Årscykel kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete

Helhet, systematik och kommunikation ska känneteckna Linnéuniversitetets kvalitetsarbete. Linnéuniversitetets kvalitetspolicy ger den gemensamma grunden för universitetets kvalitetsarbete på alla nivåer.

Syftet med kvalitetsarbetet är att nå universitetets mål för utbildning, forskning och konstnärligt utvecklingsarbete. Att systematiskt utvärdera resultaten i verksamheten ska vara bas för prioriteringar, ge underlag för åtgärder när målen inte uppfylls samt bidra till att sprida goda exempel.

Universitetsstyrelse och rektor har det övergripande ansvaret medan fakultetsstyrelsen ansvarar för kvaliteten i utbildning och forskning inom respektive fakultet.

Råd för utbildning och lärande ska på rektors uppdrag samordna det fakultetsövergripande arbetet och stödja fakulteternas arbete med utbildningsutbud och utbildningskvalitet.