Nyhet

Gemensamma prioriteringar inför studentrekryteringsinsatser - vad innebär det? // Common prioritisations for student recruitment efforts - what does that mean?

Maja Rudhe och Niklas Ammert

In English below

Nu finns nya principer och rutiner för hur vi gemensamt ska bestämma vilka utbildningar som Linnéuniversitetets studentrekryteringsinsatser ska inrikta sig mot. Det är rådet för utbildning och lärande (RUL) som tillsammans med kommunikationsavdelningen har tagit fram principerna så vi ställer några frågor till Niklas Ammert som är ordförande för RUL och Maja Rudhe som är chef för kommunikationsavdelningens sektion för studentrekrytering och studentkommunikation.

Varför har ni tagit fram gemensamma principer för prioritering inför studentrekryteringsinsatser och hur ska det gå till i praktiken?

–Syftet är att använda resurserna för studentrekrytering på ett mer effektivt sätt och fokusera dessa inom de utbildningar som är av mest strategisk betydelse för universitetet. På så vis kan insatserna blir mer kraftfulla och Linnéuniversitetets profil blir tydligare i marknadskommunikationen, säger Maja Rudhe.

–I korthet går det ut på att fakultetsledningarna och ledningen för NLU föreslår för RUL vilka utbildningar de önskar prioritera inom tre kategorier. RUL föreslår en universitetsgemensam prioritering, som efter förankring i rektorsgruppen utgör underlag för kommunikationsavdelningens plan för studentrekryteringsinsatser för nästkommande år, fyller Niklas Ammert i.

Vilka utbildningar kommer att prioriteras och vad innebär det i form av rekryteringsinsatser?

–Det är tre kategorier som utbildningarna ska prioriteras inom. För varje kategori finns principer för prioritering som respektive fakultet och NLU har att beakta när de tar fram underlag för beslut, säger Niklas Ammert.

De tre kategorierna är:

  1. Utbildningar som profilerar Linnéuniversitetet
  2. Strategiskt prioriterade områden
  3. Utbildning med särskilda behov av rekryteringsinsatser

–För dessa utbildningar kommer vi att ta fram kommunikationsplaner med tillhörande aktivitetsplan. Det kan exempelvis handla om att vi jobbar med åtgärder för att förbättra programsidorna, lägger upp en plan för annonsering och lyfter fram dem lite extra på utbildningsmässor, förklarar Maja Rudhe.

Och vad händer med utbildningar som inte blir prioriterade?

–Mycket av Linnéuniversitetets insatser för att rekrytera studenter görs för samtliga utbildningar – och där blir det ingen skillnad mot tidigare. Alla program och kurser har till exempel en egen sida på Lnu.se, samtliga program representeras även på utbildningsportaler och i vår utbildningskatalog och bjuds in att delta på våra egna mässor En dag på universitetet och Informationsdagen. Vi gör också betydande universitetsgemensamma insatser inom annonsering och mässdeltagande för att väcka intresse för Linnéuniversitetet, något som gynnar all utbildning som finns här. Det gör även det kontinuerliga arbete med att göra alla utbildningssidor optimerade i olika sökmotorer på webben som kommunikationsavdelningen gör. Ett annat exempel på insatser som gynnar alla utbildningar är den djupdykning som vi har gjort i hur Linnéuniversitetet kan jobba med fritextord för att rankas högre i sökningar på antagning.se, säger Maja Rudhe.

När börjar detta gälla?

–Principerna och beslutad process börjar gälla från och med 2020 och de prioriteringar som görs i vår gäller för rekryteringsinsatser inför VT21 och HT21, avslutar Niklas Ammert.

Mer information

Beslutsunderlaget i sin helhet ligger som bilaga, om du vill veta mer är du välkommen att kontakta Maja Rudhe, sektionschef kommunikationsavdelningen.

-----------------------------------------------------------------------------------------

New principles and routines are now in place for how we can work together to establish on what programmes Linnaeus University’s student recruitment efforts should focus. It is the Council for Education and Learning (RUL) and the Communications Office that have worked out the new principles. Therefore, we have asked a few questions to Niklas Ammert, chairman of RUL and Maja Rudhe, section manager for the Section for Student Recruitment and Student Communication at the Communications Office.

Why have you established common principles for prioritisations for student recruitment efforts and how will these be put into practice?
“The purpose is to use our student recruitment resources in a more efficient way and to focus on the programmes that are of greatest strategic importance for the university. In this way, our efforts can become more forceful and Linnaeus University’s profile more clear in our marketing”, says Maja Rudhe.

“In short, it means that the heads of faculty and the NLU board presents proposals to RUL on what programmes they wish to priorotise within three different categories. RUL then presents a proposal which, following a review by the senior management team, makes up the basis for the Communication Office’s plan for student recruitment efforts for the upcoming year”, Niklas Ammert adds.

What programmes will be prioritised and what does this mean in the form of recruitment efforts?
“Programmes will be prioritised within the different categories. For each category, there are principles for categorisation that each respective faculty and NLU will have to take into account when preparing the data for their decision”, says Niklas Ammert.

The three categories are:

  1. Programmes that profile Linnaeus University
  2. Strategically prioritised programmes
  3. Programmes with special needs for recruitment efforts

“For these programmes, we will work out communication plans and action plans. This can be, for instance, working with measures to improve programme pages on our website, establishing a plan for marketing, and highlighting them at our education fairs”, Maja Rudhe explains.

So what happens to programmes that are not prioritised?
“A large part of Linnaeus University’s student recruitment efforts are carried out for all programmes – there will be no difference in this. All programmes and courses have their own pages on Lnu.se, all programmes are represented on education portals and in our own education catalogue, and are invited to take part at our own fairs En dag på universitetet och Informationsdagen. We also work with extensive university-common efforts in marketing and participation at fairs to make people interested in Linnaeus University, which is beneficial for all education offered at the university. The continuous work we do at the Communications Office to optimise all our education pages for different search engines on the web is also beneficial for all education we offer. Another example of efforts that promote all our education is the in-depth study we have carried out into how Linnaeus University can work with search words to receive a higher ranking in searches performed on antagning.se”, says Maja Rudhe.

When will this start to apply?
“The principles and the established process will start to apply as from 2020 and the prioritisations that are decided this spring will apply to recruitment efforts for spring semester 2021 and autumn semester 2021”, Niklas Ammert concludes.

More information
The decision basis can be found as an attachment (in Swedish). If you want to learn more, please contact Maja Rudhe, section manager at the Communications Office.

Kommentera (0)

Filer