Nyhet

Passerkort behövs från och med måndag / Swipe card needed as from Monday

In English below

Verksamheten och aktiviteterna i våra lokaler har minskat med anledning av coronaviruset, och färre studenter och medarbetare är på plats. Vi ändrar därför öppettiderna för universitetets entréer från och med måndag den 23 mars. Detta innebär dock inte att universitetet stänger! Vi håller fortfarande vår service öppen, den blir bara mer digital. 

Vardagar är följande entréer öppna:

 • Radix ingång 11 (entrén vid Infocenter) i Kalmar är öppen kl 08:00-14:00
 • Falken i Kalmar är öppen kl 08-15 
   
 • hus H i Växjö är öppen kl 08-15
 • VUGI:s entréer i hus J i Växjö är öppna kl 16-19  

Övriga tider och kommer du som student och medarbetare in med ditt passerkort. 

Alla andra entréer är låsta dygnet runt, men även här kommer du som student och medarbetare in med ditt passerkort.

Infocenter har öppet som vanligt.

Universitetsbiblioteket håller öppet kl. 10-15, men  du behöver passerkort för att komma in. Bibliotekspersonal finns tillgänglig måndag till fredag via chatt, mejl och telefon.

När det gäller entréer till personalkorridorer bestämmer fakulteterna och avdelningarna själva över öppettiderna, och de ändras inte i och med detta. Vill en fakultet eller avdelning justera sina öppettider, kontakta då säkerhetssamordnarna via mejladressen sakerhet_AT_lnu.se.

Dessa åtgärder kan ha en viss bromseffekt på spridningen av covid-19, men beslutet är inte främst taget på grund av någon eventuellt ökad smittorisk. Det finns med andra ord ingen anledning till ökad oro på grund av dessa förändringar. 

Att vi stänger delar av lokalerna har olika anledningar. Dels kan vi hålla nere våra driftkostnader, till exempel genom att stänga av värme och minska antalet ytor som behöver städas. Det är också ett sätt att minska risken för stöld och skadegörelse och att obehöriga vistas i våra lokaler.

----------------------------------------------------------------------------------------

Operations and activities in our facilities have decreased due to the coronavirus and fewer students and members of staff are in place. As a result, we now change the opening hours for the university’s entrances as from Monday 23 March. However, this does not mean that the university closes! Our service will still be open, only in a more digital form.

Weekdays are the following entrances open

 • Radix in Kalmar (entrances to our Info centers) is open at 8 am–2 pm 
 • Falken in Kalmar is open 08 am–3 pm 
   
 • building H in Växjö is open 08 am–3 pm 
 • VUGI:s entréer in building J in Växjö are open 4 pm-7 pm 

During other hours, students and members of staff can use their swipe cards to get in.

All other entrances will be locked 24 hours a day, but students and members of staff can use their swipe cards to get in.

Infocenter are open as usual.

The University Library will be open 10 am–3 pm, but you will need your swipe card to get in. Our library staff is available Monday–Friday via chat, email, and phone.

As for entrances to staff corridors, each respective faculty and office decide what opening hours should apply, and these entrances are not changed by this decision. If a faculty or office wishes to change its opening hours, contact the security coordinators via email on sakerhet_AT_lnu.se.

These measures can have some effect in slowing down the spread of covid-19, but the decision is not primarily made due to any increase in the risk of spreading the virus. In other words, there is no reason for increased concern due to these changes.

There are a number of reasons for the fact that we not close some parts of our facilities. Firstly, we can keep our operating costs down by turning off the heat and also reduce the number of offices, corridors, etc. that require cleaning. Secondly, it is a way to reduce the risk of theft and vandalisation and that unauthorised people hang around in our facilities.

Kommentera (7)

 1. Uppdaterad info för entréerna i Växjö

 2. Hej, jag undrar litet över de begränsade öppettiderna på UB. Att vi går över till distansundervisning innebär ju inte att studenterna har mindre behov av UB:s resurser. När man dessuotom behöver passerkort för att komma in bortfaller i stort sett risken för obehöriga i UB:s lokaler. Jag skulle önska mig en omprövning av detta beslut.

 3. Tiden för meröppet på UB kl. 10-15 är satt utifrån att denna ska vara hållbart över tid när vi nu har en begränsad personalstyrka på plats och kan riskera att vi blir ännu färre framöver samt utifrån att vi nu bemannar mycket mer av våra digitala tjänster i linje med att undervisningen nu är digital. Vi ligger väl i linje med hur andra lärosäten har hanterat sin tillgänglighet.

 4. Tack för det snabba svaret, Catta!
  När jag nyss var på UB i Kalmar var det en ganska stor skara studenter som lämnade UB kl. 15. Jag ser att det finns ett behov av UB:s resurser, även de fysiska. Och det undervisningsmaterial vi använder oss av i förändras inte av att vi under resten av terminen övergår till webbaserad undervisning. Det är samma litteraturlistor etc. Studenterna är ju vana vid meröppet och brukar ju sköta sig, eller hur? jag tror riskerna med mer generösa öppettider är små eller obefintliga, men jag vet att studenterna skulle värdesätta det. 

 5. Ja, jag är helt medveten om att önskemålet är att vi skulle kunna ha mer generösa tider och att tillgängligheten till det tryckta materialet är viktigt, men detta är vad vi klarar. Även Meröppet kräver personal på plats innan och efter och vi måste förlägga tiden så att den ryms inom en normal arbetsdag. Beklagar, 35 timmar per vecka är vad vi klarar. Förhoppningsvis har studenterna en del material som kan läsas utanför biblioteket också och i övrigt kan alla ta del av våra digitala tjänster. Vi bemannar ganska många digitala kanaler för handledning, undervisning, stöd i akademiskt skrivande mm mm. Vi gör allt för att räcka till!

 6. Vi har väldigt generösa öppettider på Linnéuniversitetets UB i jämfört med Stockholms UB. Kanske inte lika stor risk för smittspridning i Växjö och Kalmar eller??

  Följande står att läsa på Stockholm UB webbsida.

  "Universitetets lokaler på campus kommer från och med 18 mars bara vara öppna för anställda och samtliga studieplatser kommer att stängas av tills vidare. Biblioteket inför en service där beställda böcker kan hämtas ut under en timme om dagen"

 7. Även risken för smittspridning är av vikt att beakta, inte minst ur arbetsmiljösynpunkt.