Nyhet

Resultat Studentenkäten 2019

 

61% av de studenter som svarade på enkäten är nöjda med sin första tid på Linneuniversitetet som lärosäte varav 50% anger det som mycket sannolikt att de skulle rekommendera en vän eller bekant att studera på Linnéuniversitetet.
 

Studentenkäten genomfördes i höstas under perioden 15/10 – 3/11. Den skickades ut till 17000 nya studenter. 20 %  besvarade enkäten vilket är en ökning av svarsfrekvensen jämfört med både 2018 och 2017 (då 17% besvarade enkäten).

Programstudenter:
-Bra karriärmöjligheter efter utbildningen har en stabil plats som främsta anledning att välja Linnéuniversitetet följt av närhet till släkt vänner och min hemort samt möjligheter att läsa på distans.
-Främsta kontaktytorna är Antagning.se, Lnu.se och genom studenter och vänner som läser på Linnéuniversitetet.
-Utbildningsinformation söks framför allt i digitala kanaler som Lnu.se, Antagning.se och Google.
-En majoritet av de sökande var bosatta i Linnéregionen Kalmar och  Kronobergs län vid ansökningstillfället.

Studenter fristående kurs:
- Möjligheter att läsa på distans ökar som främsta anledning att välja Linnéuniversitetet följt av att kursen endast finns på Linnéuniversitet samt möjlighet till vidare studier på avancerad nivå.
-Främsta kontaktytorna är Antagning.se, Lnu.se och besök på Linnéuniversitetet.
-Utbildningsinformation söks framför allt i digitala kanaler som Lnu.se, Antagning.se och Google.
-En majoritet av de sökande var bosatta i Stockholms län följt av Västra Götaland och Skåne vid ansökningstillfället.
 

Resultaten presenteras i form av en övergripande rapport respektive fakultetsrapporter som är att tillgängliga för fakulteterna

Särredovisade program kommer att få en enklare tabellredovisning där resultat på programnivå redovisas. Grundprincipen för särredovisning är, likt Linnébarometern, minst 50 procent svarsfrekvens och 10 antal svarande. Vissa undantag kan dock komma att göras om svarsfrekvens eller antal svar är betydligt högre. Ett exempel på detta är Miljöanalytiker med 47 procent och 20 svarande.

En avrapportering kommer att ske i mars månad. Eventuella frågor från särredovisade program hänvisas till Tony Wågman på universitetsledningens kansli.

Vill du veta mer om våra nya studenter?
Den övergripande resultatrapporten för Studentenkäten 2019 kan du beställa från
kommunikationsavdelningen_AT_lnu.se.

-------------------------------------------------------------------------------

Bakgrund
Syftet med enkäten är att stärka kvalitén i universitetets informations- och kommunikationsarbete för att stötta nationell studentrekrytering på grund- och avancerad nivå till program och fristående kurser. 

Studentenkäten genomförs sedan 2013 av kommunikationsavdelningen. Enkäten skickas till alla nya studenter på program och fristående kurser på grund och  avancerad nivå. Undantagna är programstudenter som redan läser här samt internationella studenter.  

Enkäten sätter nya studenters sökvägar, uppfattningar och preferenser om Linnéuniversitetets informations- och kommunikationsarbete i egna och köpta kanaler i centrum. Därtill konkretiseras frågor som berör boendeort och län vid ansökningstillfället, fakultetstillhörighet och vilket program studenten har registrerat sig på. Enkäten omfattar även frågor som rör central välkomstinformation.


 

 

 

 

 

 

Kommentera (1)

  1. Detta är ju ett katastrofalt resultat. 61 procent är nöjda, men det betyder ju att så många som 39% inte är nöjda!!!

    Sedan nämns det att svarsfrekvensen är något högre än tidigare och nu är 20%. Men det är ju fortfarande lågt och förhoppningsvis kan det vara en anledning till det dåliga resultatet, så att det kanske huvudsakligen är de som är missnöjda som svarat på enkäten. För annars är ju resultatet mycket nedslående, ifall de som svarat skulle vara representativt för alla studenter.