Påminnelse: Välkommen till extra årsmöte i konstklubben imorgon

Imorgon den 1 mars kl 17 i sal K1040 i hus K håller vi ett extra årsmöte i Konstklubben Linnéuniversitetet Växjö. I samband med det extra årsmötet lottar vi även ut fyra närvaropriser – konstklubbens sista inköp. Den huvudsakliga punkten på dagordningen är nedläggning av föreningen. Alla medlemmar är välkomna till det extra årsmötet!

Det ordinarie årsmötet i konstklubben den 2 december 2015 beslutade om nedläggning av klubben. Enligt klubbens stadgar ska ett sådant beslut fattas av två på varandra följande årsmöten. Därför kallar vi nu till ett extra årsmöte. I samband med detta lottar vi ut fyra närvarovinster bland dem som deltar på årsmötet.

Välkommen till det extra årsmötet!
Styrelsen

- -

Dagordning 1 mars

§ 1 Val av ordförande för mötet
§ 2 Val av sekreterare för mötet
§ 3 Val av en justerare att jämte mötesordföranden justera protokollet
§ 4 Fastställande av dagordning
§ 5 Frågan om mötets behöriga utlysning
§ 6 Frågan om klubbens upphörande
§ 7 Mötet avslutas

Kommentera (0)