Nyhet

Nu är ännu ett fakultetskansli HBTQ-diplomerade // Yet another Faculty Office now LGBTQ certified

Kansliet vid Fakulteten för hälso- och livsvetenskap är näst på tur med att kunna stoltsera med en HBTQ- diplomering. På så sätt bidrar de till att nå Linnéuniversitetet mål i jämställdhetsintegrering från 2017: Linnéuniversitetet ska bli det första HBTQ-diplomerade universitetet i Sverige.


Amanda Rikner, samordnare för hållbar utveckling och lika villkor vid Fakulteten för hälso- och livsvetenskap berättar vad tvådagarsutbildningen och HBTQ-diplomeringen betyder för kansliet.

Hur har ni blivit diplomerade – vad har ni gjort?

Fakultetskansliet har genomgått en utbildning för att bättre kunna bemöta alla på ett likvärdigt sätt oavsett sexuell läggning, kön, könsidentitet och/eller könsuttryck. Vi träffades under två halvdagar där teoretiska genomgångar blandades med diskussioner och övningar. Mellan utbildningstillfällena arbetade vi tillsammans fram en åtgärdsplan för att möjliggöra förbättringar gällande exempelvis jargonger, språkbruk och fysisk arbetsmiljö. 
 
Varför är det viktigt för er verksamhet att HBTQ-diplomeras?

Vårt arbete som verksamhetsstöd handlar mycket om bemötande av såväl studenter som medarbetare. Det är viktigt för oss att alla känner sig välkomna och inkluderade i mötet med oss på fakultetskansliet. I de diskussioner om normer och värderingar som vi haft under utbildningen har samtliga diskrimineringsgrunder fått ta stor plats och jag upplever att vi tillsammans hjälpt varandra till flera ”ögonöppnare”.
 
Hur kommer det att märkas att ni är HBTQ-diplomerade?

Vi hoppas att det kommer att vara tydligt i vårt språkbruk, genom ett öppet och inkluderande bemötande och arbetssätt genom vår ökade kunskap om hur normer påverkar oss, framförallt i relation till diskrimineringsgrunderna. Det viktigaste för oss nu är inte att vi blivit diplomerade, utan hur vi arbetar framåt med att hålla vår ökade kunskap aktuell och levande, att detta arbete blir en naturlig del vid introduktionen av nya medarbetare på kansliet och att en kontinuerlig uppföljning av åtgärdsplanen görs.

-------------------------------------------------------------------

The Faculty Office of Health and Life Sciences is next in line to proudly obtain LGBTQ certification. In this way, they contribute to Linnaeus University reaching its objectives on equality integration from 2017: Linnaeus University will be the first LGBTQ certified university in Sweden.

Amanda Rikner, coordinator for sustainable development at the Faculty of Health and Life Sciences tells us about what the two-day training and LGBTQ certification means for the faculty office.

What did you do to become certified?
The Faculty Office has participated on a training course to become better at meeting everyone in an equal way regardless of sexual orientation, gender, gender identity and/or expression. We met during two half-day sessions where theoretical lectures were mixed with discussions and workshops. After the first half-day session, we worked out an action plan that will help us implement change concerning, for instance, jargon, language use, and physical work environment.

Why is it important for your activities to be LGBTQ certified?
In our administrative role, much of the work we do involves meeting students and members of staff. It is important to us that everyone feels welcome and included when meeting representatives from our Faculty Office. In the discussions we have held on norms and values on the training course, all discrimination grounds have been given a lot of room and my experience is that we have helped each other reach many “eye-openers”.

In what way will it show that you are now LGBTQ certified?
We hope that this will be clear in our language use, through open and inclusive contacts and ways of working, through our increased knowledge about how norms affect us, primarily in relation to the discrimination grounds. The most important thing to us now is not that we have been certified, but how we work from now on in order to keep our increased knowledge up-to-date and alive, that this work becomes a natural part at introductions for new members of staff at the Faculty Office and that we carry out continuous follow-ups of the action plan.

 

Kommentera (0)