development. Before we enjoy some time off during summer, I just want to raise the question of renewed meeting places, as inspiration, and then we will initiate a more thorough discussion about practical implementation during them autumn.

I wish you all a great and much-deserved summer holiday and look forward to working with you all when the autumn term starts.

 

Peter Aronsson
Acting rector

 

Kommentera (0)