News

Rektors julhälsning 2019 // Vice-chancellor´s Christmas greetings 2019

Peter Aronsson, rektor

Året närmar sig sitt slut. Mitt löfte denna vecka var att inte dra igång för mycket nya saker utan istället skapa en bra stämning kring allt vi har lyckats uppnå under året. Osäker på om jag lyckas då denna vecka har lite av gatlopp över sig med allt som ska bli klart.

Jag tycker ändå det vid årets slut är värt att betona det lite längre perspektivet, där det viktigaste har varit inspelen till uppsamlingen mot en ny Vision 2030. Ett omfattande arbete under året, där ni alla varit viktiga, har kokat ner till en uppfordrande och inspirerande mening: Vi sätter kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling. Med det börjar vi sammanfatta vad vi lärt under våra första tio år och lägger upp ribban för de kommande. Konkretiseringen och målsättandet tar nu vid.

Tack för ett gott och intensivt arbete 2019 och välkomna åter efter nyår!

God Jul och Gott Nytt År!

Peter Aronsson, rektor

PS. Du har väl inte missat våra forskares filmade tips så här i juletid?

----------------------------------------------------------------------------

The year is coming to an end. This week, I promised myself not to initiate too many new things but instead work to create a good feeling about everything we have managed to achieve during the year. I’m not quite sure if I will succeed in this, since this week has meant an onslaught of things that must be finished before the Christmas holidays.

However, at the end of the year, I do think it’s worth emphasising the longer perspective, in which the most important thing has been the contributions to the establishment of a new Vision 2030. Extensive work has been carried out during the year, in which you have all played an important part, to boil down all contributions to one demanding and inspiring sentence: We set knowledge in motion for a sustainable societal development. With this, we start to summarise what we have learnt during our first ten years and set the bar for the coming years. Our work to concretise and set objectives will now be initiated.    

Thank you for great and intensive work in 2019 and welcome back after New Year!

Merry Christmas and a Happy New Year!

Peter Aronsson, vice-chancellor

Comment (0)