Nyhet

Rektors nyhetsbrev 13 december 2019 // Letter from the vice-chancellor 13 December

Rektor Peter Aronsson

In English below

 

Vi närmar oss lucia – det är ljus i mörkret…”, inleder Peter Aronsson årets sista nyhetsbrev från rektor. Se filmen här. 

 

 

Vision 2030

Den 5 december beslutade universitetsstyrelsen att fastställa Linnéuniversitetets Vision 2030. Den består av visionen, Vi sätter kunskap i rörelse för en hållbar samhällsutveckling, och tre fokusområdena Nyskapande akademisk kunskapsbildning, Hållbar excellens och Kultur och gemensamma arbetssätt med tillhörande inriktningsmål för de kommande tio åren. Läs mer här.

Nu startar arbetet med att ta fram femårsmål inom respektive fokusområde och dessa ska beslutas av styrelsen den 16 april. Detta ligger sedan till grund för verksamhetsplaneringen inför 2021 som börjar nu i höst.

En välkomnande, trygg och hållbar kunskaps-och boendemiljö 2030

Nu är ny målbild med fyra utvecklingsområden för Linnéuniversitetets campus i Växjö klar. I målbilden beskrivs vikten av att synas i staden, att det finns platser för att mötas, leva och bo, vikten av att utveckla gröna värden och kulturmiljön samt värdet av att tydligare koppla samman campus och staden för att skapa en ännu mer attraktiv miljö. Nu fortsätter arbetet med att konkretisera hur området ska utvecklas för att nå målbilden. Campusplanen ska vara klar i december 2020. Läs mer och ta del av målbilden i sin helhet

Fortsatt utveckling av kunskapsmiljöer

På Kunskapsmiljömässan den 15 maj i år presenterades fyra nya förslag på kunskapsmiljöer. Beslut har nu fattats att ge 100 000 kronor i utvecklingsmedel till ”Molekylmotorer och muskel från atom till människa” med Alf Månsson som projektledare.

–Vi ser att samtliga förslag har stor möjlighet att jobba vidare och växa, antingen genom sin hemmafakultet eller genom att söka samarbete med andra kunskapsmiljöer. Det här förslaget ”Molekylmotorer och muskel från atom till människa” är ett område som är angeläget och som spänner över många olika samhällsutmaningar, säger Lars Behrenz, rektorsråd.

Förutom beviljade utvecklingsmedel bjuds miljön in att lämna en fördjupad ansökan inför beslut om att inrätta ytterligare Kunskapsmiljö Linné.

I januari kommer det även att fattas beslut om någon av de fem kunskapsmiljöer som är under utveckling ska inrättas till Kunskapsmiljö Linné. Läs mer om arbetet med kunskapsmiljöer här.

300 miljoner kronor över tio år

Södra och IKEA of Sweden gör nu tillsammans med Linnéuniversitetet en unik långsiktig och strategisk satsning på forskning och utbildning inom det skogliga och skogsindustriella området.
– 300 miljoner kronor över tio år, det är ramen för det här samarbetet som fler välkomna att bidra till, säger rekor Peter Aronsson. Det är bara tillsammans som vi kan lösa samhällets utmaningar.
Läs mer på Lnu.se

26,5 miljoner kronor till ledarutveckling

Projektet ”Ledarskap och entreprenörskap i Småland” och Magnus Forslund har beviljats 26,5 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Familjen Kamprads stiftelse, Linnéuniversitetet samt Tekniska Högskolan i Jönköping. Läs mer på Lnu.se

Veckobrev med nedslag från mediebevakningen

Varje fredag morgon skickar vår mediebevakningstjänst Meltwater ett mejl med ett urval av de nyheter i media där Linnéuniversitetet har synts den gångna veckan.
Vill du prenumerera på mejlet, kontakta kommunikationsavdelningen_AT_lnu.se

Nyhetsglimtar från Lnu.se

26,5 miljoner kronor till ledarutveckling

Göran Gerdin får medel för forskning som ska främja ökad jämlikhet och inkludering i skolämnet idrott och hälsa

Linda Andersson Burnett utsedd till Wallenberg Academy Fellow 2019 – ska undersöka hur Carl von Linné bidrog till medborgarforskning

Ny upptäckt om strålning från universums största explosioner

Forskare ger sig ut i världen för att motverka att föräldrar slår sina barn

Femteklass från Älmhult glänste när Barnkonventionen 30 år firades på ABBA The Museum

Joacim Rosenlund tilldelas forskningsstipendium

Ny forskarskola stärker lärarutbildningarna

--------------------------------------------------------------------------------------

Transcription of video

“We are closing in on Lucia – some light in the darkness. Last week, the University Board decided on the budget for next year and the vision for the upcoming decade. As you all probably know, our budget is strained. We’ve had problems covering all our expenses for education and research, in the short term. We now have a strong vision in place, to set knowledge in motion for a sustainable societal development. This requires us to be able to mobilise the force and the knowledge needed to be able to make this vision reality in the upcoming years.

On this topic, we have three very good pieces of news that will give us new opportunities. Firstly, a large grant from the Wallenberg Foundation to Linda Andersson Burnett for her research on Linnaeus. Secondly, another large grant to Celed, Centre for Leadership, making it possible for them to work together with both authorities and the industry for several years to come with their innovative way of using leadership and entrepreneurship. And, last but not least, a major, ten-year agreement with the largest companies in the region, IKEA and Södra, which will work with us to see to it that the values of the forest can be realised through our knowledge and their commitment. We are very much looking forward to this as it truly creates an opportunity for us to set knowledge in motion for a sustainable societal development.

Therefore, I have a very positive feeling as I look forward to the holidays awaiting us and our next year of operation”.

Peter Aronsson, vice-chancellor

 

Vision 2030

On 5 December, the University Board decided to establish Linnaeus University’s Vision 2030. It consists of the vision We set knowledge in motion for a sustainable societal development and the three focus areas Innovative academic knowledge creation, Sustainable excellence, and Culture and common ways of working, with belonging specialisation goals for the upcoming ten years. Read more here.

Work will now be initiated to develop five-year goals within each respective focus area and these will be decided on by the board on 16 April. This will then form the basis for the work with our operational planning for 2021.

A welcoming, safe and sustainable knowledge and living environment 2030

A new set of goals with four different areas of development for Linnaeus University’s campus in Växjö has been established. The goals describe the importance of being visible in the city, of providing places for meetings, living and accommodation, the importance of developing green values and the cultural environment, as well as the importance of linking campus and the city together in a more clear way in order to create an even more attractive environment. The work to concretise how the area should be developed to meet the goals now continues. The idea is to have the campus plan ready by December 2020.

Continued development of knowledge environments

At the Knowledge environment fair on 15 May, four new proposals for knowledge environments were presented. A decision has now been made to give SEK 100,000 in development funds to “Molekylmotorer och muskel från atom till människa” [Molecular motors and muscle from atom to human] with Alf Månsson as project manager.

“We see that all four proposals have the possibility to continue with their work and grow, either through each respective faculty or by establishing a collaboration with other knowledge environments. This proposal, Molecular motors and muscle from atom to human, is an urgent field that covers a wide range of societal challenges”, says Lars Behrenz, adviser to the vice-chancellor.

In addition to having been granted development funds, the environment is invited to hand in an in-depth application before a decision is made on any additional establishment of Linnaeus knowledge environment.

In January, it will also be decided whether any of the five knowledge environments under development will be established as Linnaeus knowledge environment.

SEK 300 million over ten years

Södra and Ikea of Sweden are now partnering with Linnaeus University in a unique, long-term, strategic investment in research and education within the field of forestry and forest industry.
“SEK 300 million over ten years, that’s the framework for this collaboration to which other actors are welcome to contribute. It is only when we work together that we can meet the challenges facing society”, says vice-chancellor Peter Aronsson.
Learn more on Lnu.se.

SEK 26.5 million to leadership development

The project ”Ledarskap och entreprenörskap i Småland” [Leadership and entrepreneurship in Småland] and Magnus Forslund have been granted SEK 26.5 million from the European Regional Development Fund through the Swedish Agency for Economic and Regional Growth, Region Kronoberg, Region Kamar län, The Kamprad Family Foundation, Linnaeus University, and Jönköping University. Learn more on Lnu.se.

Weekly summary of news from our media monitoring

Every Friday morning, our media monitoring service Meltwater sends out an email with a selection of news items from media in which Linnaeus University has been mentioned during the week. If you want to subscribe to this email, contact kommunikationsavdelningen_AT_lnu.se

 

Kommentera (0)