Personalansvarsnämnd

Personalansvarsnämnden (PAN) är det organ inom universitetet som fattar beslut i ärenden som rör disciplinansvar (varning, löneavdrag), uppsägning på grund av personliga skäl och avsked, åtalsanmälan och avstängning.

Personalansvarsnämnden består av rektor som ordförande samt tre ledamöter vilka utses av Universitetsstyrelsen. Även ordförandena för personalorganisationerna SACO/S och OFR ingår i nämnden. 

Universitetsdirektör är adjungerad och HR-chef är föredragande. Personalansvarsnämnden sammanträder vid behov.

Nämnden har följande sammansättning under mandatperioden 2019-01-01 – 2021-12-31.

Ordförande
Rektor, Peter Aronsson

Ledamöter
Kristiina Heikkilä
Hans Sternudd
Lars Behrenz

Personalföreträdare
Jan Andersson SACO/S
Lena Ahlberg OFR

Föredragande
Marianne Johansson Hellström

Sekreterare
Maria Gruvstad