Arkiv och registratur

Linnéuniversitetets arkiv och registratur har som uppdrag att utveckla universitetets dokument- och ärendehantering i enlighet med lagar och regler. Vi utarbetar regler för dokumenthantering, tillhandahåller arkivhandlingar internt och externt, samt fungerar som stöd åt ledning och universitets enheter i frågor som rör arkivhantering. Universitetets diarieföring sköts centralt av registraturen.