Nyhet

26,5 miljoner kronor till ledarutveckling / SEK 26.5 million to leadership development

Magnus Forslund

In English below

Projektet ”Ledarskap och entreprenörskap i Småland” och Magnus Forslund har beviljats 26,5 miljoner kronor från Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Tillväxtverket, Region Kronoberg, Region Kalmar län, Familjen Kamprads stiftelse, Linnéuniversitetet samt Tekniska Högskolan i Jönköping.

– Det är hoppfullt att en sådan här unik, men jordnära satsning på ledarskap och entreprenörskap stöds på detta sätt, säger lektor Magnus Forslund vid Ekonomihögskolan och Centrum för ledarskap i Småland.

Projektet handlar om att utveckla ledares och entreprenörers förmåga att ge förutsättningar för förändring och nytänkande i sina organisationer.

– Ambitionen är att öka insikten om ledarskapets och entreprenörskapets betydelse för innovation och för att skapa attraktiva arbetsplatser, berättar Magnus Forslund. En central fråga för oss är hur man kan inkludera olika typer av mångfald och skapa konkreta möten mellan olikheter.

Centrum för ledarskap i Småland etablerades 2016 och har i en första projektperiod arbetat med cirka 200 chefer och ledare samt 500 studenter runt om i Småland för att utveckla förmågan att leda för innovation. I denna den andra projektperioden utökas samarbetet med forskargruppen Entreprenörskap och social förändring, under ledning av professor Malin Tillmar, Linnéuniversitetet, samt med Ung Företagsamhet i Kronoberg och Kalmar.

– Kärnan för oss är att knyta samman verksamma chefer, ledare och entreprenörer med universitetets forskning och utbildning med utgångspunkt i de verkliga behov som finns, säger Magnus Forslund. I det arbetet är ledarskapsintresserade studenter en viktig målgrupp.

Via den så kallade Juniorledarskapsakademin erbjuds studenter träning i ledarskap samt nätverkande med ledare och entreprenörer runt om i regionen. För detta är Ung Företagsamhet en ny och viktig aktör.

– Vi ser nu fram emot många spännande möten i syfte att utveckla såväl individer som organisationer, avslutar Magnus Forslund.

Mer information

Centrum för ledarskap i Småland har publicerat två böcker om innovationsdrivande ledarskap med utgångspunkt i de förutsättningar som finns för framför allt små och medelstora företag i Småland. Mer information finns på sajten Ledarkunskap.se.

---------------------------------------------------------------------------------------

The project ”Ledarskap och entreprenörskap i Småland” [Leadership and entrepreneurship in Småland] and Magnus Forslund have been granted SEK 26.5 million from the European Regional Development Fund through the Swedish Agency for Economic and Regional Growth, Region Kronoberg, Region Kamar län, The Kamprad Family Foundation, Linnaeus University, and Jönköping University.

“It is hopeful that such a unique and down-to-earth venture on leadership and entrepreneurship is supported in this way”, says Magnus Forslund, senior lecturer at the School of Business and Economics and Centre for Leadership in Småland.

The project works to strengthen the ability of leaders and entrepreneurs to provide conditions for change and innovation within their organisations.

“The ambition is to increase the insight on the importance of leadership and entrepreneurship for innovation and the creation of attractive workplaces. A central question for us is how to include different types of diversity and create concrete meetings between differences”, says Forslund.

Centre for Leadership in Småland was established in 2016 and in a first project period the centre has worked with some 200 managers and leaders as well as some 500 students in different parts of Småland to develop the ability to lead for innovation. In this second project period, the collaboration will be widened to include the research group Entrepreneurship and social change, led by professor Malin Tillmar, Linnaeus University, and Ung Företagsamhet i Kronoberg and Kalmar.

“A fundamental part for us is to link active managers, leaders, and entrepreneurs to the university’s research and education based on real, existing needs. In this work, students with an interest in leadership are an important target group”, Forslund continues.

Via the so-called Juniorledarskapsakademin, students are offered training in leadership as well as networking opportunities with leaders and entrepreneurs in the region. Ung Företagsamhet is a new and important actor in this work.

“We now look forward to many exciting meetings with the aim to develop both individuals and organisations”, Forslund concludes.

More information
Centre for Leadership in Småland has published two books on innovation-promoting leadership based on the conditions that can be found at mainly small and medium-sized companies in Småland. More information on the site ledarkunskap.se (only in Swedish).

Kommentera (7)

 1. Bra jobbat, Magnus, och hela gruppen!

 2. Vilken julklapp :) Grattis till alla som jobbat och ska jobba vidare med detta

 3. Roliga nyheter, grattis!

 4. Bravo Magnus et al.

 5. Grattis Magnus och alla andra som ingår i detta projekt! Strålande jobb! 

 6. Verkligen roligt!
  Grattis - och bra jobbat - Magnus et al!

 7. Grattis Magnus!!!!!!

  Inte lätt att politiskt sno ihop ett projekt som detta.