Nyhet

Linnéuniversitetet årsredovisning 2019 // Linnaeus University’s annual report 2019

In English below

Den 13 februari 2020 godkände universitetsstyrelsen årsredovisningen för 2019. Den ger en översiktlig bild av Linnéuniversitetets verksamhet och visar att vi trots insatser inte når en ekonomi i balans.

En sammanfattning visar ett underskott med minus 36 miljoner kronor, vilket är bättre än vad prognosen tidigare visat men som samtidigt innebär att Linnéuniversitetet för närvarande inte har en ekonomi i balans.

-Största underskottet är inom utbildningsområdet där takbeloppet, det vill säga vårt utbildningsuppdrag, fortfarande inte nås. Trots det är det en markant förbättring som skett då antalet helårsstudenter ökat med 758 jämfört med 2018. Detta tack vare ett systematiskt arbete för att få nya studenter och att öka kvarvaron på utbildningsplatserna under året. Vår bedömning är att takbeloppet kommer att nås igen under 2020, säger Joakim Karlsson, ekonomichef.

En stor bidragande orsak till underskottet är att lokalkostnaderna ökar med 44 miljoner kronor, jämfört med 2018. Kostnadsökningen är i nivå med planeringen men kräver ändå att verksamheten måste anpassas  till de ökade kostnaderna. I övrigt visar utfallet på måttliga kostnadsökningar, både vad gäller personalkostnaderna, som är den klart största kostnadsposten, och övriga driftskostnader.

Glädjande är en positiv utveckling av externfinansieringen, vilket bland annat innebär att andelen extern finansiering av totala forskningsintäkterna ökar till 39 procent.

Vill du veta mer?

Välkommen på öppna informationstillfällen då innehållet presenteras mer utförligt.

  • 5 mars kl 13-14 i Ma1061 i Kalmar
  • 6 mars kl 13-14 i H1207 i Växjö

Ingen anmälan – först till kvarn!

Just nu pågår ett arbete med att formge årsredovisningen och den tryckta versionen beräknas vara klar i mars.  Du kan dock redan nu ta del av innehållet via denna länk.

------------------------------------------------------------------------------------

Linnaeus University’s annual report 2019

On 13 February 2020, the University Board approved the annual report for 2019. It provides an overview of Linnaeus University’s operations and shows that we, despite efforts, do not reach a balanced economy.

A summary shows a SEK 36 million deficit, which is better than what the prognosis said earlier but it also means that Linnaeus University does not have a balanced economy.

“The greatest deficit is found within education where the funding cap, that is to say our funding agreement target, is still not met. Despite this fact, we have experienced a significant improvement as the number of full-time students has increased by 758 compared to 2018. This increase is the result of systematic work during the year to attract new students and to improve the student completion on our courses and programmes. Our assessment is that the funding cap will be met again during 2020”, says Joakim Karlsson, chief financial officer.

One major contributing factor to the deficit is that our costs for facilities increases by SEK 44 million compared to 2018. The cost increase is in line with our planning but still requires that we adapt our activities to the increased costs. Otherwise, the outcome indicates modest cost increases, both concerning staff costs, which is the biggest cost item, and other maintenance costs.

We are happy to see a positive development of the external funding, which, among other things, means that the share of external funding of our total research income increases to 39 percent.

Do you want to know more?

Welcome to take part at open information meetings at which the content will be presented in detail.

  • 5 March at 13–14 in Ma1061, Kalmar
  • 6 March at 13–14 in H1207, Växjö

No registration – first come first served!

Work is currently being carried out on the layout of the annual report and the printed version is expected to be delivered in March. However, you can take part of the content now via this link (only in Swedish).

Kommentera (2)

  1. Så får vi sedermera besked om det som alla anade från början: Verksamheten skall anpassas till ökande lokalkostnader. Inte tvärtom: Lokalkostnaderna anpassas till den verksamhet som bedrivs i stället.

  2. Allt på grund av skrytbygget i Kalmar.

    Vi fick säga upp fönsterlösa källarlokaler som universitetet tar ut extrema hyror för. Nu står de oanvända.