Nyhet

Rektors nyhetsbrev 18 mars 2020 / Letter from the vice-chancellor 18 March 2020

Rektor Peter Aronsson

In English below

Det är en dramatisk vecka på gränsen till det lite overkliga med anledning av coronaviruset som nu breder ut sig. Stora delar av världen och det svenska samhället går in i ett beredskapsläge. Jag hoppas och tror att det blir begränsat till vårterminen och att alla åtgärder gör att skadan blir begränsad, men att vi samtidigt lär oss mycket om värdet av och kraften i att handla klokt tillsammans.

Igår fattade jag ett beslut som grundar sig på Folkhälsomyndighetens skärpta rekommendationer förstärkt av regeringens samlade bedömning – att vi från och med idag den 18 mars går över till digital undervisning och tentamen. Syftet är att undvika en för snabb och omfattande smittspridning som kan ske då vi samlar många människor tätt tillsammans.

Just nu återstår många frågor om hur detta ska gå till. På en del områden är det relativt enkelt men för andra är det betydligt svårare. Framförallt är det svårare för de utbildningar som har verksamhetsförlagd utbildning och praktik, och där behövs ett större arbete för att se vilka moment som kan utföras, vilka som kan byta plats med andra moment och skjutas på framtiden, eller ställas om till annan form. Dessa frågor är av högsta prioritet för vårt krisledningsarbete just nu. Vårt fokus måste vara våra studenter och att säkerställa att undervisningen kan fortgå i så stor utsträckning som möjligt.

Vi försöker som vanligt fatta kloka beslut på den nivå där förutsättningarna är bäst. Kursansvarig och examinator i första hand. Om det behöver beslutas om undantag i kursplan är det prefekt eller dekan som beslutar. Om det behövs och kan motiveras undantag från det generella är det rektor som godkänner det.

Redan tidigare har vi varit tydliga med att man som medarbetare ska stanna hemma vid minsta symptom på luftvägsinfektion. Beslutet jag fattade igår öppnar också upp för att även medarbetare utan symptom kan arbeta hemifrån, i den mån arbetsuppgifterna tillåter det och det gynnar en uthållighet för verksamheten. Det är som vanligt närmsta chef som måste ta ställning till hur verksamheten organiseras och var arbetet ska bedrivas. Ta stöd av varandra, håll kontakt och dela med er av goda idéer på hur ni löser arbetsuppgifterna under de här speciella förutsättningarna.

Jag har full förståelse för att den här omställningen innebär extra arbete och att ni är många som sliter hårt just nu. Jag uppskattar verkligen era insatser – stort tack för det arbete ni gör!

Peter Aronsson, rektor

Café Linné byter format

Tack till alla som anmält sig till Café Linné. Som läget är går det tyvärr inte att genomföra det i den form som det var tänkt. Torsdagens Café ställs in och nästa veckas ersätts med ett digitalt format, med möjlighet att delta från den plats du befinner dig på. Håll koll på Medarbetare för en ny inbjudan till Café Linné i annat format.

Om du är eller misstänker att du är sjuk

Medarbetare som fortfarande arbetar i våra lokaler ska ovillkorligen stanna hemma vid minsta symptom på förkylning/influensa. Detta ska förankras hos chef och ingen sjukanmälan ska göras, däremot fortsatta täta avstämningar med chefen.

Medarbetare som är sjuka eller blir sjuka i hemmet efter symptom ska sjukanmäla sig och det görs som vanligt i Primula. 

Sidan med vanliga och svar på Medarbetare om detta uppdateras efter hand.

Om hemarbete

Inom kort kommer cheferna att få information om hur arbetet hemifrån ska kunna ledas, och om digitalt stöd för hemarbete med mera. Vänd dig i första hand till din chef med eventuella frågor.

Tillgång till våra lokaler

Universitetets lokaler är tillgängliga för både studenter och medarbetare, men många dörrar kommer att kräva passerkort.

Digitalt stöd för hemarbete

Linnéuniversitetets krisledningsgrupp har utsett en arbetsgrupp som leds av IT-chef Fredrik Oskarsson som har till uppgift att ta fram information och stöd om hur du kan använda digitalt stöd när du arbetar hemifrån.

På denna webbsida finns mer information.

Tips för att ställa om till nätbaserad undervisning

Du har väl inte missat webbsidan med information och tips till dig som är lärare om hur du kan ställa om till nätbaserad undervisning med kort varsel.

Missa inte heller internkonferensen DELTA den 25-26 mars som handlar om våra erfarenheter av nätbaserat lärande. Konferensen kommer helt och hållet att hållas via Zoom. Se uppdaterad information och anmäl dig här: Lnu.se/delta2020

Information till studenter på gång

Idag onsdag kommer det att skickas ut information till alla studenter från rektor och studentkårens ordförande om beslutet som fattades igår. I detta mejl kommer även information om studenthälsa, bibliotek med mera att inkluderas för att tydliggöra att vi finns för studenterna precis som vanligt men i andra mer digitala former.

Mer information och FAQ till medarbetare

Mer information och FAQ till studenter länk

-----------------------------------------------------------------------------------------

We are experiencing a dramatic week, verging on the surreal, due to the coronavirus that is now spreading. Large parts of the world and Swedish society has entered a preparedness mode. I hope and believe that this will be limited to the spring semester and that all measures that have been taken will limit the damage, but also that we learn a lot about the value and force in acting wisely together.

Yesterday, I made a decision based on the sharpened recommendations from The Public Health Agency of Sweden, strengthened by the government’s collective assessment – that we, as of today 18 March, switch over to web-based teaching and examination. The purpose is to try avoid a too rapid and extensive spread of the coronavirus, which can occur when we gather many people in place.

At the time being, there are still many questions that need to be answered concerning how we will do this. For some areas, this is relatively easy, but for others it is considerably more challenging. Above all, it is more challenging for the programmes that include student placement (VFU) and internship. For these programmes, we must continue our work to see what elements can be carried out, what elements can change places with other elements and be postponed to another semester, or be converted into another form. These questions are top priorities for our crisis management work at the moment. We must focus on our students and making sure that teaching can continue to as large an extent as possible.

We always strive to make wise decisions at the level where the conditions for a wise decision are best. In the first place, course coordinator and examiner. In case a decision on exception from a syllabus is required, this is decided by head of department or dean. In case an exception from the general is required and can be motivated, this is decided by the vice-chancellor.

During the last few weeks, we have made it clear that in case a member of staff shows even the slightest symptoms of a respiratory infection, that person should stay at home. The decision I made yesterday opens up for also letting members of staff with no symptoms work from home, to the extent possible considering the work tasks, and in case it is beneficial to upholding our activities. As usual, it is your nearest manager who must make an assessment concerning how operations should be organised and where work should be carried out. Support each other, keep in touch, and share your good ideas on how you solve your work tasks under these special circumstances.

I fully understand that this changeover will involve extra work and that many of you are now working very hard. I truly appreciate your efforts – thank you so much for all the work you do!

Peter Aronsson, vice-chancellor

Café Linné changes format

Thank you to everyone who has signed up for Café Linné. Unfortunately, due to the current situation, it is not possible to carry out the event as planned. The Café Linné that was planned for this Thursday has been cancelled and next week’s event will be replaced with a web-based format, where you have the opportunity to participate from where you are working. Keep an eye on Staff for a new invitation to Café Linné in another format.

If you are ill or suspect that you are ill

Members of staff who work in our facilities must, with no exception, stay at home in case they show the slightest symptoms of a cold/flu. You should have a dialogue with your manager about this and no sick report should be registered. You should, however, stay in touch on a regular basis with your manager.

Members of staff who are ill or become ill at home after showing symptoms should register a sick report as usual in Primula. 

Our FAQ on Staff with frequently asked questions and answers concerning this is updated continuously

About working from home

During the day, all managers will receive information on how work from home can be guided, and information on digital tools for work from home, etc. In the first place, contact your nearest manager if you have any questions.

Access to our facilities

The university’s facilities are available to both students and members of staff. However, many doors will be locked so bring your swipe card.

Digital support for work at home

Linnaeus University’s crisis management group has appointed a working party led by head of IT Fredrik Oskarsson that has been tasked with producing information and support on how you can make use of digital tools when working from home.

More information on this here

Tips on how to switch over to web-based teaching

In case you have missed it, webpage with information and tips to teachers on how you can switch over to web-based teaching with short notice.

Do not miss our internal conference DELTA on 25–26 March that is dedicated to our experiences of web-based learning. The conference will be held via Zoom. See updated information and register here: Lnu.se/delta2020.

Information to our students

Today, Wednesday, information from the vice-chancellor and the student union’s chairperson concerning the decision that was made yesterday has been sent to all students via email. This email also included information about the Student Welfare Office, the University Library, and more, in order to make it clear to the students that we are here for them, just as usual, but in other web-based forms.

More information and FAQ for members of staff

More information and FAQ for students

 

Kommentera (0)