News

Behöver du kompetensutveckling i nätbaserat lärande? // Do you need to develop your skills in web-based learning?

Linda Reneland-Forsman

In English below

Sektion högskolepedagogiks uppdrag handlar till stora delar om att stödja alla personalkategoriers kompetensutveckling. De ansvarar bland annat för de behörighetsgivande utbildningarna och forskarhandledarutbildningen men även personalutbildningar inom IT, språk och projektledning.

Redan innan det nätbaserade lärandet fick ett så stort fokus med anledning av beslutet att ställa om till digital undervisning på grund av Coronasmittan, hade sektionen planerat ett generöst utbud med bland annat ett antal workshops på temat. Nu är det högaktuellt!

Hallå där Linda Reneland-Forsman, docent och sektionschef, berätta mer om ert utbud?

–Vi erbjuder kortare utbildningstillfällen på 1,5 timme – som alla ska kunna hitta tid till. En serie workshops på teman som är identifierade som extra viktiga att planera för när man designar nätbaserade kurser – i syfte att undvika vanliga fallgropar.

En sådan fallgrop är exempelvis konceptet ”flippat”, som inte alltid får den genomtänkta design som behövs för att det ska fungera. Den avskalade miljön på nätet kan ställa till det och bädda för otydlighet kring förväntningar. I campusundervisning snappar studenter upp ledtrådar av varandra och läraren i anslutning till fysiska lektioner, möjligheter som behöver kompenseras för i den nätbaserade miljön.

En annan fälla vi ofta går i är att servera studenterna innehåll så att de blir konsumenter av våra produktioner istället för tvärt om. Hur kan vi istället låta studenterna arbeta aktivt med digital teknik för att erövra ett innehåll och en kunskap och vi som lärare samtidigt minska vår arbetsbörda.

  Läs mer om utbudet här.

Vem riktar sig dessa workshops till?

–De riktar sig till alla undervisande lärare.

Temat nätbaserat lärande var högaktuellt redan innan vi ställde om till digital undervisning på grund av Coronasmitta – hur kommer det sig?

–Vi svarar på fakulteternas önskemål och ska stödja det som fakulteterna anser sig behöva och detta framfördes från flera fakulteter som ett prioriterat område och var därför redan inplanerat för innevarande verksamhetsår.

Vad har Linnéuniversitetet och medarbetarna för kompetens inom det här området?

–Vi har lärare och ämnen som länge arbetat framgångsrikt med sina nätbaserade utbildningar. Vi har också egen forskning sen nästan 20 år tillbaka inom nätbaserat lärande och har agerat utvärderare åt andra lärosätens satsningar, vi har lett EUprojekt kring att vara lärare på nätet. Dessa olika erfarenheter vill vi nu hjälpa till att sprida och systematisera så att de kommer hela verksamheten tillgodo.

Det här erbjudandet kommer extra lägligt nu – hur ser du på att det blev skarpt läge med digital undervisning?

–Det får framtiden utvisa. Jag tror att det kan ha varit den knuff vi behöver om vi går vidare från att prata om hur vi distribuerar kurser och får tid att diskutera kvalitet och lärande i våra utbildningar. Det är ändå vad våra studenter får för förutsättningar för sitt lärande som måste var vår ledstjärna. Jag tror också att vi kanske lär oss att inte vara så rigida i våra regelverk utan lita till personalens kreativitet och professionalitet.

Vad kan ni mer hjälpa till med anledning av detta?

–Nu i veckan genomför vi för första gången Arena Delta – som är tänkt som ett återkommande erfarenhetsutbyte i olika utbildningsfrågor. Årets tema är nätbaserat lärande och syftar till att bättre sprida erfarenheter och goda exempel bland lärare. Nu i närtid planerar vi också en typ av drop-in, en pedagogisk verkstad där vi kan vara bollplank åt varandra för att hitta alternativa examinationsformer och alternativ till den traditionella föreläsningen.

–Dessutom har vi som ett av tre lärosäten fått extra medel av regeringen att bidra till att kvalitetsutveckla distansutbildningar och där arbetar vi på ett designverktyg till hela högskolesverige en bank av exempel och lösningar. För att fylla den med material kommer vi också att gå ut till fakulteterna och ta del av det arbete som görs.

---------------------------------------------------------------------------------

The Section for Higher Education Development’s commission is, to a large extent, to support skills development for all staff categories. The section is responsible for, among other things, the qualifying courses and doctoral supervisor training, but also for staff courses in IT, language, and project management.

Even before web-based learning was given so much focus as a result of the decision to switch over to web-based teaching due to the spread of the coronavirus, the section had planned to offer a generous selection with, among other things, a number of workshops on the topic. This has now become a highly topical matter!

Hi there Linda Reneland-Forsman, associate professor and section manager, tell us more about what you offer?

We offer shorter education sessions covering 1.5 hour – for which everyone should be able to find the time. A series of workshops on topics that have been identified as extra important to consider when planning and designing web-based courses – with the aim to avoid common pitfalls.

–One such pitfall is the concept “flipped”, which is not always given the coherent design required in order for it to work properly. The downscaled environment on the web can cause trouble and pave the way for ambiguity regarding expectations. In campus-based teaching, students pick up clues from each other and from the teacher in connection to physical classes; opportunities that must be compensated for in the web-based environment.

Another pitfall that we often encounter is serving the students with content that turn them into consumers of our productions instead of the other way around. Another topic that we deal with on our education sessions, is how we can instead let our students work actively with web-based technology to conquer content and knowledge, while at the same time reducing the workload for the teacher.

Learn more about what we offer here.

Who are these workshops for?

–For all teaching staff.

The topic web-based learning was highly topical even before we switched over to web-based teaching due to the coronavirus – how come?

–We respond to requests from the faculties and our mission is to support what the faculties are in need of, and this was pointed out by many faculties as a prioritised area, which is why we had already planned these activities for the current year of operation.

What competence in this area is there at Linnaeus University and among members of staff?

–There are teachers at Linnaeus University who have worked successfully with web-based teaching in some fields of subject for a long time. For close to 20 years, we have also conducted our own research on web-based learning, we have acted as reviewers for other higher education institutions’ investments within the field, and we have led EU projects with focus on web-based teaching. We now want to share and systematise these experiences so that the whole organisation can benefit from them.

It is particularly convenient that this offer comes now – what are your thoughts on the fact that all teaching is now web-based?

–Time will tell. I think this can be the push we needed if we move forward from talking about how we distribute our courses and get time to discuss quality and learning on our courses and programmes. Our guiding star must be what conditions we offer our students for their learning. I also think that we might learn not to be so rigid about our regulatory framework but instead put trust in the creativity and professionalism of our members of staff.

Is there anything else that you can help with in connection to this?

–This week, we will carry out Arena Delta for the first time – the idea is that this will be a recurring forum for exchange of experiences on different educational topics. This year’s theme is web-based learning and the aim is to become better at sharing experiences and good examples among teachers. We are also planning to offer drop-in sessions in the near future, a sort of pedagogical workshop at which we can support each other to find alternative forms of examination and alternatives to the traditional lecture.

–In addition, as one of three higher education institutions, we have received funds from the government to contribute to the quality development of distance education and we are now working to develop a design tool for the entire Swedish higher education sector – a think tank of examples and solutions. In order to fill this with material, we will also have a dialogue with the faculties to take part of the work that is carried out there.

Comment (0)