Nyhet

Vi söker fem dekaner som vill vara med och utveckla Linnéuniversitetet // We are looking for five deans who want to contribute to the development of Linnaeus University

In English below

För första gången gör Linnéuniversitetet en gemensam utlysning av uppdragen som dekan för samtliga fem fakulteter för en gemensam period, 2021-2025. Under våren kommer även  de fem uppdragen som prodekan att utlysas.

Förutom dekanens uppdrag som högsta ledning för fakulteten, har de en viktig roll i Linnéuniversitetets ledningsfunktion. En gemensam rekryteringsprocess syftar till att stärka lärosätets hela ledningsfunktion och i kravprofilen ställs höga krav på ledarskapsförmåga. För att vara behörig att utses som dekan  ska personen vara behörig för anställning som universitetslektor eller professor. Rekryteringarna sker både internt och externt:

 • Det är rektor som ansvarar för processen som samordnas av fakulteternas kanslichefer, biträdande HR-chef Ulf Sernelin och biträdande universitetsdirektör Thorbjörn Nilsson. Till sin hjälp har de HR-partners och en extern rekryteringsfirma.
 • Genom kanslicheferna tar fakulteterna fram förslag på nomineringsgrupper som ska bestå av  interna och externa representanter. Nomineringsgrupperna har beslutats av rektor.
 • Nomineringsgrupperna har i uppgift att identifiera och uppmana goda kandidater att lämna in intresseanmälningar.
 • I nomineringsgruppernas uppdrag ligger även att genomföra första intervju med kandidaterna och välja ut kandidater som  går vidare till intervjuer med en central rekryteringsgrupp.
 • Den centrala rekryteringsgruppen  väljer ut de fem kandidaterna till dekanuppdragen  som beslutas av rektor.
 • De nya dekanerna kommer att involveras i val av respektive prodekan.

Rekrytering av prodekaner görs parallellt med dekanrekryteringen men där genomförs intervjuer enbart på fakultetsnivå.

Annonseringen av dekanuppdragen startar  i dagarna och de första intervjuerna är tänkta att genomföras under april. Uppdragen som prodekan är planerade att annonseras under mars-april.

Mer information om processen

På Medarbetare finns mer information om processen med tidplan med mera. Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta biträdande universitetsdirektör Thorbjörn Nilsson eller biträdande HR-chef Ulf Sernelin som  samordnar processen på central nivå eller fakulteternas kanslichefer som är fakulteternas kontaktpersoner: 

Ekonomihögskolan Jimmy Rudelius 

Fakulteten för hälso- och livsvetenskap Emma Vestberg

Fakulteten för samhällsvetenskap Marie Hedberg

Fakulteten för konst och humaniora Ulrika Bengtsson-Verde

Fakulteten för teknik Mari Gerdin

---------------------------------------------------------------------------------------

For the first time, Linnaeus University publishes notifications of vacancy for the dean commissions for all five faculties for a common period, 2021–2025. During spring, notifications of vacancy for the five pro-dean commissions will also be published.

In addition to each dean’s commission as the senior manager for a faculty, the dean also plays an important role in Linnaeus University’s management. The idea of a common recruitment process is to strengthen the entire management function at the university and the requirement profile will put emphasis on leadership ability. In order to be qualified for an appointment as dean, a person must also be qualified for appointment as senior lecturer or professor. Recruitment will take place both internally and externally:

 • The vice-chancellor is responsible for the process which is coordinated by the administrative directors at the faculties, deputy head of human resources Ulf Sernelin, and deputy university director Thorbjörn Nilsson. They will be assisted by HR partners and an external recruitment firm.
 • Through the administrative directors, the faculties put forward proposals for nomination groups that are to consist of both internal and external representatives.
  The nomination groups have been decided on by the vice-chancellor.
 • The nomination groups are also tasked with carrying out the first interview with the candidates and choosing candidates that make it to the second round of interviews, with a central recruitment group.
 • The central recruitment group chooses five candidates for the dean commissions, and these are then decided on by the vice-chancellor.
 • The new deans will be involved in the selection of their respective pro-deans.

The recruitment of pro-deans is carried out in parallel with the dean recruitment, but for the pro-dean positions, interviews will only be held at faculty level.

The notifications of vacancy for the dean commissions will be published within a few days and the first interviews are planned for April. The plan is that the notifications of vacancy for the pro-dean commissions will be published during March-April.

More information about the process

On Staff, you will find more information about the process, containing a timetable, requirement profile, and process description. If you have any further questions, please contact deputy university director Thorbjörn Nilsson or deputy head of human resources Ulf Sernelin, who coordinate the process at the central level, or the administrative directors at the faculties, who are the faculties’ contact persons:
School of Business and Economics, Jimmy Rudelius
Faculty of Health and Life Sciences, Emma Vestberg
Faculty of Social Sciences, Marie Hedberg
Faculty of Arts and Humanities, Ulrika Bengtsson-Verde
Faculty of Technology, Mari Gerdin

Kommentera (0)