Nyhet

Anmälan om misstänkt oredlighet i forskning // Report on suspected scientific misconduct

In English below

Linnéuniversitetet har mottagit en intern anmälan om misstänkt oredlighet i forskning som faller inom ramen för misstanke om avvikelse från god forskningssed. Anmälan är riktad mot professor Catherine Legrand, Linnéuniversitetets prorektor.

Universitetets bedömning är att ärendet inte faller under uppdraget för Nämnden för prövning av oredlighet i forskning. Det ska därför utredas av Linnéuniversitetets Råd för ärenden rörande misstanke om vetenskaplig oredlighet, med hjälp av externa granskare.

- Anmälan rör en avvikelse från god forskningssed i redovisningen av forskningsprestationer, inte fusk eller plagiat i forskningen. Vi har nått en överenskommelse med Catherine att hon befrias från sitt uppdrag som prorektor under tiden som utredningen pågår. Misstanken riskerar att skada förtroendet för förmågan att upprätthålla god forskningskvalitet. Detta är givetvis beklagligt då Catherine är en uppskattad medlem av Linnéuniversitetets ledning, säger Dan Brändström, universitetsstyrelsens ordförande. 

Catherine kommer att fortsätta arbeta i sin roll som forskare under utredningstiden.

----------------------------------------------------------------------------------------

Report on suspected scientific misconduct

Linnaeus University has received an internal report on suspected scientific misconduct in research that falls within the frame of suspicion of deviation from good research practice. The report is aimed at professor Catherine Legrand, Linnaeus University’s pro-vice-chancellor.

The university’s assessment is that the case does not fall within the framework of the Swedish Ethical Review Authority’s commission. Therefore, the case will be investigated by Linnaeus University’s Council for Cases Concerning Suspicion of Scientific Misconduct, with help from external reviewers.

“The report concerns a deviation from good research practice when it comes to research achivements, it does not concern cheating or plagiarism in research. We have made an agreement with Catherine that she will be released from her assignment as pro-vice-chancellor during the ongoing investigation. The suspicion risks damaging the trust in the ability to maintain good research quality. This is, of course, unfortunate since Catherine Legrand is an appreciated member of the university’s senior management team”, says Dan Brändström, chairman of the University Board.

Catherine will continue to work in her role as researcher during the course of the investigation.

Kommentera (0)