Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (BHU)

Den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen ges som uppdragsutbildning för lärare, doktorander, bibliotekarier och IKT-pedagoger anställda vid Linnéuniversitetet.

Utbildningen har 30 platser per kursstart och annonseras via Medarbetare. Antagning till forskarutbildning och/eller anställning vid Linnéuniversitetet ger förtur till kursen. 

Kurser

Den behörighetsgivande högskolepedagogiska utbildningen består av tre kurser som ges både på svenska och engelska. Kurserna utgör en progression och ska läsas i ordning. 

Lärandets juridik,  3 hp (2PE30U)

I kursen behandlas aspekter av undervisning ur ett myndighetsperspektiv såsom juridiska, normkritiska och etiska aspekter på läraruppdraget i ett nationellt såsom ett lokalt perspektiv. Med utgångspunkt i för högskoleområdet gemensamma värdegrundsfrågor behandlas i kursen vidare grundläggande akademiska värden och generella värden som demokrati, jämställdhet, internationalisering och likabehandling i den högre utbildningen samt dess konsekvenser för breddat deltagande och funktionsnedsättning.

Undervisning och lärandeprocesser, 7 hp (4PE32U)

I kursen behandlas teorier och forskning om studenters lärande, och kopplingar görs till olika didaktiska aspekter såsom planering, arbetsformer, examination och utvärdering av högskolutbildning. Den akademiska lärarrollen diskuteras/problematiseras med tonvikt på ett deltagande, kritiskt och reflekterande förhållningssätt.

I kursen diskuteras även hur man utifrån en pedagogisk utgångspunkt kan använda olika undervisningsmetoder och digitala pedagogiska verktyg för att stödja studenters lärande. Andra aspekter av undervisning som behandlas är studentens förförståelse av undervisning och ämnesinnehåll samt hur den egna kompetensen kan dokumenternas för pedagogisk meritering.

Didaktiskt utvecklingsarbete, 5 hp (4PE33U)

Kursen lägger fokus vid några identifierade temaområden inom högskolepedagogisk forskning med betydelse för studentaktivitet, måluppfyllelse och genomströmning som också ges en teoretisk inramning. Konsekvenser för olika typer av kurser, distributionsformer och tekniker diskuteras. Ett viktigt grundläggande innehåll är lärande som en meningsskapande, social och utforskande aktivitet i olika former av undervisande praktiker. 

Schema hösten 2019

 

Lärandets juridik,  3 hp (2PE30U)

Detta är den första kursen inom Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (BHU). Observera att kursen enbart ges på engelska under hösten 2019. Kursen planeras att ges på svenska hösten 2020.

Undervisning och lärandeprocesser, 7 hp (4PE32U)

Detta är den andra kursen inom Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (BHU). Observera att kursen enbart ges på engelska under hösten 2019. Kursen planeras att ges på svenska hösten 2020.

Schema våren 2020

 

Didaktiskt utvecklingsarbete, 5 hp (4PE33U)

Detta är den tredje kursen inom Behörighetsgivande högskolepedagogisk utbildning (BHU). Observera att kursen enbart ges på engelska under våren 2020. Kursen planeras att ges på svenska våren 2021.

Anmälan till denna kurs görs till Henrik Evertsson. KURSEN ÄR FULLSATT.

Se engelsk webbsida för schema.