Nyhet

300 miljoner kronor över tio år i gemensam storsatsning / SEK 300 million over ten years in major joint initiative

presskonferens

In English below

– 300 miljoner kronor över tio år, det är ramen för det här samarbetet som fler välkomna att bidra till, inledde rekor Peter Aronsson dagens pressträff. Det är bara tillsammans som vi kan lösa samhällets utmaningar.

Det är alltså Södra och IKEA of Sweden som tillsammans med Linnéuniversitetet gör en unik långsiktig och strategisk satsning på forskning och utbildning inom det skogliga och skogsindustriella området. 

– Klimatfrågan är stor och viktig, och skogen har stor betydelse för att skapa en lönsam och hållbar bioekonomi, säger Lars Idermark, VD och koncernchef för Södra. Vi ska göra allt vi kan för att göra satsningen så lyckad som möjligt. 

– Världens skogar är under stor press, men rätt använt trä från hållbart skogsbruk kan bli en viktig faktor för att bromsa klimatförändringarna, förklarade Ulf Johansson, Global Wood Supply and Forestry Manager, Ikea of Sweden. Som ett globalt företag har vi ett ansvar att bidra till utvecklingen. Vi bjuder också in ytterligare aktörer till den här satsningen.

– Tillsammans med näringen kan vi härmed skapa en unik plattform genom erfarenhetsutbyte och resursmobilisering. Detta samarbete ger oss möjlighet att lyfta en rad olika forskningsområden, säger professor Johan Bergh, ämnesansvarig för det skogliga området vid Linnéuniversitetet.

Vad betyder den här satsningen för oss på Linnéuniversitetet? 

– Den betyder väldigt mycket! Vi kommer att kunna skapa nya unika och högkvalitativa utbildningar med bred forskningsbas. Vi får även resurser att bemanna utbildningarna på ett bra sätt. Den innebär också att både bredden och spetskompetensen inom forskningen ökar. Detta är oerhört viktigt även för utbildningarna, där kvalititeten kommer öka avsevärt och skapa en bättre balans mellan forskning och utbildning, förklarar Johan Bergh.

Är den här satsningen enbart riktad mot skog och trä och tekniksidan?

– Nej, satsningen kommer hela universitetet till gagn, betonar Johan. Flera fakulteter kommer att vara inblandade, det kan till exempel handla om ekonomi och olika perspektiv på hållbarhet.

– När det gäller det skogliga området är den här satsningen av helt avgörande betydelse för vår forskning här på Lnu. En styrka vi har är att vi arbetar från skogen längs hela produktionskedjan till färdig produkt. Detta ska vi nu bli ännu vassare på.

Vad händer med de samarbeten som redan finns med Ikea och Södra på universitetet?

– Det är bara positivt, vi kompletterar och stärker varandra. Sannolikt kommer samarbetet att öka framöver.

– Den här satsningen är även en dörröppnare för att andra företag kan göra liknande satsningar. Finns det fler företag som vill vara med i den här satsningen så är de mycket välkomna att kontakta oss, avslutar Johan Bergh. 

Länk till det gemensamma pressmeddelandet.

----------------------------------------------------------------------------------------

“SEK 300 million over ten years, that’s the framework for this collaboration to which other actors are welcome to contribute. It is only when we work together that we can meet the challenges facing society”, vice-chancellor Peter Aronsson said in his opening statement at today’s press conference.

Södra and Ikea of Sweden are partnering with Linnaeus University in a long-term, strategic investment in research and education within the field of forestry and forest industry.

“The climate issue is big and important, and the forest plays a key role in order for us to be able to create a profitable and sustainable bioeconomy. We will do all we can to ensure that this partnership turns out as successful as possible”, says Lars Idemark, CEO and President of Södra.

“The forests of the world are under great pressure, but correctly-used wood from sustainable forestry can play a major role in halting climate change. Being a global company, we have a responsibility to contribute to this development. We also invite other actors to take part in this collaboration”, says Ulf Johansson, Global Wood Supply and Forestry Manager, Ikea of Sweden.

“By partnering with the industry, we can create a unique platform through exchange of experiences and resource mobilisation. This partnership will allow us to focus on several different fields of research”, says Johan Bergh, head of subject for forest-related research and education at Linnaeus University.

What does this partnership mean to Linnaeus University?

“It’s very valuable! We will get the opportunity to develop new, unique, high-quality courses and programmes with a broad research basis. We will also have the resources to staff our courses and programmes in a good way. It also means that the breadth and the cutting-edge competence in our research will increase. This is incredibly important also for our courses and programmes where the quality will increase considerably and create a better balance between research and education”, explains Johan Bergh.

Does this partnership focus only on forestry, wood and technology?

“No, it will benefit the entire university. Several faculties will be involved through, for instance, economy and different perspectives on sustainability”, says Johan Bergh.

“As for the field of forestry and wood, this partnership is of immense importance to our research here at Linnaeus University. One of our strengths is that we work from the forest along the whole production chain to finished product. We will now become even better at this”, Johan Bergh continues.

What will happen to already existing collaborations with Ikea and Södra at the university?

“It’s a good thing we have other collaborations in place, we supplement and strengthen each other. It’s likely that this collaboration will be strengthened in the future”, says Johan Bergh.

“This partnership can also be seen to pave the way for other companies that would like to engage in similar collaborations. If there are other companies that would like to take part in this partnership, they are very welcome to contact us”, Johan Bergh concludes.

Link to press release.

Kommentera (2)

  1. Fantastiskt bra och viktigt, stort grattis till alla inblandade som rott detta i hamn!

  2. Nu finns en länk så den som vill kan se presskonferensen: https://play.lnu.se/media/t/0_hmutnir4