Nyhet

Långsiktigt samarbete inom det skogliga och skogsindustriella området / Long-term partnership to promote forestry and the forest industry

Södra och IKEA of Sweden gör nu tillsammans med Linnéuniversitetet en unik gemensam långsiktig och strategisk satsning på forskning och utbildning inom det skogliga och skogsindustriella området. 

– Vi verkar i en region och ett land där skogen och de skogliga produkterna har stor betydelse för människors livsmiljö, som för samhällsekonomin i stort och de klimatutmaningar vi står inför både nationellt och internationellt. Det är därför särskilt glädjande att det är två stora internationella koncerner med hjärtat i Småland som vi nu fördjupar vårt samarbete med, säger Peter Aronsson, rektor vid Linnéuniversitetet som också välkomnar fler aktörer i samarbetet. 

En långsiktig finansiering är avgörande om satsningen ska leda till en långsiktig kompetensutveckling för skog- och träsektorn. Skogsbruket och förädlingen av skogsråvara omsätter i dag omkring 300 miljarder kronor i Sverige. Förädlingsvärdet uppskattas till cirka 40 miljarder kronor, och där Småland står för nästan en tredjedel. 

– Tillsammans med näringen kan vi härmed skapa en unik plattform genom erfarenhetsutbyte och resursmobilisering. Vi behöver forskning och utbildning som är anpassad till dagens behov och nya nationella och globala förutsättningar. Detta samarbete ger oss möjlighet att lyfta en rad olika forskningsområden, säger professor Johan Bergh, ämnesansvarig för det skogliga området inom Linnéuniversitetet.

Genom samarbetet samlas kompetenser inom skogsskötsel, ekologi, social hållbarhet, ekonomi samt skogsråvarans egenskaper och användning under ett tak. På så sätt skapas förutsättningar för samverkan och för att främja ett dynamiskt utbyte mellan akademi och näringsliv för att stärka konkurrenskraften, skapa gemensam nytta och öka den internationella synligheten. 

– Vi ligger i dag i framkant i utvecklingen av ett hållbart modernt skogsbruk, med höga ambitioner för ökad tillväxt och högre klimatnytta. Det samarbete vi nu går in i är av stor vikt om vi ska kunna följa den inslagna vägen med att utveckla såväl skogsbruket som våra industriella satsningar inom byggsystem, bioprodukter, energi, trävaror och massa. Vi har redan i dag ett behov av ett bredare underlag för rekrytering och behovet kommer fortsätta att öka. Samarbetet ger oss även möjlighet att ta emot praktikanter och vidareutbilda våra egna medarbetare, säger Lars Idermark, VD och koncernchef för Södra.  

För IKEA är kompetensförsörjningen inom ansvarsfullt skogsbruk och effektivt träanvändning central, särskilt i gränssnittet mellan skogsbruk, ekonomi och träteknik. Det finns ett behov av ökad kunskap och teknikutveckling kopplat till nya träbaserade material. 

– Digitalisering, internationalisering och integrering med näringslivet är några av nyckelorden. Därtill har vi klimatförändringarna som ställer nya krav såväl på anpassning av våra skogar som att vi måste får fram träbaserade ersättningsmaterial där vi idag använder fossila material. Rätt använt kan träet bli en stor del av lösningen för att stoppa klimatförändringarna, säger Ulf Johansson, Global Wood Supply and Forestry Manager, Ikea of Sweden. 

----

Long-term partnership to promote forestry and the forest industry

Södra and IKEA of Sweden are now partnering with Linnaeus University in a unique long-term and strategic investment in research and education to promote forestry and the forest industry.

“We operate in a region, and a country, in which forests and forest products play a major role in people’s daily lives, as well as the social economy in general and the climate-change challenges we are facing both nationally and internationally. It is therefore particularly gratifying that we are now deepening our partnership with two major international groups that are based in Småland,” said Peter Aronsson, Vice-Chancellor of Linnaeus University, who would also like to welcome other partners.

Long-term funding is essential if the initiative is to lead to long-term skills development in the forest and forest product sectors. Forestry and the processing of forest raw material currently generate sales of about SEK 300 billion in Sweden. The value added in the processing step is approximately SEK 40 billion, and Småland accounts for nearly one-third of that figure.

“By partnering with industry, we can create a unique platform for experience exchange and resource mobilisation. We need research and education that is adapted to today’s world, and to new national and global conditions. This partnership will allow us to focus on several different fields of research,” said Professor Johan Bergh, Pro-Dean for the Department of Forestry and Wood Technology at Linnaeus University.

The partnership will gather expertise in forest management, ecology, social sustainability, economics and the raw material’s properties and uses under one roof. That will create conditions for coordinating and promoting a dynamic exchange between academia and the business community in order to strengthen competitiveness, create common benefits and increase international visibility.

“Today, we are at the forefront of the shift towards modern and sustainable forestry, and have high ambitions for faster growth and increased climate benefits. This new partnership is highly significant if we want to follow our chosen path of developing both forestry and our industrial investments, such as building systems, bioproducts, energy, sawn timber and pulp. We are already in need of a broader recruitment base, and that need will continue to grow. The partnership will also mean that we can offer internships, as well as additional training for our own employees,” said Lars Idermark, President and CEO of Södra.

Expertise in responsible forestry and effective wood utilisation is a key issue for IKEA, particularly in the interface between forestry, economics and wood technology. Greater knowledge and technological advancements are needed in relation to new wood-based materials.

“Digitisation, internationalisation and business are some of the keywords, not to mention the new demands posed by climate change, such as the need to adapt our forests and to deliver wood-based substitutions for today’s fossil-fuel materials. Used correctly, wood can play a major role in efforts to halt climate change,” said Ulf Johansson, Global Wood Supply and Forestry Manager, IKEA of Sweden.

Kommentera (1)

  1. Nu finns en länk så den som vill kan se presskonferensen: https://play.lnu.se/media/t/0_hmutnir4